Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Grupp i möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka aktieägares rättigheter och underlätta identifiering av aktieägare. Vi går igenom vad det innebär för bolag i praktiken.

EU-direktivet SRD II antogs 2017 och syftar till att uppmuntra aktieägares långsiktiga engagemang. I Sverige inleddes då en process med syfte att anpassa det nationella regelverket efter EU-direktivet. Samtidigt gav regeringen utredarna i uppdrag att gå igenom Bolagsverkets skrivelser om ändringar i Aktiebolagslagen.

Så påverkas bolag av ändringarna i Aktiebolagslagen

Direktivet utgör ett minimiskydd och både Sveriges regering och stora delar av näringslivet har uttryckt att vi redan lever upp till majoriteten av de krav som ställs i SRD II. Trots att inga större implementeringsåtgärder varit nödvändiga har ändringarna som faktiskt gjorts stor praktisk betydelse och påverkan för publika aktiebolag i Sverige. Ändringarna trädde i kraft den 3 september 2020 och innefattar:

 1. Lättnader i Leo-reglerna

  Kravet enligt de så kallade Leo-reglerna (16 kap aktiebolagslagen) på att vissa överlåtelser av aktier, optioner, eller konvertibler måste godkännas av bolagsstämman gäller inte om överlåtelsen omfattar mindre än 1 procent av koncernens värde. Syftet här är att underlätta omstruktureringar och säkra fortsatt drift i verksamheter som annars kanske skulle ha lagts ner.
 2. Betalintyg kan ersätta revisorsintyg

  Vid emission av aktier i ett publikt aktiebolag kan betalning numera styrkas inte endast genom revisorsintyg, utan även genom betalintyg från bank eller kreditinstitut. Den här praktiska förändringen innebär enligt vår uppfattning att kapitaliseringsprocesser kommer att kunna förenklas och snabbas upp. Det innebär i sin tur att nyemitterade aktier kommer att kunna distribueras ut till investerarna i emissioner snabbare, vilket sannolikt kommer att vara positivt för viljan att delta i nyemissioner i svenska publika aktiebolag.
 3. Enklare att identifiera aktieägare

  Publika bolag ges bättre möjligheter till att identifiera sina aktieägare, oavsett antalet så kallade intermediärer (vilket normalt utgörs av banker och professionella förvaltare) mellan bolaget och aktieägaren. Till exempel fastställs skyldigheten för intermediären att utan dröjsmål vidarebefordra information mellan aktieägare och bolag. I de fall där det finns flera intermediärer ska informationen föras vidare till nästa.
 4. Skärpta krav på framställningen av aktieboken

  Framställningen av aktieboken på bolagsstämman i avstämningsbolag måste numera beakta rösträttsregistreringar av aktieägare med förvaltarregistrerade aktier, som gjorts senast fyra bankdagar före stämman. Därutöver ska framställningen spegla förhållandena sex bankdagar före stämman. Det innebär att det blir viktigt för publika bolag att se över sina kallelserutiner och beställningsdatumet för utdrag ur aktieboken för att möjliggöra fortsatt fullständig regelefterlevnad.
 5. Bättre möjligheter att hantera felregistrerade uppgifter hos Bolagsverket

  Bolagsverket ges bättre möjligheter att hantera felaktiga adressuppgifter och kan under vissa förhållanden avregistrera felaktiga adressuppgifter. Det resulterar i att andra företag och privatpersoner inte kommer behöva associeras med det felregistrerade bolaget som inte på egen hand medverkar till adressändring.

Svårt att veta nästa steg? Våra jurister och rådgivare hjälper dig >>

Hanif Rajabi & Martin Ahlbeck

Hanif Rajabi & Martin Ahlbeck

Hanif Rajabi Martin Ahlbeck är affärsjurister på PwC. De är specialiserade på att lämna högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i anslutning till företagstransaktioner.
Hanif: 072 880 95 54, hanif.rajabi@pwc.com
Martin: 070 929 11 10, martin.ahlbeck@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Styrelseledamot – det här ingår i rollen!

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna? I vår bloggserie, Rätt sätt i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Likvidation av aktiebolag – så gör du!

Vill du avveckla ditt aktiebolag genom frivillig likvidation innan årsskiftet bör du agera ganska snart eftersom det tar cirka sju månader ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sälja företag utomlands - här är fördelarna

Du är redo att sälja ditt företag men hur många potentiella köpare finns egentligen? Beroende på bransch och vilket land din köpare verkar ...

Läs artikeln