Så upplyser du i årsredovisningen om covid-19:s ekonomiska konsekvenser

Man funderar framför datorn ‹ Tillbaka till artiklarna

De årsredovisningar som avges nu under våren och sommaren 2020 bör innehålla upplysningar om styrelsens bedömning av hur bolaget påverkas av covid-19. I årsredovisningen måste man nämligen upplysa om väsentliga händelser som skett efter balansdagen. Det här är vad som gäller.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om så kallade efterföljande händelser. Av årsredovisningslagens 5 kapitel 22 § framgår det att om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen, ska företaget lämna upplysningar om dessa i en not. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna. En årsredovisning som avges inom närmaste tiden bör därför innehålla en notering om hur bolaget påverkas av covid-19. 

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Lämna upplysningar om covid-19 i förvaltningsberättelsen

Årsredovisningar som lämnas in under närmsta tiden bör innehålla upplysningar om styrelsens bedömning av hur bolaget påverkas av virusutbrottet. Utöver ovanstående upplysningar enligt årsredovisningslagens 5 kapitel 22 §, ska större företag och även i vissa fall mindre företag (covid-19 är rimligen ett sådant fall) lämna information om förväntad framtida utveckling inklusive beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Tänk på att en årsredovisning inte får innehålla kurspåverkande information. Om upplysningarna bedöms vara kurspåverkande måste informationen först lämnas i en pressrelease innan årsredovisningen publiceras. 

Det är normalt tillräckligt att redogöra för det närmaste räkenskapsårets förväntade utveckling. Kan utvecklingen förutses komma att förändras under nästföljande räkenskapsår bör upplysningar lämnas även om det.

Så här kan man beskriva efterföljande händelser på grund av covid-19 i sin förvaltningsberättelse:

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar/kan komma att påverka bolagets/koncernens framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. 

Välj en av nedan beskrivningar.

a) I denna bedömning har vi kommit fram till att (fyll på med bolagsspecifik information). 
b) Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna. 
c) Vi bedömer att påverkan på bolaget/koncernen är begränsad.

Revisorn har ett ansvar att granska efterföljande händelser

Även revisorn har ett ansvar att granska händelser efter balansdagens utgång. Granskningen ska utföras i enlighet med ISA 560.

Delårsrapport för företag som tillämpar K3

K3 innehåller ingen vägledning för upprättande av en delårsrapport. Istället får stöd sökas i kapitel 9 Delårsrapport i årsredovisningslagen. Av årsredovisningslagen följer att delårsrapporten ska upprättas enligt samma principer för redovisning och värdering som när årsredovisningen upprättas.

Noterna skall innehålla information om väsentliga beloppsförändringar som inträffat under den aktuella perioden. Utöver detta ska delårsinformationen även innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

Hanna Singh

Hanna Singh

Hanna Singh arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som rådgivare och auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Fastighetsägare - tänk på det här om lokalhyresgästen i hamnar kris eller konkurs

När en lokalhyresgäst hamnar i ekonomisk kris eller konkurs finns det några saker som hyresvärden kan göra, både för att stötta hyresgästen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tänk på cybersäkerheten när distansarbete blivit det nya normala

Många arbetsplatser har blivit helt eller delvis distansbaserade på grund av coronapandemin. Med det följer ett ökat behov av att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagsstämma på distans - går det?

Många aktiebolag funderar nu på hur de ska lyckas genomföra sina inplanerade  bolagsstämmor i spåren av covid-19. Går det till exempel att ...

Läs artikeln