<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styrelsearvode fortsätter beskattas som inkomst av tjänst

TM-gruppdiskussion_4_personer ‹ Tillbaka till artiklarna

Styrelsearvoden ska även i fortsättningen beskattas som inkomst av tjänst. Domen kommer från Högsta förvaltningsdomstolen och många överraskades av att det inte kom några ändringar i praxis. Så här resonerar PwC:s skatterådgivare kring domen.

Målet gällde en advokat som var verksam i ett advokataktiebolag som han också ägde. I sin roll som advokat hade han flera styrelseuppdrag i andra bolag, varav ett av bolagen hade verksamhet i ett 50-tal länder och cirka 2 600 anställda.

HFD ser inget som motiverar en förändring av praxis

Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterade att det länge funnits etablerad praxis att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdraget och frågar sig om det finns skäl för att frångå denna praxis. Om man ska ändra ett rättsläge som fastlagts genom praxis och som varat under en längre tid måste ändringen vara väldigt angelägen menar HFD.  Det kan till exempel handla om förändringar i samhällsutvecklingen men i det här fallet tycker inte HFD att något framkommit som skulle kunna motivera att en förändring är angelägen. Flera justitieråd hade skilda meningar, både vad gäller motiveringen och om praxis skulle förändras.

Vill du veta mer om skatt och hur vi kan hjälpa dig? 

Nuvarande praxis vållar större problem än det löser

Vi hade gärna sett att HFD tagit vara på möjligheten att öppna upp för fakturering av styrelseuppdrag. Den debatt som förts sedan frågan avgjordes senast har visat att det nuvarande rättsläget inte är önskvärt varken av näringslivet eller Skatteverket då det vållar större problem än vad det löser. Skatteverket öppnade upp för möjligheten att fakturera mellan 2009 och 2017 med positiva effekter som följd. Även i aktuell dom så har flera av HFD:s ledamöter som bedömt att det finns skäl att överväga om praxis ska ändras kommit fram till att presumtionsregeln bör slopas och styrelseuppdrag bör behandlas som alla andra uppdrag. De flesta parter, och sannolikt HFD själva, anser alltså att presumtionsregeln bör slopas. Att den nu inte gör det beror enbart på att HFD inte anser att en sådan ändring är angelägen.

Tyvärr kommer även fortsättningsvis väldigt få styrelseuppdrag att kunna faktureras via bolag. I dagsläget krävs att det är fråga om tidsbegränsade, specifika uppdrag i ett bolag eller att det rör sig om styrelseuppdrag i ett land där styrelseuppdraget inte är personligt enligt lagstiftning. 

Ny lagstiftning kring styrelsearvoden skulle ha positiva effekter

Det faktum att det var en långt ifrån enig domstol som avgjorde frågan, i kombination med att Skatteverket inte delade den uppfattningen när frågan senast avgjordes 2017 gör att vi gärna ser att det tillsätts en formell utredning av frågan och att ny lagstiftning så småningom kommer på plats. En ny lagstiftning som öppnar upp för att flera ska kunna fakturera styrelsearvoden borde ha positiva effekter både för näringslivet och enskilda styrelseledamöter. Samtidigt skulle den förhoppningsvis lösa de praktiska bekymmer som idag finns med intäktsföring av styrelsearvoden.

Läs också: Arvode för styrelseuppdrag beskattas som tjänst

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Än hinner du se över ditt löneuttag för 2023

För dig som äger andelar i ett fåmansbolag är det hög tid se över om tillräcklig lön har betalats ut till dig under 2023. För att få räkna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdragsrätt för tjänstepension – så funkar det

Är du arbetsgivare och erbjuder dina anställda en tjänstepension har du i Sverige avdragsrätt för pensionskostnaderna. Enligt huvudregeln ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Personaloptioner i startups – hur fungerar det?

Med hjälp av optioner kan du som företagare locka talanger och motivera medarbetare trots att du i dagsläget inte har möjlighet att erbjuda ...

Läs artikeln