<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så kan startups få erfarna styrelseledamöter genom kvalificerade personaloptioner

Glad man vid skärm ‹ Tillbaka till artiklarna

Sedan den 1 januari 2022 gäller utvidgade regler för beskattning av kvalificerade personaloptioner. Detta ska underlätta för startups med tillväxtambitioner med brist på kapital att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Här går vi igenom vad som gäller.

De nya reglerna omfattar numera även styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter som inte arbetar i företaget. Reglerna ger nya möjligheter för startups att kunna attrahera och ta in kompetens i styrelserummet trots begränsat kapital genom att ge ut personaloptioner till styrelsemedlemmarna.

Möjlighet att ta in ny delägare till låg kostnad

Att ta in nya delägare i aktiebolag i Sverige är ofta kostsamt för den nye delägaren eftersom det måste ske till marknadspris. Reglerna om kvalificerade personaloptioner ger dock en möjlighet att ta in delägare genom personaloptioner till en låg kostnad och med en förmånlig beskattning för den nya delägaren som nu även kan vara en styrelseledamot.

Läs också: Förslag om generösare regler för kvalificerade personaloptioner

Möjlighet med incitamentsprogram

Reglerna gör det möjligt för bolag att inkludera styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i incitamentsprogram som baseras på kvalificerade personaloptioner. Kraven är att ledamöterna dels uppfyller villkoren om intjänandetid om tre år samt att de får en ersättning från företaget som uppgår till minst 1,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 35 500 kronor per år utifrån inkomstbasbeloppet (IBB år 2022, 71 000 kronor).

Anställning och eller styrelseuppdrag

Kravet på intjänandetid om tre år kan uppfyllas genom anställning, genom ett styrelseuppdrag eller genom att växla mellan båda dessa roller. Om uppdraget är ett rent styrelseuppdrag finns inget krav på minsta arbetstid till skillnad från kraven vid en anställning eller om rollerna anställning och styrelseuppdrag växlas.

Läs också: Ingen skatt när teckningsoptioner överlåts i samband med kvalificerade personaloptioner

Förbättringar enligt Tidöavtalet

I detta sammanhang vill vi även framhålla att Tidöavtalet innehåller en punkt om potentiellt ytterligare förbättringar. Av avtalet framgår att man ska: ”Ge företag goda incitament att investera i forskning samt bättre möjlighet att attrahera och behålla nyckelkompetens, exempelvis genom förbättrade villkor för personaloptioner”.

I höstbudgeten nämndes inget om personaloptioner men det är troligt att regeringen återkommer i frågan i vårbudgeten 2023.Se hur vi hjälper entreprenörer

Stefan Asklöf & Ajdin Hadzic

Stefan Asklöf & Ajdin Hadzic

Stefan Asklöf och Ajdin Hadzic jobbar på PwC:s kontor i Stockholm. Stefan och Ajdin är auktoriserade skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com
Ajdin: 010-212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com

Lämna en kommentar