<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Höstbudgeten – viktigaste förslagen för dig som företagare

Lövblåsare höstlöv ‹ Tillbaka till artiklarna

Onsdag den 20 september presenterades budgetpropositionen för 2024. För företag finns bland annat ett nytt förenklingsråd för att minska regelbördan, tillfälligt höjt rotavdrag, förlängd expertskatt och höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt med i budgetpaketet. Läs mer om dem och andra områden i årets budgetproposition.

Här listar vi budgetförslag som kan komma att påverka dig som företagare.

Moms

I höstbudgeten finns förslag på att färre småföretag ska behöva redovisa moms genom att höja omsättningsgränsen för mervärdesskatt från 80 000 kronor till 120 000 kronor. Ska träda i kraft den 1 januari 2025. 

Läs om fler skattenyheter på Tax matters - PwC:s skatteblogg:
Budgetpropositionen för 2024 - så här ser skatteförslagen ut

Förenklingspaket 

Regeringen satsar drygt 50 miljoner kronor på åtgärder som ska underlätta för företagen. Bland annat inrättas ett förenklingsråd som ett komplement till Implementeringsrådet. De båda råden ska ta fram rekommendationer och förslag på åtgärder som minskar regelbördan och administrativa kostnader med syftet att stärka företagens konkurrenskraft. Även informationssajten verksamt.se förstärks.

Tillfälligt höjt rotavdrag

Taket för rotavdrag föreslås höjas tillfälligt från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. Samtidigt införs det tillfälligt separata tak för rot- och rutavdragen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och ska gälla för hela 2024. Under första halvåret 2024 kommer det dock endast gå att göra 50 000 kronor i rotavdrag.

Stimulans för fler bostäder

I budgeten finns stimulanspaket om 20 miljoner kronor 2024 och 25 miljoner kr/år 2025–2026 till kommuner som antar eller ändrar detaljplaner som möjliggör omvandlingar från lokaler till bostäder. Samtidigt föreslås en bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Satsningen omfattar 60 miljoner kronor för 2024. 

Kortare process för miljöprövning

I höstbudgeten finns en satsning på 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026 för att möjliggöra att myndigheter kan snabba på tillstånds- och tillsynsprocesserna för miljöprövningar.

Omställning - minska utsläpp från industriföretag

100 miljoner tillförs Industriklivet för att stötta industrier som vill ställa om för att minska sina utsläpp. Detta innebär att Energimyndigheten, som ansvarar för Industriklivet, kan ge mer stöd till projekt och investeringar under 2024. 

Vägunderhåll

För att minska det eftersatta underhållet och trygga en tillförlitlig infrastruktur utökas budgeten för vägunderhåll med 300 miljoner kr/år under 2024 och 2025. Trafikverket disponerar pengarna och prioriterar vad som ska åtgärdas. Dessutom finns en satsning på 100 miljoner kronor för 2024 för att förstärka vägunderhåll av enskilda vägar.

Ökat stöd till regionala icke-statliga flygplatser

Det statliga bidraget för driftstöd till kommunala och privata flygplatser ökar från 2024 från dagens 103 miljoner kr/år till 210 miljoner kr/år.

Drivmedel

3,84 miljarder går till att sänka skatten på bensin. Det görs genom att slopa indexering och en extra skattesänkning på 75 öre. 1,8 miljarder kronor går till att sänka priset på diesel med 43 öre. Dessutom föreslås en förlängning av den utökade skattenedsättningen för jordbruksdiesel.

Flexibel föräldraledighet

Bland annat fördubblas antalet dubbeldagar och att dessa kan användas fram till att barnet är 15 månader, dessutom ska det bli möjligt att överlåta föräldrapenning till en närstående. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Kostnaderna för föräldrapenning beräknas öka med cirka 20 miljoner kronor under 2024, därefter cirka 5 miljoner kr/år från 2025 och framåt. Försäkringskassan får utökade anslag för att justera IT-system utifrån detta samt för löpande administration. Totalt tillförs 11 miljoner kronor 2024 och därefter 8 miljoner kr/år från 2025. 

Inkomstbaserad a-kassa

För att förbereda reform av arbetslöshetsförsäkringen till att baseras på inkomster av förvärvsarbete, istället för arbetad tid får Sveriges a-kassor 50 miljoner kronor 2024. 

Skola och utbildning

  • Skolorna får mer pengar till stödinsatser genom att det så kallade likvärdighetsbidraget höjs. För 2024 kommer bidraget att uppgå till totalt 7,5 miljarder. Samtidigt föreslås ett namnbyte till kunskapsbidraget. Pengarna kan exempelvis användas till fler särskilda undervisningsgrupper och fler speciallärare.
  • Regeringen avsätter 56,5 miljoner kronor i budgeten för 2024 för att Skolverket, Skolinspektionen, SCB och kommunerna ska kunna öka insynen i friskolornas ekonomi.
  • Flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka Sverige som ingenjörsland och möta behoven av kompetens. Bland annat innehåller budgeten pengar för att kunna bygga ut civilingenjörsutbildningarna och för att höja ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.
  • I budgeten avsätts 25 miljoner kronor 2024 för en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. För 2025 och 2026 bör 100 miljoner kronor avsättas per år för detta.
  • För omställningsstudiestödet får CSN i höständringsbudgeten för 2023 ökade anslag med 10 miljoner kronor för 2023. Dessutom ökas anslagen med 50 miljoner kr/år under 2024 och 2025.

Kompetens och arbete

  • Det så kallade äldreomsorgslyftet som den förra regeringen införde och som innebär att vård- och omsorgspersonal kan utbilda sig under betald arbetstid får pengar i budgeten. De kommande tre åren satsas 1,7 miljarder kronor om året, samma summa som i år och förra året.
  • Förlängd expertskatt från fem till sju år. Förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas för vistelser i Sverige som påbörjats efter den 31 mars 2023.
  • Etableringsjobb tilldelas 2,4 miljarder kronor för att genomföras. Ersättning kan betalas ut i maximalt 24 månader. 

Sjukvård

Ett sektorsbidrag på tre miljarder kronor direkt till regionerna som de kan använda på det sätt de själva ser som nödvändigt utifrån sin situation. Men medskicket är att det är till sjukvård pengarna ska användas.

Försvåra välfärdsbrott

Utbetalningsmyndigheten som den 1 januari 2024 startar sitt arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar får i budgeten ytterligare 80 miljoner kronor. Även andra myndigheter som kommer att leverera uppgifter till den nya myndigheten får mer pengar till detta i budgeten.

Lag och ordning

80 miljoner kronor avsätts kommande år till kommunernas brottsförebyggande arbete som ett led i att stävja gängkriminalitet.De ingår i en treårig satsning där budgeten för åren 2025 och 2026 beräknas till 150 miljoner kronor per år.

Mer om innehållet i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten kan du läsa på regeringen.se

Se hur vi hjälper entreprenörer

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar