<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sales tax vid försäljning i USA - tänk på det här!

Interiör capitol building ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi har tidigare beskrivit vad svenska bolag med försäljning i USA behöver känna till när det gäller det amerikanska skattesystemet, om deklarationsskyldigheter och inkomst- och bolagsskatt. Nu har vi kommit till den avslutande artikeln i serien vilken handlar om sales tax, det vill säga USA:s motsvarighet till moms.

 Sales tax fungerar inte likadant som moms

Inom sales tax-systemet beskattas inte varje led. Konceptet med ingående och utgående sales tax finns alltså inte. Det är endast transaktionen till slutkonsument som ska beskattas, oavsett om försäljningen sker till ett bolag eller privatperson. Sales tax ska i regel inte faktureras på försäljningar till köpare som inte är slutkonsument.

Med det sagt är alla transaktioner presumtivt en försäljning till slutkonsument. För att undantas av sales tax ska säljare i varje led kunna bevisa att försäljningen inte är till slutkonsument. Varje delstat har sina egna krav och villkor för bevisning om skattebefrielse men generellt sett krävs det att säljaren samlar in särskilda certifikat från köparen som intygar att sales tax inte ska faktureras. 

South Dakota v. Wayfair förändrade nexus för sales tax

Innan det välkända Wayfair-domslutet ägde rum krävdes någon form av fysisk närvaro inom en delstat för att fastslå nexus (deklarationsskyldighet) för sales tax. Se tidigare delar av artikelserien för utförligare beskrivning av “nexus”. I juni 2018 beslutade dock den amerikanska högsta domstolen att det numera är tillåtet enligt den federala konstitutionen för delstater att, för sales tax, påföra ekonomiskt nexus baserat endast på exempelvis försäljningsvolym i delstaten. Delstaterna har inte varit sena med att utnyttja det förändrade rättsläget. Därmed måste alla bolag med försäljning till USA, även de som aldrig satt fot eller ägt tillgångar i landet, undersöka sina skyldigheter för sales tax. 

Detaljerna skiljer sig åt och delstaterna finjusterar fortfarande sina lagar men generellt existerar ekonomiskt nexus för sales tax om försäljningen till en delstat överskrider 100 000 amerikanska dollar per år. Vissa delstater har också en alternativ tröskel på 200 transaktioner per år. Förutom tröskelnivån ligger skillnaderna främst i hur begreppet försäljning definieras och vilken period som räknas med. Beroende på delstaten kan försäljning inbegripa exempelvis brutto- eller nettoförsäljning, beskattningsbar försäljning, eller försäljning av endast fysiska varor, möjligtvis också inklusive tjänster.

Beskattningsbara varor och tjänster

Det är vanligast att delstater beskattar fysiska varor och vissa uppräknade tjänster. Beroende på delstatens egna föreskrifter kan “fysiska varor” inkludera bland annat nedladdad mjukvara, digitala böcker och filmer, samt “software as a service”-produkter. Det råder fortfarande stor oenighet och osäkerhet avseende beskattningen av just “software as a service”- eller “cloud”-produkter. 

Värt att uppmärksamma är att en skattebefriad tjänst eller vara likväl kan bli beskattningsbar om den säljs tillsammans med en beskattningsbar produkt, såsom när en annars skattebefriad installationstjänst säljs tillsammans med en beskattningsbar maskin.

Som tumregel brukar sales tax-skattesatsen landa runt 6-7 procent, inkluderat både delstatlig och lokal skattesats. 

Sales tax-management

Med över 10 000 separata delstatliga och lokala jurisdiktioner som förelägger sales tax är det naturligt att försöka hitta sätt att förenkla administrationen. Det finns olika hjälpmedel men viktiga begränsningar att beakta är dock:

  • Sales tax-skyldigheter kan oftast inte avtalas bort och läggas på köparen
  • Sales tax kan inte undantas via dubbelbeskattningsavtal. 

Däremot kan den dagliga sales tax-hanteringen med fördel administreras till stor del av mjukvarulösningar, särskilt om man har stora volymer av transaktioner. Säljer man endast via plattformar som exempelvis Apple eller Amazon sköts skyldigheterna nästan uteslutande av plattformarna. 

Slutligen, om historiska skatterisker inom ett bolag identifieras så finns det vedertagna processer för rättelse såtillvida man inte tidigare deklarerat i eller blivit kontaktad av den relevanta delstaten. Preskriptionstiden för perioder som inte deklarerats löper aldrig ut och som morot för att frivilligt justera tidigare hantering erbjuder delstaterna ofta en begränsad omprövningsperiod om vanligtvis tre år samt avskrivning av eventuella straffavgifter. 

Vi hjälper dig gärna att utreda ditt bolags eventuella skattskyldighet i USA. 

Se hur vi hjälper entreprenörer

Sophia Nilsson

Sophia Nilsson

Sophia Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Malmö.

Kontakt: 073-860 18 18, sophia.nilsson@pwc.com

Lämna en kommentar