<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur hållbar är företagets pensionspolicy?

Kvinna vid grön buske ‹ Tillbaka till artiklarna

Allt fler investerare ställer om sina förvaltningsportföljer och viktar dessa mot ansvarsfulla investeringar. Förändringen är strukturell och föga förvånande är det konsumenterna som visar vägen genom medvetna placeringsval som resulterar i ett stadigt nettoinflöde till hållbara investeringar. Individers vilja att placera sitt tjänstepensionskapital i hållbara fonder följer samma trend. Därför är det hög tid för arbetsgivare att se över hur företagets pensionspolicy är utformad.

Även om det finns en vilja och flera hållbarhetsverktyg som vill underlätta för individer att göra medvetna val och välja fonder som återspeglar individens preferenser om miljömässiga, sociala och ägarmässiga aspekter i sitt sparande, visar statistik att enbart en del av alla de som kan göra ett aktivt val gör det. Inom ITP1 väljer cirka 35 till 40 procent av individerna aktivt. Vidare framhåller Finansinspektionen (FI) att det finns en risk för så kallad grönmålning (på engelska greenwashing) till följd av den ökade efterfrågan på hållbara placeringar.

För att underlätta för investerare att göra ansvarsfulla investeringar och för att upprätthålla förtroendet för hållbara fonder inledde Finansinspektionen en granskning av de fonder som framställs som mest hållbara. Granskningen som genomfördes under september 2022 fann att fondernas hållbarhetsrelaterade upplysningar var bristfälliga, och behöver bli mer tydliga och konkreta. Vidare gjorde myndigheten bedömningen att vissa fonder som klassificerats som hållbara hade en bredare investeringsstrategi än endast hållbarhet, vilket enligt regelverket (med några få undantag), inte är tillräckligt för att fonden ska kunna kategoriseras som hållbar.

Lyft pensionsfrågor på ESG-agendan

Som en följd av den strukturella förändringen i investerarlandskapet och den allmänna trenden i samhället kommunicerar företag ambitiösa mål vad gäller ESG. De vill bidra till ökad livskvalitet, socialt ansvarstagande och strukturerat arbete för att minska företagets påverkan på miljön. Detta borde genomsyra hela verksamheten, även företagets pensionspolicy, något som vi inte ser sker i lika hög utsträckning som ambitionerna förmedlas.

Se över ej kollektivavtalad tjänstepension

Ickevalsalternativen inom kollektivavtalad tjänstepension har generellt sett en ansvarsfull placeringsstrategi, för en global hållbar utveckling. Vad gäller ej kollektivavtalad tjänstepension, till exempel tiotaggarplaner och andra företagsspecifika pensionsplaner, är vår erfarenhet att ickevalsalternativen ofta inte är valda utifrån eller speglar företagets hållbarhetsprofil. I tillägg är det inte helt ovanligt att fondutbudet för ej kollektivavtalad pension är bredare och utan begränsningar innebärande att anställda får tillgång till stort utbud av fonder och aktier att utvärdera och ställning till.

Vad ingår i rådgivningen om tjänstepensionen?

Här kommer frågan kring vilken eller vilka grupper av anställda på företaget som får rådgivning kring placering av pensionskapital och även på vilket sätt rådgivningen lämnas. Erbjuds olika typer av rådgivning till olika grupper av anställda och finns det begränsningar i vad rådgivningen avser? Värt att notera är att för många individer är en hållbar placering av tjänstepensionskapitalet det som i förlängningen ger störst positivt avtryck på miljön.

Läs även: 6 tips för maxad pension

Se över pensionspolicyn för att attrahera och bibehålla kompetens

Att som arbetsgivare fundera kring hur pensionspolicyn är utformad för att återspegla företagets värdegrund och hållbarhetsprofil för att underlätta för anställda att placera i hållbara alternativ är mer aktuellt än någonsin. Inte minst med tanke på den rådande situationen på arbetsmarknaden där det råder hög konkurrens om talang. Arbetsgivare behöver tänka om för att i framtiden attrahera talang. ESG är, och kommer bli en allt viktigare fråga vid val av arbetsgivare.
 
PwC:s pensionsspecialister arbetar inom People & Organisation som är särskilt fokuserade på hela cykeln mellan anställd och arbetsgivare, från arbetsrätt och pensionshantering till skatterådgivning och incitamentsprogram. ESG ur ett arbetsgivarperspektiv kan innehålla allt från såväl jämställda karriärmöjligheter och en uttalad strategi för balans mellan arbetsliv och privatliv men indirekt också ett externt ansvarstagande i kund- och leverantörsrelationer för att vara en attraktiv arbetsgivare. ESG ur ett arbetsgivarperspektiv är en fråga vi märker blir än mer avgörande för arbetsgivare för att kunna attrahera och bibehålla kompetens och nyckelpersoner.

Läs om pension för företag

Vill du läsa mer om hållbara placeringar av pensionsmedel?

Anna Gustring Boman & Hanna Johansson

Anna Gustring Boman & Hanna Johansson

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet. Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg.

Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Hanna: 010-212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar