<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så ser företagsledare i Sverige och världen på framtiden

Man tittar ut genom fönster ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur ser den närmaste framtiden ut för ditt företag? Ser ni en ökad eller minskad
efterfrågan på era produkter och tjänster? Vilka förändringar sker i din bransch just nu? I PwC:s undersökning CEO Survey svarar 45 procent av de globala vd:arna att deras verksamhet kommer att vara framgångsrik i maximalt tio år med nuvarande inriktning. Läs mer om näringslivets behov av att ställa om och få viktiga insikter om hur ditt företag kan förbli konkurrenskraftigt.

Den 15 januari lanserade vi på PwC vår tjugosjunde globala vd-undersökning, CEO Survey. I år har 4 702 företagsledare runt om i världen, varav 116 i Sverige, svarat på frågor om bland annat hur de ser på behovet av att ställa om verksamheten, möjligheter och hot med AI-tekniken och hur långt de har kommit i sitt klimatarbete. Ämnena i årets CEO Survey är högaktuella med tanke på de snabba förändringar vi ser i omvärlden, inte minst den explosionsartade utvecklingen av AI och det ökade förändringstrycket i näringslivet.

Ladda ner CEO Survey

Läs vad företagsledare i Sverige och världen tror om framtiden.

Framtida konkurrenskraft och behovet av att ställa om

Förra året svarade fyra av tio företagsledare att deras verksamhet kommer att vara konkurrenskraftig i maximalt tio år, om de fortsätter som idag. I år fortsätter den här trenden. Andelen vd:ar som nu tror att deras verksamhet kommer att vara framgångsrik i maximalt tio år med nuvarande inriktning, har nu ökat till 45 procent (i Sverige är andelen 38 procent). 

Hur ser det ut i ditt företag? Om ni fortsätter på den inslagna vägen? Hur länge tror du att ni behåller er konkurrenskraft? Upp till tio år eller mer än så? Oavsett när så är det viktigt att företagsledare ständigt bevakar sina affärer i förhållande till konkurrenter och händelser i omvärlden. De snabba förändringar som sker idag innebär ofta att de som lyckas är de som vågar utmana tidigare sanningar och affärsmodeller. En avgörande faktor är att det finns en samsyn och förtroende mellan ledare och medarbetare samt trygghet att initiera nytänkande i verksamheten. 

Externa faktorer som driver på utvecklingen och sätten som företagen skapar värde för kunderna

Vilka är då de externa faktorer som har drivit på och förändrat sätten som företagen skapar värde under de senaste fem åren? Av de globala företagen anser knappt hälften att teknikutvecklingen är den främsta drivkraften, följt av statlig reglering och ändrade kundpreferenser. De svenska vd:arna har samma syn på vilka faktorer som är viktigast, men svaren ligger konsekvent på en lägre nivå.

Bland de hinder som finns för värdeskapande nämner de globala företagen främst regelverk, begränsade ekonomiska resurser och operationella prioriteringar. Även de svenska bolagen ser regelverk som det största hindret, men för dem kommer brist på kompetens bland medarbetarna på plats två, följt av utmaningar inom infrastruktur.

För att företag ska fortsätta vara framgångsrika behöver de vara innovativa och ständigt hitta nya sätt att skapa värden för sina kunder. Globala företagsledare anger att det som har gett mest värde för kunderna de senaste fem åren är introduktion av ny teknologi samt framtagandet av nya produkter och tjänster (42 respektive 40 procent). 

Företagsledare i Sverige ser inte alls samma starka koppling mellan egna åtgärder och att det skapar ett värde för kunderna. Endast var tredje svensk vd menar att ny teknik har bidragit till värdeskapande under den senaste femårsperioden, medan var femte ser en koppling mellan värdeskapande och nya produkter och tjänster.

Huvudbudskap i årets rapport

Stora förändringsbehov - närmare hälften av världens storföretag behöver ställa om inom tio år

  • 45 procent av världens storföretag säger att deras företag kommer att vara konkurrenskraftiga i max tio år utan förändring. 
  • Denna utveckling såg vi även förra året, men nu är det en ännu större andel som svarar att de behöver ställa om verksamheten för att vara konkurrenskraftiga.
  • Det ser ut som att näringslivets behov av att ställa om är här för att stanna, och takten verkar öka.
  • Teknikutveckling, förändrade konsumentbeteenden och nya regleringar driver på omställningen. 

En viss ekonomisk ljusning anas i synen på den närmaste framtiden

  • 38 procent av vd:arna tror på ökad global tillväxt under det kommande året, vilket är mer än en fördubbling i förhållande till förra årets undersökning.

Svenska företagsledare har mindre positiv framtidssyn

  • De svenska företagsledarna är tyvärr mindre positiva, både ur ett globalt perspektiv och när det gäller den egna verksamheten. Till exempel är bara 22 procent av dem säkra på ökade intäkter i företaget under de kommande tolv månaderna, vilket är hela 15 procentenheter lägre än det globala snittet.

Stora möjligheter med AI, men även här är svenska verksamheter mindre positiva

  • Sex av tio vd:ar anser att AI kommer att öka kvaliteten på företagets produkter och tjänster under det kommande året. Endast fyra av tio svenska bolagschefer ger samma svar.  
  • Svenska företagsledare är mindre benägna att använda AI jämfört med det globala snittet. 32 procent av de globala företagsledarna uppger att deras bolag har implementerat generativ AI under det senaste året. Bland svenska vd:ar är det bara 18 procent som infört generativ AI.  

Företagsledare öppnar upp för lägre avkastning vid klimatvänliga investeringar

  • Fyra av tio bolagschefer säger att de gärna tummar på avkastningen vid klimatvänliga investeringar. Det visar på en ny syn på tillväxt, som inkluderar samhällets långsiktigt hållbara framtid vid sidan av den egna ekonomiska vinningen.

Se hur vi hjälper entreprenörer

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar