<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Höstbudgeten – viktigaste förslagen för dig som företagare

Äpplen ‹ Tillbaka till artiklarna

“Reformer för att stärka Sverige i en utmanande tid”, är namnet på den nya regeringens första budget som lämnades över till riksdagen den 8 november. Budgeten innehåller inga stora förändringar på skatteområdet. I fokus är skatt på arbetsinkomster med jobbskatteavdrag, reseavdrag, skattereduktion för solceller och förmånsfri laddel. Regeringen vill också göra justeringar inom konsumtions- och punktskatter där den största nyheten är höjd moms på reparation av vissa varor. Här kan du läsa en sammanfattning av budgetpropositionen för 2023.

Sveriges nya regering har lämnat över sin första budget till riksdagen. Som väntat av rådande omvärldssituation och det ekonomiska läget var det en relativt återhållsam budgetproposition som regeringen presenterade. Regeringen lämnar inga förslag till förändringar inom bolagsskatt, kapitalskatt eller 3:12-området, trots att man i Tidöavtalet betonade att dessa ska vara konkurrenskraftiga och främja fler företag som bidrar till jobb, tillväxt och välstånd. En bidragande orsak är sannolikt att det redan pågår två utredningar (tillsatta av den tidigare regeringen) som ser över vissa av dessa områden. Den ena arbetar med en översyn av 3:12-regelverket i syfte att förenkla det medan den andra arbetar med ett förslag om beskattning av orealiserade vinster vid utflyttning från Sverige (så kallad exitskatt).

Budgetförslag som kan komma att påverka dig som företagare

  • Jobbskatteavdraget förstärks per den 1 januari 2023 för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år genom att skattereduktion ges med en större andel av arbetsinkomsterna. Skattereduktionen är helt utfasad för arbetsinkomster som överstiger ca 1 800 000 kronor per år.

  • Reseavdraget behålls i sin nuvarande form och den nya avståndsbaserade modellen för skattelättnad för arbetsresor, enligt riksdagsbeslut i juni, införs inte. Det schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil höjs dock till 25 kronor per mil (idag 18,50 kronor per mil). Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 12 kronor per mil (idag 6,50 respektive 9,50 beroende på drivmedel). Undantag ska göras för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet, för vilka rätten till avdrag även fortsatt uppgår till 9,50 kronor per mil. Även de schablonbelopp som får dras av för kostnader för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil justeras till motsvarande belopp. Regeringen avser att under hösten 2022 återkomma till riksdagen med ett förslag som ska träda ikraft den 1 januari 2023.

  • Skattereduktionen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent för installationer som betalas efter den 31 december 2022.

  • Det införs en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till egen bil eller förmånsbil. Detta innebär att anställda inte ska förmånsbeskattas om de laddar sin egna bil eller förmånsbil på arbetsplatsen. Detta föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som lämnas efter den 30 juni 2023. De tillfälliga bestämmelserna gäller till och med den 30 juni 2026.

  • Klimatbonusen som betalats ut till den som köper en ny bil med låg klimatpåverkan slopas från den 8 november 2022. (Förslaget ingår dock ej i själva budgetpropositionen)

  • Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad.

  • Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne höjs från 6 procent till 12 procent.

  • En skyldighet för betaltjänstleverantörer att dokumentera och rapportera uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner till Skatteverket införs.

  • Energiskatten på bensin, diesel och så kallad lågbeskattad olja sänks tillfälligt med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Priset på bensin och diesel vid pump sänks därmed med 1 krona per liter inklusive mervärdesskatt.

Vi återkommer med fördjupade artiklar och kommentarer kring de viktigaste skatteförslagen i höstbudgeten. Se även vår systerblogg Tax matters.Har du frågor om skatt? Kontakta oss så hjälper vi dig >>

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt och Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserade skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Lämna en kommentar