<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kollektivavtalad eller individuell pensionsplan - tänk på det här!

Medarbetare på konferens ‹ Tillbaka till artiklarna

Huruvida ett bolag väljer att teckna pension och försäkring via kollektivavtal eller teckna företagsspecifik tjänstepensionsplan beror på vilka förutsättningarna är. Det som avgör valet kan vara exempelvis behovet av flexibilitet för att attrahera rätt kompetens. Eller behovet av ett standardiserat och tydligt regelverk för att förenkla jämförbarhet och kravställan vid anbuds- och upphandlingssituationer. Här fortsätter vår artikelserie om tjänstepension och vad du som arbetsgivare bör veta.

Kollektivavtalad pensionsplan 

I ett kollektivavtal finns det ramar för vilka kategorier anställda som omfattas av respektive pensionsplan, till exempel tjänstemän eller arbetare. Kollektivavtalet stipulerar anställningsvillkoren och kan bland annat reglera vad som ingår i form av försäkringsskydd och hur mycket som ska sättas av till tjänstepension samt från vilken ålder. Vanligast är att avsättningar startar från 22 upp till 25 års ålder. Majoriteten av offentligt och statligt anställda omfattas av kollektivavtal. Det är också mycket vanligt förekommande i tillverkningsindustrin samt inom flera sektorer som till exempel tjänste-, och byggsektorn. I samband med upphandlingar kan det även finnas krav på att de upphandlade bolagen (inklusive underentreprenörer) ska omfattas av kollektivavtal. 

De största kollektivavtalade avtalen

De största kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen är avtalspension SAF-LO som omfattar arbetare anställda i den privata sektorn, AKAP-KR för anställda inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunala företag samt ITP för privatanställda tjänstemän. Just ITP-planens utformning får anses ha utgjort en norm för många av de förändringar som skett inom andra kollektivavtalade tjänstepensionsavtal. För de fall det finns ett kollektivavtal tecknat, omfattas alla anställda inom tillämpningsområdet. Det finns dock undantag. Inom exempelvis ITP-avtalet är så kallade frikretsare undantagna. Exempel på frikretsare kan vara företagets vd eller anställda som själva eller tillsammans med närstående kontrollerar minst en tredjedel av företagets aktier.

Fördelar med kollektivavtalad tjänstepension

Många arbetsgivare med ett stort antal anställda kan uppleva att ett tydligt regelverk att förhålla sig till förenklar och väljer då att teckna kollektivavtal. Det är dessutom ofta lägre kostnader i pensionsplanerna eftersom försäkrings- och förvaltningsavgifterna är upphandlade för hela kollektivet. 

Företagsspecifik och individuell tjänstepensionsplan 

För att få ökad flexibilitet kan vissa företag, som ej omfattas av kollektivavtal, välja att teckna en företagsspecifik eller individuell tjänstepension för en grupp av, eller enskilda anställda. Nedan lyfter vi ett par av områdena som är viktiga att reflektera över i samband med upphandling eller utvärdering av denna typ av plan.

Upprättande av egen pensionsplan

Företagsspecifika och individuella tjänstepensionsplaner är vanligen framtagna i dialog med försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag. Om en arbetsgivare vill ta fram en egen pensionsplan bör man först utvärdera vad som attraherar den kompetens som behövs för att nå framgång i verksamheten. Därefter behöver man utforma ett så enkelt och tydligt upplägg som möjligt för att inte skapa onödiga missförstånd och merarbete i form av administration. 

Vi ser bland annat att många arbetsgivare väljer en premietrappa som premierar mer seniora anställda där avsättningarna ökar med ålder och lönenivå. Andra arbetsgivare väljer en premiemodell som i strukturen liknar ett kollektivavtal (som till exempel avgiftsbestämda ITP1). Variationen kan dock vara stor där vissa arbetsgivare betalar in mindre än vad företag med kollektivavtal gör och andra betalar in mer för att särskilja sig från konkurrenterna i branschen. Även hur arbetsgivare väljer att fastställa den pensionsmedförande lönen kan skilja sig åt. 

Vår erfarenhet visar att ett tydligt ramverk i form av en pensionspolicy bör upprättas för att minska risken för missförstånd. En pensionspolicy synliggör och underlättar även kommunikationen av förmånen till den anställda. I tillägg bör det finnas en skrivning kring vad som överenskommits vad gäller tjänstepension mellan arbetsgivaren och den anställda i anställningsavtalet, alternativt bör ett särskilt pensionsavtal ingås. 

Tjänstepensionsplanen och avgifter

En annan viktig parameter är hur höga avgifterna i tjänstepensionsplanen är. Med avgifter avser vi de avgifter som belastar den anställdes pensionskapital som till exempel olika kapital- och administrationsavgifter. Storleken av det samlade avgiftsuttaget får en stor påverkan på den anställdes framtida pensionskapital och är en viktig, om kanske inte den viktigaste parametern arbetsgivaren behöver beakta vid upphandling och utvärdering av en pensionsplan. Under senare år har många försäkringsbolag och försäkringsförmedlare sänkt eller helt tagit bort kapitalavgifterna i pensionsplanerna och nivån är numera ofta kopplad till omfattningen av den rådgivning som erbjuds anställda och support. Värt att notera är att det inte är helt ovanligt att anställda betalar för rådgivning de sällan eller aldrig nyttjar. Viktigt även att reflektera över kostnader och andra avgifter som till exempel fondavgifter för icke-valsalternativ (den fond som premierna inbetalas till i de fall den anställde inte har gjort ett aktivt val) dit en relativt stor andel av premier betalas till oavsett om det är inom kollektivavtalad tjänstepensionsplan eller ej. 

Viktigt att veta vid förvärv

Avslutningsvis vill vi informera om att det för arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal och som växer via förvärv, är viktigt att vara uppmärksam på om den förvärvade verksamheten omfattas av kollektivavtal och vilka eventuella konsekvenser detta kan få på den nuvarande verksamheten. Detta då det kan finnas risk att den nya arbetsgivaren blir skyldig att ta över ansvaret för att infria kollektivavtalet. 

Rekommendationer vid företagsspecifik tjänstepensionsplan

Nedan följer en sammanfattning av våra rekommendationer som nämnts ovan relaterat till företagsspecifik tjänstepensionsplan utifrån ett arbetsgivarperspektiv:

  • Utvärdera vilka förmåner som erbjuds för att attrahera rätt kompetens.
  • Håll upplägget så enkelt som möjligt och upprätta en pensionspolicy som tydligt beskriver omfattning och ramverk. 
  • Upprätta ett detaljerat anställningsavtal mellan arbetsgivare och anställda som även inkluderar information om tjänstepension. 
  • Utvärdera behovet av administration och rådgivning från försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare och vem som ska stå för kostnaden (arbetsgivaren eller anställda).
  • Säkerställ kostnadsnivån i den fond som är ickevalsalternativet och nivån på kapitalavgifter och kostnader i pensionsplanen.
  • Var uppmärksam på hur ett förvärv av ett annat företag kan påverka nuvarande pensionspolicy.

Önskar ni stöd i att utvärdera er situation och hur er pensionsplan och policy bör utformas utifrån detta, är ni välkomna att höra av er.

I nästa artikel går vi närmare in på pensionspolicy och varför detta bör upprättas. Ta del av den första här: Tjänstepension - mer än en hygienfaktor

Läs mer om tjänstepension

Lillianne Harrysson & Vidar Ambrosiani

Lillianne Harrysson & Vidar Ambrosiani

Lillianne Harrysson och Vidar Ambrosiani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lillianne är pensionsspecialist och Vidar arbetar med svensk och internationell bolagsbeskattning.

Lillianne: 070-796 13 67, lillianne.harrysson@pwc.com

Vidar: 073-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com

Lämna en kommentar