<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Större tillväxtoptimism bland privatägda företag än hos börsbolag

Kvinna med mobiltelefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Det är stora skillnader mellan hur vd:ar i privatägda företag och börsbolag ser på klimatutmaningar och möjligheter till tillväxt men även i inställningen till AI. Överlag är vd:ar i privatägda företag mer pessimistiska, undantaget är synen på den egna tillväxten och att de i mindre utsträckning ser att de har intern byråkrati som hindrar utvecklingen. Det visar PwC:s undersökning CEO Survey - fokus privatägda företag i Sverige.

Inflation, cyberrisker, klimatförändringar och geopolitiska konflikter är områden som betydligt fler privatägda företag än börsbolag ser som stora hot mot det egna företaget det kommande året. Samtidigt upplever båda grupperna att makroekonomisk instabilitet kan komma att påverka dem. 

- Det här riskerna har de senaste åren blivit något som alla typer av företag behöver ta höjd för i såväl sin vardag som i de långsiktiga strategierna för att bygga upp en robust motståndskraft. Så det gäller att ha förmåga att kunna fokusera på lönsamhet och tillväxt parallellt med att jobba med en långsiktig scenarioplanering för företaget, säger Andreas Stranne, skatterådgivare till entreprenörsledda och privatägda företag, PwC Sverige.  

Tabell. Hur utsatt tror du att ditt företag är för följande hot under de kommande tolv månaderna?

Optimism om ökade intäkter i det egna företaget

Samtidigt som fler privatägda företag än börsbolag är pessimistiska om den globala tillväxten de kommande tolv månaderna tror betydligt fler av dem att deras egna intäkter kommer öka såväl det närmaste året som på tre års sikt. Att höja priser är ett sätt de planerar att använda framåt för detta. 

- Även om de tror på ökade intäkter uppger fler vd:ar i privatägda företag än i börsbolag att de kommer vara konkurrenskraftiga i max tio år med nuvarande inriktning. Men det går att vända till något positivt, väldigt få bolag kan ju överleva utan att ändra sig i takt med sin omvärld. Så med den insikten som bas har man möjlighet att agera för att ställa om och säkra företagets fortlevnad, säger My Lidén, revisor och rådgivare till entreprenörsledda och privatägda företag, PwC Sverige. 

Tabell. Hur tror du att följande kommer att utvecklas?

Större skepsis bland privatägda företag till vad AI kan bidra med

Generativ AI (GenAI) är på stark frammarsch i många företag men generellt släpar privatägda företag efter. Det är till exempel färre privatägda företag som tror att GenAI kan bidra till att företaget bygger förtroende med sina intressenter eller förbättrar kvaliteten på deras produkter och tjänster. 

Samtidigt anser fler privatägda företag att GenAI kan öka cyberriskerna och risker kopplade till juridiskt ansvar och företagets varumärke. Däremot är det nästan dubbel så många vd:ar i börsbolag som tror att antalet anställda kommer minska under det kommande året som en konsekvens av den nya tekniken. Men vd:arna i båda grupperna tror trots det att personalstyrkan kommer öka under det kommande året. Bland privatägda företag uppger 32 procent det och bland börsbolag 42 procent.

- Vi ska självklart inte ignorera riskerna med AI men vi behöver prata mer om möjligheterna och vad vi som samhälle och organisationer behöver göra för att dra nytta av alla fördelarna och tillsammans jobba med detta på ett ansvarsfullt och kreativt sätt, säger My Lidén.

Tabell. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om generativ AI (GenAI)?

Börsbolag ligger strax före med klimatarbetet

Generellt har börsbolag kommit längre i sitt klimatarbete än privatägda företag men skillnaderna är små. 90 procent av vd:arna för börsbolag säger att de arbetar med att förbättra sin energieffektivitet, medan 85 procent av ledare för privatägda företag ger samma svar. En majoritet av alla uppger dessutom att de arbetar med att ta fram mer klimatvänliga produkter, tjänster och teknik.

Tabell. Vilka av följande svar beskriver bäst var ert företag befinner sig när det gäller följande aktiviteter? (Visar andel som svarar att aktiviteterna är pågående)
 

- Det är glädjande siffror och stämmer väl med det vi ser i kontakten med kunder, att det finns såväl en vilja och plan som stora ambitioner inom klimatområdet. Samtidigt är det viktigt att de privatägda företagen inte tappar farten, det kommer nya regleringar men även anställda och kunder har höga förväntningar på dem, säger Andreas Stranne.

Kortare beslutsvägar banar väg för omställning

Förändringstakten i både samhället och näringslivet är hög och för att lyckas behövs insatser inom fler områden. På frågan om vad som varit drivande i omställningen de senaste fem åren är det främst nya kundbeteenden, lagar och regler, konkurrenterna samt teknik- och klimatförändringar som påverkat såväl privatägda företag som börsbolag. Men det är färre privatägda företag som uppger det och de upplever även i mindre utsträckning att dessa delar kommer påverka dem framåt. 

Tabell. I vilken utsträckning har följande faktorer drivit och kommer driva förändring i hur ert företag skapar och genererar värde (stor eller mycket stor utsträckning)?
 

Det finns dock områden som de upplever kan försvåra förändringsresan. De främsta interna hindren är brist på kompetens, byråkratiska processer och begränsade ekonomiska resurser. Dock upplever färre vd:ar i privatägda företag än i börsbolag detta som hinder. Däremot är det fler privatägda företag som ser externa utmaningar för deras omställning, exempelvis regleringar och infrastruktur. 

- Inte minst familjeföretag ser vi präglas av korta beslutsvägar som helt klart gör dem mer snabbrörliga i förändringstider medan kompetensbrist skär över alla företag och är något som behöver adresseras. Inte minst inför det teknikskifte som vi står mitt i nu, säger My Lidén. 

Tabell. I vilken utsträckning påverkar följande företagets omställning (stor och mycket stor utsträckning)?

Om undersökningen

I CEO Survey 2024 har 4 702 företagsledare från 105 länder intervjuats om synen på nuläge och framtid. 116 svenska vd:ar, varav 78 i privatägda företag och 38 i börsbolag medverkade i undersökningen, som genomfördes under oktober och november 2023.

Se hur vi hjälper entreprenörer

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sommarlyssning från Almedalen

Vi hade fullt med besökare på våra totalt 15 seminarier under Almedalsveckan 2024. Tillsammans med inbjudna talare diskuterade PwC:s ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomiavdelningen behöver superkrafter inom AI och tech

I samband med PwC:s event CFO-dagen i maj frågade vi CFO:er och ekonomichefer om vilka omvärldsfaktorer som påverkar dem mest just nu, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Vårdens recept för storskalig AI-implementering

För att säkerställa och förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och medarbetarnas arbetsmiljö behöver vården fortsätta att ...

Läs artikeln