<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fyra viktiga steg för en vinnande strategi

Kvinnor handslag ‹ Tillbaka till artiklarna

Funderar du på hur du kan påbörja arbetet med företagets strategi? Oavsett om du har en ny verksamhet eller ska ställa om den befintliga behöver du se över företagets strategi. Följer du dessa fyra steg, från syfte och vision till strategiska områden och aktiviteter, så har du en pålitlig strategisk kompass som vägleder företaget mot sina mål.

Innan du formulerar företagets strategi är det viktigt att ha koll på nuläget. Vi har tidigare skrivit om vikten av att förstå vilka nyckeltal som är relevanta för företaget, samt värdet av att analysera siffrorna i relation till konkurrenternas. Men för att få en mer grundlig uppfattning om företagets nuläge kan det finnas skäl att göra flera, mer djupgående analyser.

En SWOT-analys är en väl beprövad modell för att få koll på företagets situation, som bygger på att analysera företagets inre styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot, vilket naturligtvis ger bättre förutsättningar för att agera och vidta åtgärder.

Läs också: SWOT-analys: Så gör du en bra analys för din verksamhet

För att göra en omvärldsanalys kan du använda Porters femkraftsanalys, på engelska Porter's five forces. Med den kan du bedöma konkurrenssituationen på marknaden där företaget är verksamt. Man tittar då på förhandlingsstyrkan hos kunder och leverantörer om varan eller tjänsten är lätt att ersätta och hur stark konkurrensen är från nya och befintliga aktörer.

Oavsett vilken eller vilka modeller du väljer att arbeta med, är det viktigt att du får en god förståelse för företagets nulägessituation och förutsättningar innan du går vidare och formulerar företagets strategi. I PwC:s årliga undersökning CEO Survey kan du läsa om hur företagsledare i Sverige och världen ser på framtiden och om möjligheterna att driva sina verksamheter vidare. 

Läs också: Så ser företagsledare i Sverige och världen på framtidenSe hur vi hjälper entreprenörer

Fyra steg för att formulera en relevant strategi

 1. Skapa en gemensam bild av företagets syfte
  Börja med att definiera vad bolaget egentligen ska göra och vad syftet med verksamheten är. Syftet handlar om att hitta kärnan i företagets identitet och att formulera anledningen till att olika målgrupper väljer er istället för era konkurrenter. Ett genomarbetat och verklighetsförankrat syfte är med andra ord avgörande för att hitta rätt strategiskt fokus.

 2. Ta fram en vision
  Företagets vision ska vara en engagerande målbild över hur framtiden kan se ut. Tillsammans med syftet fungerar den som en vägvisare som tydliggör företagets affärsplan och strategiska riktning. Om syftet beskriver vad företaget ska göra, beskriver visionen den långsiktiga målsättningen med företaget. Ta gärna hjälp av och involvera dina medarbetare i arbetet med syftes- och visionsformulering. Visionen bör vara förankrad i organisationen och genomsyra hela företagets identitet. Det är först då den får mening och blir en målbild som vägleder organisationen framåt.

 3. Identifiera era viktigaste strategiska områden
  När du tillsammans med ledningsgrupp, och inspel från övriga medarbetare, har arbetat fram företagets syfte och vision är det dags att sätta den mer konkreta strategiska agendan framåt. Det är dags att identifiera vilka strategiska områden företaget måste utvecklas inom och jobba med för att uppnå syfte och vision. Strategiska områden fungerar som ett stöd för att prioritera vilka aktiviteter som ska utföras, men också vilka aktiviteter som ska nedprioriteras. En aktivitet som inte faller in under ett strategiskt område, kanske helt enkelt inte ska genomföras just nu.

  Hur många strategiska områden ni väljer varierar givetvis beroende på företags storlek och situation, men ett riktmärke kan vara fem till sex stycken väl definierade områden. Blir det för många är risken att ni tappar fokus och springer på för många bollar samtidigt. Blir det för få kanske arbetet inte ger tillräcklig effekt för att ni ska lyckas leva upp till syfte och vision och nå företagets mål.

 4. Definiera era strategiska aktiviteter
  När du vet vilka strategiska områden du ska arbeta med, är det dags att definiera de aktiviteter som ska utföras. Om ett strategiskt område till exempel är ökad digitalisering, så skulle en strategisk aktivitet kunna vara att digitalisera utvalda uppföljningsprocesser eller delar av er kundtjänst. Det är alltså konkreta strategiska aktiviteter som ligger till grund för att stärka bolaget inom dess definierade strategiska områden, och knyter ihop syfte och vision med det dagliga operativa utförandet.

  Genom att arbeta med dessa fyra steg, med nulägesanalysen som grund, så har företaget konkreta prioriterade aktiviteter att jobba med för att nå sina mål.
  Se hur vi hjälper entreprenörer
Viktor Hallström

Viktor Hallström

Viktor Hallström arbetar på PwC:s kontor i Gävle. Viktor är auktoriserad revisor och arbetar med revision och rådgivning inom flera olika branscher.
Kontakt: 072-980 99 65, viktor.hallstroem@pwc.com

Lämna en kommentar