<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inkomst- och bolagsskatt vid försäljning i USA

Medarbetare på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

I första delen av vår artikelserie om vad svenska bolag med försäljning i USA behöver veta om amerikansk beskattning beskrev vi när ett bolag generellt kan behöva deklarera på federal och delstatlig nivå. Den här artikeln klargör fler detaljer kring delstatlig inkomst- och bolagsskatt.

Nexus för inkomstskatt och annan bolagsskatt

Som nämndes i förra artikeln kan ett bolag generellt anses ha nexus (deklarationsskyldighet) inom en delstat antingen via fysisk eller ekonomisk närvaro, givet att denna närvaro överstiger en de minimis-nivå. 

Läs också: Federal och delstatlig skattskyldighet vid försäljning i USA

Fysiskt nexus kan exempelvis uppstå via permanent eller temporärt närvarande av egna anställda eller konsulter, eller via ägd eller hyrd/leasad fast eller lös egendom. 

Ekonomiskt nexus innebär att ett bolag utnyttjar en delstats ekonomiska marknad utan att fysiskt finnas där. Termen brukar innefatta att ett bolags immateriella tillgångar används inom en delstat, att bolaget tjänar inkomst härrörande från delstaten eller att försäljningsvolymen till delstaten överstiger en viss nivå. 

Eftersom det för inkomst-/bolagsskatt bara i några få undantagsfall finns tydliga gränsdragningar för när nexus överskrids blir det ofta en bedömningsfråga om vad som kan anses “de minimis” eller ej, särskilt vad gäller fysiskt nexus.

Även om det välkända rättsfallet South Dakota v. Wayfair från 2018 primärt handlade om “sales tax” (amerikanska motsvarigheten till moms) medförde dock domslutet också förändringar för delstatlig inkomstskatt. Förändringarna innebär framförallt: 

  • betydelsen av fysiskt nexus har minskat; den federala lag (Public Law 86-272) som ger ett visst begränsat skydd för påförandet av delstatligt nexus för inkomstskatt har urholkats. Numera anser flera delstater att kundtjänst-botar och cookies från hemsidor kan utgöra en form av beskattningsbar närvaro.

  • tydligare gränsdragning för de minimis ekonomiskt nexus; många delstater förelägger nexus och beskattar bolag “to the fullest extent permitted by the US constitution” eller “by deriving income” från delstaten. Tidigare var det otydligt var gränsen gick men numera finns belägg för att inkomst/försäljning understigande 100 000 amerikanska dollar kan anses som de minimis och bör alltså inte enskilt ge upphov till nexus.

Dubbelbeskattningsavtalet gäller inte automatiskt på delstatsnivå

Det är endast den federala regeringen som är avtalspart till det svensk-amerikanska dubbelbeskattningsavtalet, det vill säga delstaterna är inte bundna av avtalet. Däremot finns det delstater som frivilligt väljer att följa avtalet när det gäller beräkning av delstatlig inkomstskatt. I praktiken innebär detta att om ett svenskt bolag är undantaget federal inkomstskatt enligt avtalet så är bolaget också undantaget delstatlig inkomstskatt. Många delstater har inte uttryckligen tagit ställning i frågan.

Det delstatliga undantaget är ofta villkorat. Till exempel måste en federal deklaration för räkenskapsåret ifråga ha inlämnats. Dessutom gäller undantaget endast inkomstskatter - andra skatteformer som många delstater förelägger jämte eller istället för inkomstskatt omfattas inte. Sådana andra bolagsskatteformer kan exempelvis vara skatter baserade på omsättning, tillgångar eller aktiekapital.

Amerikanskt dotterbolag till svenskt moderbolag

Många svenska bolag väljer att bedriva sin verksamhet i USA via ett amerikanskt dotterbolag. I sådana fall gäller inte det svensk-amerikanska dubbelbeskattningsavtalet för dotterbolaget utan dess resultat (ofta justerat för transfer pricing-regler) är beskattningsbart fullt ut på både federal och delstatlig nivå.

Ett amerikanskt dotterbolag utesluter dock inte beskattning av det svenska moderbolaget i USA. Från ett federalt perspektiv borde tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet ändå undersökas för det svenska moderbolaget. Vad gäller delstatlig beskattning är det vanligt att delstater kräver “koncerndeklarationer” som kan innefatta ett svenskt koncernbolag om inte ett aktivt val har gjorts att utesluta det (under rätt förutsättningar). I praktiken innebär detta en risk att icke-amerikanska intäkter i det svenska bolaget beskattas i USA. 

Vi på PwC hjälper dig gärna att utreda ditt bolags eventuella skattskyldighet i USA.

Se hur vi hjälper entreprenörer

 

Sophia Nilsson

Sophia Nilsson

Sophia Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Malmö.

Kontakt: 073-860 18 18, sophia.nilsson@pwc.com

Lämna en kommentar