<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så integrerar du ESG i företagets affär

Videkvistar ‹ Tillbaka till artiklarna

Många branscher och enskilda företag pressas nu av lägre orderingång och ökande kostnader. Det är då naturligt att fokusera på att lösa det mest akuta. Men oavsett konjunkturläge behöver företag arbeta med strategier och affärsutveckling. Här får du tips på hur du kan integrera hållbarhet/ESG i kärnaffären och öka lönsamheten.

Hållbar affärsutveckling handlar om att väva in hållbarhet i företagets affär och synliggöra hur detta påverkar verksamheten, medarbetare, kunder, miljö och samhället i stort. Om du inte gör det här redan är det dags nu. I dag är det nämligen inte en fråga OM man ska jobba med hållbarhet/ESG, utan HUR. Det finns heller inget motsatsförhållande mellan lönsamhet och hållbarhet. De kostnader hållbarhetsutvecklingen innebär kan snarare ses som en investering i framtiden.

ESG: Så ska du jobba med hållbarhet

Så går du från ord till handling:

1. Utgå från din egen verksamhet

Det är lätt att känna sig jagad av krav som kommer från olika håll, vilket kan göra att hållbarhetsarbetet känns stort och övermäktigt. Ett sätt att komma igång är att då ställa dig frågor som: Vad gör vi? Vad är vår affär? Helt enkelt vilket “existensberättigande” har företaget utöver att tjäna pengar. Tydliggör vilka problem din verksamhet har beslutat sig för att lösa, och vilken typ av värde ni genererar åt era kunder, anställda, andra intressenter och samhället.

Utifrån det kan du se på de olika aspekterna ur ett ESG-perspektiv och du kommer snabbt märka hur detta påverkar allt från intäkter och kostnader, till hur ni jobbar med interna processer, rekrytering och produktutveckling. 

2. Gör ett ordentligt grundarbete

Det som ofta händer när man tar ett steg tillbaka och tittar på vilket värdeerbjudande företaget har, och hur hållbarhet påverkar det, är att hållbarhetsarbetet blir en fantastisk källa till innovation. Hur kan vi använda våra resurser på ett bättre sätt? Hur kan vi arbeta smartare? Rätt frågor ger smarta svar. Du kan öka intäkterna, få ner kostnader, hitta nya kunder och kanske få ideér till nya produkter och tjänster som gör att du kan fortsätta driva företaget på ett lönsamt sätt. 

3. Ta ett steg i taget

Försök inte greppa över allt samtidigt eller ge dig i kast med helt nya områden först. Uttrycket “gräv där du står” är användbart här. Vad kan jag skruva på vad gäller till exempel hur vi transporterar, vilken uppvärmning har vi, trivs medarbetarna och upplever att det är schyssta arbetsförhållanden, lär känna dina leverantörer och stirra dig inte blind på priset. Är något för billigt för att vara sant, är det troligtvis inte sant. 

4. Ta stöd av rapporteringskraven

Det kan vara lätt att enbart se kraven på hållbarhetsrapportering som en börda. Och visst kan det ta mycket tid men se det också som ett sätt att “kvalitetsstämpla” företaget och ett verktyg för att underlätta vad ni ska fokusera på i er hållbara omställning. Även om ditt företag inte behöver hållbarhetsrapportera idag så kanske ni är leverantör till ett som måste det och då blir det ni gör inom hållbarhetsområdet viktigt för att ni ska uppfattas som relevanta i upphandlingen om framtida kontrakt. 

Ökat rapporteringstryck

Direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) har lanserats och blir en viktig del i arbetet med att höja kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen. När direktivet är fullt implementerat kommer fler än 50 000 företag inom EU uppfylla ett eller flera av kriterierna för att omfattas av CSRD, så vi kan räkna med ett omfattande rapporteringstryck. Naturligtvis berörs även vissa svenska företag. Stora svenska företag omfattas redan av årsredovisningslagen (ÅRL), men med CSRD införs nya regler för vad rapporteringen ska innehålla. 

5. Hållbarhet (ESG) är en del av den affärsstrategiska agendan

För att hållbar affärsutveckling ska bli prioriterat behöver dessa frågor in i företagets affärsstrategi och i den visa hur detta kan bidra till affärsnytta och värdeskapande både för kunder och samhälle men även för befintliga och kommande medarbetare. 

6. Skattefrågor är en viktig del av företags hållbara affärsutveckling 

Det blir alltmer tydligt att skatt bör vara en självklar del av företags hållbarhetsarbete och att det bör finnas med på ESG-agendan. Som företag kan man bygga förtroende och visa sitt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar genom att ha ett ESG-perspektiv även i skattefrågor och skatterapporteringen. Det är också ett ökat fokus på transparens på skatteområdet vilken gör det än mer viktigt att företag har en robust modell på plats för att hantera företagets skatterisker. 

Detta har åter aktualiserats i samband med att Europakommissionens expertgrupp Platform on Sustainable Finance, publicerade sin slutliga rapport om så kallade minimiskyddsåtgärder kopplade till EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Syftet med dessa åtgärder är att säkra att de bolag som anses bedriva miljömässigt hållbar verksamhet enligt taxonomin även uppfyller de krav som ställs inom social hållbarhet, där skattehantering har identifierats som en viktig del (utöver exempelvis rättigheter i arbetslivet). 

Så hur gör man då som skatteansvarig på ett företag? Det finns framför allt fyra nyckelområden där man bör lägga fokus för att bygga förtroende: 

  • Förstå och samla in företagsdata med ett ESG-perspektiv på företagets skatteställning. 
  • Som skatteavdelning måste man engagera sig i och förstå hela verksamheten och anpassa skattestrategin till den övergripanden företagsstrategin.
  • Kommunicera tydligt och överväg hur ditt företag ser ut när skattefrågor granskas av intressenterna med ESG-glasögonen på sig.
  • Benchmarka och se framåt. Viktigt att vara uppmärksam på hur investerare och andra intressenter ser på ESG och bevaka nya rapporteringskrav, exempelvis att skatt är inkluderat i kreditvärderingsinstitutens ESG-ratings och EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering.

Vad är ESG?

ESG står för Environmental, Social och Governance. Det är ett brett begrepp som spänner över många områden, till exempel miljö, klimat, socialt ansvar, bolagsstyrning och skattefrågor. I dagligt tal används ofta ordet hållbarhet och för företag handlar det i grunden om på vilket sätt deras verksamhet genom ett långsiktigt och ansvarstagande arbete kan bidra till en hållbar utveckling.

Linda Corneliusson & Moa Gomersson

Linda Corneliusson & Moa Gomersson

Linda Corneliusson och Moa Gomersson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Linda är revisor och rådgivare och fokuserar på finansiell rapportering, riskhantering, hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning och intern kontroll. Moa är hållbarhetsspecialist och jobbar med bestyrkanden av hållbarhetsredovisningar och med rapporteringsfrågor. Moa har god kunskap om GRI Standards och CSRD.
Linda: 010-213 37 45 , linda.corneliusson@pwc.com
Moa: 010-213 06 34, moa.gomersson@pwc.com

Lämna en kommentar