Styrelsearvode fortsätter beskattas som inkomst av tjänst

TM-gruppdiskussion_4_personer ‹ Tillbaka till artiklarna

Styrelsearvoden ska även i fortsättningen beskattas som inkomst av tjänst. Domen kommer från Högsta förvaltningsdomstolen och många överraskades av att det inte kom några ändringar i praxis. Så här resonerar PwC:s skatterådgivare kring domen.

Målet gällde en advokat som var verksam i ett advokataktiebolag som han också ägde. I sin roll som advokat hade han flera styrelseuppdrag i andra bolag, varav ett av bolagen hade verksamhet i ett 50-tal länder och cirka 2 600 anställda.

HFD ser inget som motiverar en förändring av praxis

Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterade att det länge funnits etablerad praxis att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdraget och frågar sig om det finns skäl för att frångå denna praxis. Om man ska ändra ett rättsläge som fastlagts genom praxis och som varat under en längre tid måste ändringen vara väldigt angelägen menar HFD.  Det kan till exempel handla om förändringar i samhällsutvecklingen men i det här fallet tycker inte HFD att något framkommit som skulle kunna motivera att en förändring är angelägen. Flera justitieråd hade skilda meningar, både vad gäller motiveringen och om praxis skulle förändras.

Nuvarande praxis vållar större problem än det löser

Vi hade gärna sett att HFD tagit vara på möjligheten att öppna upp för fakturering av styrelseuppdrag. Den debatt som förts sedan frågan avgjordes senast har visat att det nuvarande rättsläget inte är önskvärt varken av näringslivet eller Skatteverket då det vållar större problem än vad det löser. Skatteverket öppnade upp för möjligheten att fakturera mellan 2009 och 2017 med positiva effekter som följd. Även i aktuell dom så har flera av HFD:s ledamöter som bedömt att det finns skäl att överväga om praxis ska ändras kommit fram till att presumtionsregeln bör slopas och styrelseuppdrag bör behandlas som alla andra uppdrag. De flesta parter, och sannolikt HFD själva, anser alltså att presumtionsregeln bör slopas. Att den nu inte gör det beror enbart på att HFD inte anser att en sådan ändring är angelägen.

Tyvärr kommer även fortsättningsvis väldigt få styrelseuppdrag att kunna faktureras via bolag. I dagsläget krävs att det är fråga om tidsbegränsade, specifika uppdrag i ett bolag eller att det rör sig om styrelseuppdrag i ett land där styrelseuppdraget inte är personligt enligt lagstiftning. 

Ny lagstiftning kring styrelsearvoden skulle ha positiva effekter

Det faktum att det var en långt ifrån enig domstol som avgjorde frågan, i kombination med att Skatteverket inte delade den uppfattningen när frågan senast avgjordes 2017 gör att vi gärna ser att det tillsätts en formell utredning av frågan och att ny lagstiftning så småningom kommer på plats. En ny lagstiftning som öppnar upp för att flera ska kunna fakturera styrelsearvoden borde ha positiva effekter både för näringslivet och enskilda styrelseledamöter. Samtidigt skulle den förhoppningsvis lösa de praktiska bekymmer som idag finns med intäktsföring av styrelsearvoden.

Följ Tax matters, Sveriges skatteblogg!

Magnus Westman

Magnus Westman

Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
010-212 48 33
Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
+46 10 212 48 33

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ändrad lagstiftning om avstämning vid korttidsstöd - det här gäller

Det statliga stödet för korttidsarbete har gjort det möjligt för flera svenska företag att driva sina verksamheter vidare under ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hög tid att lyfta upp skatt på ESG-agendan - gör så här!

Skatt är inte ännu en självklar del av företagens och organisationernas hållbarhetsarbete. Detta trots de senaste årens ökade krav på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattenyheter i höstbudgeten - så här ser regeringens förslag ut

Regeringen har lämnat över höstbudgeten för 2022 till riksdagen. Ett av förslagen är att utvidga reglerna för kvalificerade ...

Läs artikeln