<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skapa trygghet och attrahera talanger med en tydlig pensionspolicy

Körsbärsträd man bänk ‹ Tillbaka till artiklarna

Med en tydlig pensionspolicy kan arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Här finns goda möjligheter att visa på ansvar för såväl medarbetare som samhället i stort. I den här artikeln tar vi upp vikten av att upprätta en pensionspolicy och vilka områden som behöver vara extra tydliga.

Genom att etablera en tydlig struktur och process för pensionsrelaterade frågor kan arbetsgivaren undvika förvirring och missförstånd bland personalen och minska risken för fel i pensionshantering och rapportering. Där är upprättandet av en pensionspolicy en viktig del. I kombination med detta bör det även upprättas ett skrivet dokument hur pensionerna ska administreras. En annan viktig anledning till att upprätta en pensionspolicy är att den hjälper till att skapa en känsla av trygghet och stabilitet bland anställda. Genom att tydligt kommunicera företagets åtaganden när det gäller pensioner visar arbetsgivaren att man bryr sig om sina anställdas långsiktiga välbefinnande. Detta kan bidra till att öka personalens lojalitet gentemot företaget och minska personalomsättningen.

En pensionspolicy kan också bidra till att locka till sig och behålla talanger. I dagens konkurrensutsatta arbetsmiljö förväntar sig många arbetstagare attraktiva pensionsförmåner som en del av sin totala ersättning. Om du som arbetsgivare erbjuder en konkurrenskraftig pensionsplan är det viktigt att synliggöra detta. Med stöd av en pensionspolicy underlättar ni jämförelsen och lyfter samtidigt andra viktiga delar förutom lön, vilket är ett sätt att differentiera sig från sina konkurrenter och bli mer attraktiv för potentiella kandidater.

En ytterligare aspekt i detta är att många arbetsgivare idag har en ambition att bidra till den hållbara samhällsutvecklingen, vilket på olika sätt uttrycks på bland annat hemsidor och i årsredovisningar. Arbetsgivaren kan betona sitt engagemang för hållbarhet genom att tydligt fastställa hur policyn utformas med hänsyn till hållbarhetskriterier, vilket möter många individers växande intresse för att placera sitt pensionssparande i hållbara fonder. 

Läs också: Hur hållbar är företagets pensionspolicy?

Vikten av att upprätta en pensionspolicy

Många arbetsgivare har idag en upprättad pensionspolicy i syfte att underlätta för både arbetsgivare och anställda, och som därför bör hållas uppdaterad och i linje med företagets värderingar, ändamål och förutsättningar. 

En pensionspolicy är ett dokument som fastställer ett företags strategi och åtaganden när det gäller pensioner, försäkringar (som till exempel sjukförsäkring, premiebefrielse, liv- och olycksfallsförsäkring) och andra relaterade förmåner för sina anställda. Det är en grundläggande del av företagets personalpolitik och bidrar till att skapa en tydlig ram för hanteringen av pensionsrelaterade frågor. Att upprätta en pensionspolicy är enligt vår mening avgörande betydelse av flera skäl där vi redan nämnt några exempel ovan.

Ytterligare ett skäl är att en pensionspolicy har som syfte att ge en klar vägledning för både arbetsgivaren och anställda. Den definierar tydligt vilka pensions- och försäkringsavtal och förmåner som erbjuds och vilka villkor som gäller för att kvalificera sig för dem. 

Läs också: Kollektivavtalad eller individuell pensionsplan - tänk på det här!

Omfattning och innehåll i en pensionspolicy beror till stor del på om företaget omfattas av kollektivavtal eller inte. Arbetsgivare utan kollektivavtal har större möjligheter att anpassa sina förmåner och har därför generellt ett större behov av en mer uttömmande policy som tydligt beskriver förutsättningar och innehåll. Medan arbetsgivare med kollektivavtal till vissa delar kan hänvisa till regelverket för den kollektivavtalade pensionsplanen.

Vad bör regleras i en pensionspolicy?

Några exempel på områden som bör regleras och förtydligas i en pensionspolicy är; 

  • Definitionen av pensionsgrundande lön och vad som kan eller ska ingå som till exempel semesterersättning, bilersättning, bonus, övertidsersättning. Vid individuell pensionsplan är arbetsgivaren som beslutar, medan det skiljer sig mellan avtalen vid kollektivavtal. Vid kollektivavtal kan arbetsgivare inte påverka huruvida bonus ska ingå eller ej genom att skriva in begränsningar i bonusavtal eller individuella avtal, om det i kollektivavtalet inkluderas bonus. 
  • Arbetsgivarens ansvar om den anställde inte kan anslutas till pensionsplanen.
  • Vad gäller vid föräldraledighet eller annan tjänstledighet och eventuell fortsatt inbetalning till tjänstepension och under hur lång tid.
  • Vad gäller vid sjukskrivning och vilken ekonomisk ersättning som anställda är berättigade till.
  • Om arbetsgivaren erbjuder löneväxling och hur denna ska hanteras.

Pensionspolicy utifrån ett arbetsgivarperspektiv 

Här sammanfattar vi våra rekommendationer som nämnts ovan relaterat till pensionspolicy utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 

  • Skapar tydlig vägledning: En pensionspolicy definierar klart och tydligt vilka pensions- och försäkringsplaner och förmåner som erbjuds, samt de villkor som gäller för att kvalificera sig för dem.
  • Undviker förvirring och missförstånd: Genom att etablera en struktur och process för pensionsrelaterade frågor undviker arbetsgivaren missförstånd bland personalen, samt minskar risken för fel i pensionshantering och rapportering.
  • Skapar trygghet och stabilitet: En tydlig kommunikation av företagets åtaganden när det gäller pensioner bidrar till att skapa en känsla av trygghet och stabilitet bland anställda, vilket kan öka lojaliteten gentemot företaget och minska personalomsättningen.
  • Attraherar och behåller talanger: Genom att erbjuda en konkurrenskraftig pensionsplan och synliggöra detta med hjälp av en pensionspolicy, kan arbetsgivaren differentiera sig från sina konkurrenter och bli mer attraktiv för potentiella kandidater, vilket kan underlätta vid rekrytering och minska risken för personalomsättning.
  • Kommunicera företagets värderingar: Möjliggör för arbetsgivare som vill betona sitt engagemang för hållbarhet, vilket tilltalar individer som vill placera sitt pensionssparande i hållbara fonder.

Önskar ni stöd i att utvärdera er situation och hur er pensionsplan och policy bör utformas utifrån detta, är ni välkomna att höra av er.

Läs om pension för företag

Lillianne Harrysson & Hanna Johansson

Lillianne Harrysson & Hanna Johansson

Lillianne Harrysson och Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Lillianne: 070-796 13 67, lillianne.harrysson@pwc.com

Hanna: 010-212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar