<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ägarförändring i företaget? Anmäl ny verklig huvudman!

nyhuvudman ‹ Tillbaka till artiklarna

Har det skett en ägarförändring i ditt företag? Då måste du tänka på reglerna om registrering av verklig huvudman, som berör cirka 800 000 företag i Sverige.

Reglerna, som gäller sedan år 2017, innebär att alla svenska juridiska personer samt utländska juridiska personer som bedriver verksamhet i Sverige, är skyldiga att anmäla till Bolagsverket vem som är dess verkliga huvudmän.

Vem är verklig huvudman?

Som vi tidigare tagit upp i Företagarbloggen, räknas den eller de som ytterst kontrollerar ett företag som dess verkliga huvudmän. En fysisk person kan räknas som verklig huvudman genom att exempelvis kontrollera mer än 25 % av rösterna i företaget eller ha rätt att utse mer än hälften av ledamöterna i styrelsen. En juridisk person kan alltså ha flera verkliga huvudmän. För personer som är nära släkt med varandra räknas rösterna samman vid denna bedömning.

Läs också: Verklig huvudman - detta måste du som företagare ha koll på

Varför måste du hålla uppgifterna uppdaterade?

Idag har de allra flesta företag som berörs av reglerna anmält verklig huvudman till Bolagsverket. Det är dock lätt att glömma bort att exempelvis en större ägarförändring i företaget kan innebära att bolaget får nya verkliga huvudmän. I dessa fall måste de ändrade förhållandena omgående anmälas på Bolagsverkets hemsida.

Om ett företag inte har registrerat verklig huvudman, eller om Bolagsverket misstänker att de uppgifter som registrerats blivit inaktuella eller av någon annan anledning är felaktiga, kan företaget föreläggas vid vite att registrera korrekta uppgifter. Reglerna bör dock inte bara ses som ännu ett formkrav som måste efterlevas för att inte riskera att bryta mot lagen. Det ligger nämligen även i företagets eget intresse att se till att de registrerade uppgifterna är korrekta.

För den som har köpt ett företag är det viktigt att vara registrerad som verklig huvudman vid kontakter med exempelvis myndigheter, banken och revisorn. Kunder och leverantörer kan också ha ett intresse av att veta vem som står bakom ett företag som de gör affärer med. För den som har sålt ett företag kan det vara viktigt att inte längre vara registrerad som verklig huvudman om det efter överlåtelsen exempelvis skulle ske oegentligheter i företaget.

Om du är osäker på vad regelverket innebär bör du diskutera med din skatterådgivare eller revisor.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här!  

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Jan: +46 (0)10-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ekonomisk brottslighet - techbranschen allt mer utsatt

Den ekonomiska brottsligheten inom näringslivet är kvar på samma nivå som för två år sedan. Bland bolag inom teknik-, media- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur väl följer pensionspolicyn företagets ESG-profil?

Allt fler investerare ställer om sina förvaltningsportföljer och viktar dessa mot ansvarsfulla investeringar. Förändringen är strukturell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Säkra företagets kompetens för att växa

Humankapitalet är en stor investering i tid och pengar. För att kunna växa stabilt är det avgörande hur du hanterar frågor som rör din ...

Läs artikeln