<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tillväxtplaner? Se till att ha svar på de här frågorna först!

Team som jobbar ‹ Tillbaka till artiklarna

Du vill att företaget ska växa men när är rätt timing, på vilket sätt ska tillväxten ske och hur får du med dig alla på tåget? Vi går igenom olika scenarion för när, hur och varför ditt företag är redo att förverkliga sina tillväxtplaner.

Omvärlden förändras fort och med det dyker nya möjligheter och utmaningar upp för dig som företagare. Det finns dessutom många olika scenarion för när du som ägare ser att det är dags att växla upp. Några exempel på när tillväxtplaner brukar ta fart är när

  • det sker ett generationsskifte. Du som är nya generationens ägare får tillfälle att växla upp och förverkliga dina egna planer för företaget.
  • du tar in nytt kapital. När ditt scaleup-bolag lyckas anskaffa kapital erbjuds också lysande tillfällen att investera i din egen tillväxt.
  • företaget är redo att gå in på marknaden. Den produkt eller tjänst som företaget har utvecklat har godkänts. Företaget går alltså från utvecklingsbolag till kommersiell försäljning.
  • du vill expandera utomlands. Många företagare har siktet inställt på att expandera utanför Sveriges gränser redan när de startar upp.
  • ägarkretsen breddas. Om ni tar in nya strategiska ägare i bolaget kan det leda till att era gemensamma planer på expansion tar fart och leder bolaget i en ny riktning.
  • marknaden är redo. Det finns gott om exempel på företag som har varit före sin tid och därför inte lyckats med sin affärsidé. Först när marknaden är redo för din tjänst eller produkt kan du expandera.

Frågeställningar inför en tillväxtstrategi

Genom att planera timing och ha genomtänkta avsikter med företagets tillväxt ser du till att hålla jämn takt med omvärlden och fånga nya möjligheter på marknaden. Beroende på dina avsikter med företagets tillväxtresa så uppstår olika typer av frågor och behov som ska tillgodoses. Tillsammans bildar svaren grunden för er tillväxtstrategi:

1. När är det rätt tid för företaget att växa?

2. Hur ska tillväxten ske - organiskt eller genom förvärv?

3. Har vi rätt beslutsunderlag på plats?

4. Har vi rätt förutsättningar att genomföra ett förvärv?

5. På vilket sätt påverkar företagets värdegrund dess tillväxtstrategi?

Läs även: Påbörja företagets strategi? Följ dessa 4 viktiga steg

Tänk igenom när och hur företaget ska växa

Om du har identifierat en möjlighet där du tror att ditt företag kan ta marknadsandelar och växa så finns det en rad frågor att besvara innan du skrider till verket. Oavsett om det handlar om att växa organiskt eller genom förvärv så handlar många av frågorna om i vilken struktur ni ska växa, hur tillväxten ska finansieras, vem som ska vara med på resan, om rätt förutsättningar och kompetens finns på plats och om du redan nu har planer på att så småningom göra en exit.

Ha koll på beslutsunderlaget

Innan du formulerar företagets tillväxtstrategi är det viktigt att ha koll på nuläget. Se därför till att tidigt analysera de nyckeltal som är viktiga och relevanta för er. För en ännu bättre vägledning kring hur du för företaget framåt kan det finnas skäl att göra mer djupgående analyser.

Genom att göra exempelvis en SWOT-analys får du bättre koll på företagets situation. Analysen bygger på att mappa upp företagets inre styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot, vilket naturligtvis ger bättre förutsättning för att agera och vidta åtgärder.

Oavsett vilka modeller du väljer att arbeta med, är det viktigt att du får en god förståelse för företagets nuläge och förutsättningar innan du går vidare.

Se till att ha din värdegrund på plats

Oavsett anledning till att du vill att företaget växer uppstår många strategiska frågor inför en expansion. En strategisk grundpelare som är viktig att ha med sig är att identifiera företagets värderingar. Eftersom värderingarna bygger företagets identitet och med tanke på de många beslut som behöver tas under resans gång så gäller det att ha sina värdegrunder klart för sig. Det blir en profilering av företaget och ska attrahera de talanger man vill rekrytera. Enligt PwC:s rapport Family Business Survey så är just överenskomna värderingar och visioner en del av nyckeln för att lyckas med tillväxt och den digitala omställningen.

Innan du startar din tillväxtresa är det alltså viktigt ha tänka igenom dina avsikter och timing, analysera din position i branschen och se till så att värdegrunden följer med företaget allteftersom det växer. Lyckas du med det har du god chans att ta nya marknadsandelar, attrahera rätt medarbetare, och kanske blir ditt företag Sveriges nästa unicorn?

Vill du veta mer?

Ta hjälp av Owner's Agenda - PwC:s unika arbetsmodell som tar hänsyn till dina behov, både som ägare och som företagsledare. Modellen förklarar på ett enkelt sätt vår holistiska syn på finansiella och strategiska överväganden, från företagsledning och kontroll till generationsskifte och teknikfrågor. 

Läs mer om Owner's Agenda

My Lidén & Magnus Fjellman

My Lidén & Magnus Fjellman

My Lidén och Magnus Fjellman arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag.
My: 010-212 72 92, my.liden@pwc.com
Magnus: 010-213 03 18, magnus.fjellman@pwc.com

Lämna en kommentar