<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så upplyser du i årsredovisningen om covid-19:s ekonomiska konsekvenser

Man funderar framför datorn ‹ Tillbaka till artiklarna

De årsredovisningar som avges nu under våren och sommaren 2020 bör innehålla upplysningar om styrelsens bedömning av hur bolaget påverkas av covid-19. I årsredovisningen måste man nämligen upplysa om väsentliga händelser som skett efter balansdagen. Det här är vad som gäller.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om så kallade efterföljande händelser. Av årsredovisningslagens 5 kapitel 22 § framgår det att om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen, ska företaget lämna upplysningar om dessa i en not. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna. En årsredovisning som avges inom närmaste tiden bör därför innehålla en notering om hur bolaget påverkas av covid-19. 

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Lämna upplysningar om covid-19 i förvaltningsberättelsen

Årsredovisningar som lämnas in under närmsta tiden bör innehålla upplysningar om styrelsens bedömning av hur bolaget påverkas av virusutbrottet. Utöver ovanstående upplysningar enligt årsredovisningslagens 5 kapitel 22 §, ska större företag och även i vissa fall mindre företag (covid-19 är rimligen ett sådant fall) lämna information om förväntad framtida utveckling inklusive beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Tänk på att en årsredovisning inte får innehålla kurspåverkande information. Om upplysningarna bedöms vara kurspåverkande måste informationen först lämnas i en pressrelease innan årsredovisningen publiceras. 

Det är normalt tillräckligt att redogöra för det närmaste räkenskapsårets förväntade utveckling. Kan utvecklingen förutses komma att förändras under nästföljande räkenskapsår bör upplysningar lämnas även om det.

Läs även: Bolagsstämmor under coronapandemin: det här innebär det nya förslaget

Så här kan man beskriva efterföljande händelser på grund av covid-19 i sin förvaltningsberättelse:

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar/kan komma att påverka bolagets/koncernens framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. 

Välj en av nedan beskrivningar.

a) I denna bedömning har vi kommit fram till att (fyll på med bolagsspecifik information). 
b) Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna. 
c) Vi bedömer att påverkan på bolaget/koncernen är begränsad.

Revisorn har ett ansvar att granska efterföljande händelser

Även revisorn har ett ansvar att granska händelser efter balansdagens utgång. Granskningen ska utföras i enlighet med ISA 560.

Delårsrapport för företag som tillämpar K3

K3 innehåller ingen vägledning för upprättande av en delårsrapport. Istället får stöd sökas i kapitel 9 Delårsrapport i årsredovisningslagen. Av årsredovisningslagen följer att delårsrapporten ska upprättas enligt samma principer för redovisning och värdering som när årsredovisningen upprättas.

Noterna skall innehålla information om väsentliga beloppsförändringar som inträffat under den aktuella perioden. Utöver detta ska delårsinformationen även innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Läs även: Hantera de ekonomiska utmaningarna från covid-19 

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Implementering av EU-direktiv om lönetransparens i svensk lagstiftning

Den 29:e maj 2024 publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2024:40) “Genomförande av lönetransparensdirektivet” som är det första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

AI Act - Nu antagen av EU

Som tidigare rapporterats på Företagarbloggen har EU-parlamentet och rådet enats om ett förslag till EU:s rättsakt om Artificiell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln