<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förtroende och tillväxt i fokus för svenska familjeföretag

Man och barn skriver på tangentbord ‹ Tillbaka till artiklarna

I PwC:s undersökning Family Business Survey 2023 intervjuades 2 000 ägare och ledare i familjeföretag från 82 länder, varav 60 från Sverige, om sin syn på aktuella frågor som påverkar företagets verksamhet. Även efter pandemin har de svenska familjeföretagen ställts inför olika utmaningar, men trots det visar undersökningen att de haft en relativt stabil utveckling det senaste året. Många har även en ambition att fortsätta växa.

I undersökningen sticker de svenska familjeföretagen ut positivt på många områden i jämförelse med det globala genomsnittet. Det gäller exempelvis sammansättningen av styrelser där de svenska har fler kvinnor representerade, större åldersmix och en högre andel ledamöter med kompetens från andra branscher. Svenska familjeföretag satsar även mer inom hållbarhet, mångfald och inkludering jämfört med det globala genomsnittet.

– Vi märker att allt fler familjeföretagare vill ha stöd i sitt arbete med hållbarhet och mångfald. Inte bara för att de själva anser att det är viktigt, utan även för att deras medarbetare och kunder förväntar sig att detta prioriteras, säger Andreas Stranne, skatterådgivare till familjeföretag hos PwC Sverige.

Sammanfattning av undersökningen i siffror

  • 67 procent hade en försäljningstillväxt under senaste räkenskapsåret (71 procent)
  • 63 procent har mål för att minska sin miljöpåverkan (31 procent)
  • 70 procent har kundernas fulla förtroende (51 procent)
  • 83 procent har en mycket stor förmåga att ställa om sin verksamhet (55 procent)

*Globalt genomsnitt i parentes

Ladda ner Family Business Survey 2023

Minskad försäljning men relativt stabil utveckling

Åtta av tio svenska familjeföretag uppger att tillväxt är viktigt för att de ska kunna investera för företagets framtid. Samtidigt visar undersökningen att färre av dem har haft en positiv försäljningsutvecklingen det senaste räkenskapsåret, både jämfört med det globala genomsnittet och för två år sedan. Det globala genomsnittet har dessutom gått upp rejält sedan 2021.

– En del av förklaringen till det globala resultatet är att många länder, till skillnad mot Sverige, var nedstängda under pandemin. Så den globala utvecklingen kan snarare ses som en återhämtning. Samtidigt visar färre svenska företag på förlustsiffror både i år och sett över tid, vilket är positivt, säger My Lidén, revisor och rådgivare till familjeföretag hos PwC Sverige.

Diagrammet visar andel familjeföretag i procent som haft en positiv respektive negativ försäljningstillväxt.

forsaljningstillvaxt

Förmåga att ställa om

Bland de svenska familjeföretagen uppger 70 procent att de har som mål att växa de närmaste två åren. Det är fortfarande en hög andel men en nedgång från 84 procent sedan 2021. Istället är det betydligt fler som ska fokusera på kärnverksamheten, från nio procent 2021 till 27 procent i år. Dock är det endast tre procent som ser behov av att skära ner för att företaget ska överleva.

Samtidigt säger åtta av tio svenska familjeföretag att de har en väldigt hög förmåga att ställa om och anpassa företaget till nya marknadsförutsättningar. 

– Utmaningen är att kunna balansera dagens situation mot att agera på det som finns runt hörnet. Framtidens vinnare är de som kan agera på förändringar, tänka bredare och satsa på innovation, säger My Lidén. 

Kundernas förtroende är viktigast 

Nästan nio av tio svenska familjeföretag anser att det är viktigast att ha kundernas förtroende, därefter de anställdas och familjemedlemmarnas. Samtidigt uppger endast 70 procent av dem att de har kundernas fulla förtroende. Det är dock betydligt fler än det globala genomsnittet, där 51 procent gav samma svar.

En fjärdedel upplever att negativa rykten om branschen de verkar inom är en utmaning för att bygga förtroende. 

– Att produkter och tjänster håller hög kvalitet i förhållande till pris är idag en så kallad hygienfaktor. Förtroende däremot uppstår i mötet mellan människor och kan avgöra vem man gör affärer med. Genom att bygga ärliga och ömsesidiga relationer skapar man en stabil grund för långsiktigt förtroende, säger Andreas Stranne.

Ladda ner Family Business Survey 2023

Om undersökningen

I Family Business Survey 2023 intervjuades 2 043 ägare och ledare i familjeföretag från 82 länder, varav 60 från Sverige. Syftet med undersökningen är att få deras syn på aktuella frågor som påverkar företagens verksamhet. Intervjuerna genomfördes oktober 2022 - januari 2023. Den här rapporten bygger på svar från familjeföretag i Sverige men det görs även jämförelser med de sammanvägda svaren från samtliga familjeföretag som deltog i undersökningen, här kallat det globala genomsnittet.

I den här undersökningen har den allmänt vedertagna definitionen använts att familjeföretag antingen är börsnoterade och 30 procent eller mer av aktierna innehas av ägarfamiljen eller ett ej börsnoterat/privat företag där ägarfamiljen kontrollerar mer än 50 procent av företagets röstberättigade aktier.

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar