Så upplyser du i årsredovisningen om covid-19:s ekonomiska konsekvenser

Man funderar framför datorn ‹ Tillbaka till artiklarna

De årsredovisningar som avges nu under våren och sommaren 2020 bör innehålla upplysningar om styrelsens bedömning av hur bolaget påverkas av covid-19. I årsredovisningen måste man nämligen upplysa om väsentliga händelser som skett efter balansdagen. Det här är vad som gäller.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om så kallade efterföljande händelser. Av årsredovisningslagens 5 kapitel 22 § framgår det att om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen, ska företaget lämna upplysningar om dessa i en not. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna. En årsredovisning som avges inom närmaste tiden bör därför innehålla en notering om hur bolaget påverkas av covid-19. 

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Lämna upplysningar om covid-19 i förvaltningsberättelsen

Årsredovisningar som lämnas in under närmsta tiden bör innehålla upplysningar om styrelsens bedömning av hur bolaget påverkas av virusutbrottet. Utöver ovanstående upplysningar enligt årsredovisningslagens 5 kapitel 22 §, ska större företag och även i vissa fall mindre företag (covid-19 är rimligen ett sådant fall) lämna information om förväntad framtida utveckling inklusive beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Tänk på att en årsredovisning inte får innehålla kurspåverkande information. Om upplysningarna bedöms vara kurspåverkande måste informationen först lämnas i en pressrelease innan årsredovisningen publiceras. 

Det är normalt tillräckligt att redogöra för det närmaste räkenskapsårets förväntade utveckling. Kan utvecklingen förutses komma att förändras under nästföljande räkenskapsår bör upplysningar lämnas även om det.

Läs även: Bolagsstämmor under coronapandemin: det här innebär det nya förslaget

Så här kan man beskriva efterföljande händelser på grund av covid-19 i sin förvaltningsberättelse:

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar/kan komma att påverka bolagets/koncernens framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. 

Välj en av nedan beskrivningar.

a) I denna bedömning har vi kommit fram till att (fyll på med bolagsspecifik information). 
b) Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna. 
c) Vi bedömer att påverkan på bolaget/koncernen är begränsad.

Revisorn har ett ansvar att granska efterföljande händelser

Även revisorn har ett ansvar att granska händelser efter balansdagens utgång. Granskningen ska utföras i enlighet med ISA 560.

Delårsrapport för företag som tillämpar K3

K3 innehåller ingen vägledning för upprättande av en delårsrapport. Istället får stöd sökas i kapitel 9 Delårsrapport i årsredovisningslagen. Av årsredovisningslagen följer att delårsrapporten ska upprättas enligt samma principer för redovisning och värdering som när årsredovisningen upprättas.

Noterna skall innehålla information om väsentliga beloppsförändringar som inträffat under den aktuella perioden. Utöver detta ska delårsinformationen även innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Läs även: Hantera de ekonomiska utmaningarna från covid-19 

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

Hanna Singh

Hanna Singh

Hanna Singh arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som rådgivare och auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Högsta domstolen tydliggör reglerna om låneförbud

Att låna pengar från sitt eget aktiebolag är inte tillåtet. Högsta domstolen har nu genom ett avgörande klarlagt att de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny period med statligt stöd för hyresnedsättningar

Hyresvärdar som ingick överenskommelser med hyresgäster om nedsättning av hyran under perioden mars - juni 2020 kunde under sommaren 2020 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vinnare och förlorare i mediebranschen 2020

Fortsatt mörka år väntar eventbranschen medan VR och podcasts flyttar fram positionerna. En ny rapport från PwC visar att ...

Läs artikeln