Riskanalys - ett första steg i ett lyckat riskhanteringsarbete

Grupp-i-avslappnat-mote ‹ Tillbaka till artiklarna

Vet du vilka risker och utmaningar ditt företag står inför och hur dessa påverkar företagets förmåga att nå sina mål? Har du de verktyg som krävs för att få en tydlig bild av riskerna? Här får du tips på hur du tar ett första steg mot ett strukturerat och lyckat riskhanteringsarbete.

Ett viktigt steg i ett bolags målarbete är att identifiera vilka risker som kan hindra bolaget att nå sina mål. Identifiering av risker görs lämpligast genom en strukturerad riskanalys men många bolag upplever det som svårt och tidsödande att genomföra den som en del av den affärsplan som upprättas, vilket gör att den får ett sekundärt fokus i detta arbete. Därför drabbas också många företag av oväntade negativa överraskningar och förlorade affärer.

Riskanalys ger en samlad bild av företagets utmaningar

Genom en väl genomtänkt riskanalys får företaget en samlad bild av de viktigaste utmaningarna som företaget står inför vilket är viktigt för att senare kunna hantera dessa på bästa sätt. Riskanalysen hjälper företaget att säkra affärsutvecklingen genom att vara en del i utvecklingen av affärsplanen och/eller att vara ett led i att förbättra företagets arbete med den interna kontrollen.

Vad innebär tjänsten Riskanalys?

Bidrar till samsyn

En riskanalys är dessutom ett bra verktyg när ledningen inte har en gemensam bild av de risker som företaget står inför och hur dessa påverkar förmågan att uppnå de strategiska målen. Riskanalysen blir i dessa fall ett effektivt och värdefullt verktyg för att uppnå en samsyn i en styrelse eller ledningsgrupp. En riskanalys är också en god hjälp för företag som saknar en plan för hur de ska lösa riskerna eller hur de ska kontrolleras och följas upp.

Riskanalys är ett effektivt och värdefullt verktyg för att skapa samsyn om riskerna i en styrelse eller ledningsgrupp.

Identifiera nyckelpersoner

Inför riskanalysen är det viktigt att identifiera nyckelpersoner på företaget som har den övergripande bilden som krävs för att sätta sig in i vilka risker och utmaningar företaget står inför. Oftast är det personer som ingår i ledningen eller styrelsen men det kan också vara andra viktiga nyckelpersoner på företaget.

Rita upp en riskkarta

Vid genomförandet av riskanalysen är det viktigt att få med alla de riskområden som företaget påverkas av och att värdera dessa risker i hur stor påverkan de har på företaget. Vi rekommenderar också att det vid detta tillfälle ritas upp en karta som visar de risker företaget står inför och hur stor påverkan de har på företaget. Det är en bra grund för företagets fortsatta arbete inom riskhantering.

Nästa steg i ett strukturerat riskarbete är att ta fram en handlingsplan för att utforma aktiviteter för att hantera de risker som har identifierats i arbetet med riskanalysen. Vi återkommer med tips inför detta andra steg i riskhanteringsarbetet i ett senare blogginlägg.

Vad innebär tjänsten Riskanalys?

Sofie Ahlström Pålsson

Sofie Ahlström Pålsson

Sofie Ahlström Pålsson arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Göteborg med frågor inom intern kontroll och processutveckling gällande exempelvis riskanalyser, processkartläggningar, kontrollramverk och hur företag ska kunna uppnå en högre mognadsgrad av intern kontroll.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Förstå din position i branschen med hjälp av nyckeltal

Att inte veta hur företaget står sig inom branschen kan kännas otryggt. Och när du väl har koll, hur gör du då för att förbättra din ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Har du koll på dina betalningar och leverantörer?

Det finns alltid en risk att företag betalar felaktiga fakturor och gör affärer med opålitliga leverantörer, något som kostar företaget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nå framgång genom att navigera företaget i en hållbar riktning!

Hur kan man som företagare försäkra sig om att verksamheten är hållbar och på så sätt lyckas med sin affär? Här tipsar vi om hur du får ...

Läs artikeln