<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Årsredovisning i mindre företag – har du koll på de nya K2-reglerna?

tjej-med-glasogon.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Många småföretagare är fortfarande mitt uppe i sitt bokslutsarbete. Du som driver ett mindre företag har möjlighet att välja redovisningsregelverket K2 (årsredovisning i mindre företag). Har du koll på de nya reglerna som gäller från i år?

Vid årsskiftet trädde BFNAR 2016:10 ikraft och gäller mindre företag (till exempel privata aktiebolag och ekonomiska föreningar) med räkenskapsår som inleds 1 januari 2016 eller senare och som väljer att upprätta årsredovisning enligt K2-regelverket.

Läs också: K2 eller K3? Så väljer du rätt regelverk!


Bakgrunden till förändringarna i årsredovisningslagen är ett redovisningsdirektiv från EU. EU-direktivet har inte bara påverkat årsredovisningslagen. Redovisningsregelverken K2 och K3 har också uppdaterats. Framför allt har förändringarna lett till minskade upplysningskrav för mindre företag. Ett företags upplysningsskyldighet framgår i huvudsak av årsredovisningslagens kapitel 5.

Läs också: 5 vägar till en bättre årsredovisning

Här är några skillnader mellan de nya och gamla K2-reglerna:

 • Eget kapitalspecifikationen som tidigare fanns i not ska numera ingå i förvaltningsberättelsen.
 • Företagets säte ska anges i förvaltningsberättelsen.
 • Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut som tidigare redovisades i förvaltningsberättelsen ska numera redovisas i not. Väsentliga händelser under räkenskapsåret presenteras även i fortsättningen i förvaltningsberättelsen.
 • I balansräkningen vid posten aktiekapital lämnades tidigare upplysning om antal aktier. Detta krav är helt slopat. Ett företag behöver inte längre lämna upplysning om antal aktier varken i balansräkningen eller i not.
 • Noten till personalkostnader är förenklad. Enda kravet är numera att redovisa medeltal anställda.
 • Antal anställda behöver inte heller delas upp mellan kvinnor och män. Om inga löner eller ersättningar har utbetalats finns inget krav på upplysning i not avseende personalkostnader.
 • Numera behöver mindre företag inte redovisa några jämförelsesiffror till noterna.
 • Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser som tidigare redovisades inom linjen, sist i balansräkningen redovisas numera som noter Ställda säkerheter respektive Eventualförpliktelser. Om några Ställda säkerheter respektive Eventualförpliktelser saknas finns inget krav på att ta upp någon not.
 • Tidigare fick inte kassaflödesanalys ingå i en årsredovisning som redovisades enligt K2-regelverket. Numera finns möjlighet att frivilligt upprätta en kassaflödesanalys som placeras efter balansräkningen i årsredovisningen.
 • Om företaget är dotterbolag ska man i not ange modern i den minsta koncern företaget ingår i som ska upprätta koncernredovisning. Om koncernredovisning inte upprättas av modern behöver företaget inte upprätta någon sådan not.
 • Mindre företag som ingår i en koncern behöver inte längre ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljning som avser andra koncernföretag.
 • Om företaget har dotterföretag eller ägarintressen i andra företag behöver företaget inte längre lämna någon specifikation om de ägda företagens namn, organisationsnummer, säte och bokförda värden.
 • Ett företag som under räkenskapsåret har intäkter eller kostnader som är exceptionella ska företaget i not lämna ytterligare upplysningar om detta. Exceptionella intäkter och kostnader kan till exempel vara större nedskrivningsposter, kundförluster eller uppgörelser i rättstvister.
 • Från och med juli 2016 får intäkter från uppdrag på löpande räkning inte längre redovisas när de faktureras, utan intäkten ska redovisas i den period tjänsten utförs.

Avslutningsvis kan sägas att ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

Läs också: PwC:s Accounting update mars 2017 (sid 9-11)

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Almedalen 2022 - ta del av spännande samtal och insikter!

Nu är Almedalsveckan slut för den här gången. Hållbarhet, cybersäkerhet, försvarsfrågor, digitalisering och skattefrågor var några av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Social hållbarhet på allas agenda - panel i Almedalen

Sverige ligger i framkant när det gäller grön omställning, men hur är det egentligen ställt med den sociala dimensionen av hållbarhet? I en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln