<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fem områden att fokusera på för ledare i privatägda företag

Kvinna med vr-glasögon ‹ Tillbaka till artiklarna

Sedan 2021 har vi på PwC listat fem områden som vi ser som viktigast för privatägda bolag och familjeföretag att fokusera på det närmaste året. För 2024 är det framför allt generativ AI, klimatförändringar, strategisk bemanningsplanering, finansiering samt riskhantering.

I en snabbt föränderlig värld ändras och utvecklas även fokus för företag men många områden är ständigt aktuella, exempelvis teknik, hållbarhet och medarbetare. För ett år sedan var en av våra rekommendationer till privatägda företag att “agera kortsiktigt men tänka långsiktigt” och det är fortfarande relevant. 

- Vi ser att privatägda företag har många styrkor och möjligheter att ta en ledande position inom sina branscher men också att vara en positiv kraft i samhället. Ett sätt är att fokusera sitt arbete runt de områden vi tar upp här, säger My Lidén, revisor och rådgivare till entreprenörsledda och privatägda bolag.

Fem fokusområden 2024

1. Ta till er GenAI

Användningen av generativ AI (GenAI) fortsätter att öka. Det är därför hög tid för de privatägda företag som ännu inte börjat arbeta strukturerat med detta, att se över vilka möjligheter GenAI kan bidra med till verksamheten. Initialt är det viktigt att tydliggöra ledarskapet för att utveckla en första GenAI-strategi som en del i företagets övergripande strategi. I många familjeföretag kan det vara en passande roll för någon i nästa generation, vilket också vår undersökning NextGen indikerar. Undersökningen släpps i sin helhet under mars 2024 men redan nu kan vi konstatera att många i nästa generation ser GenAI som en karriärmöjlighet i familjeföretaget. En majoritet av dem anser även att GenAI är en viktig del i företagets transformation.

Läs också: AI och den personliga integriteten - möjligheter och risker

2. Öka klimatinsatserna

PwC:s globala undersökning CEO Survey visar att privatägda företag ligger efter börsbolag när det kommer till att göra klimatförbättrande åtgärder. Det är viktigt att se klimatinitiativ som en möjlighet att såväl skapa värde och intäkter som att bygga förtroende. Men även att se dessa initiativ som en investering snarare än en kostnad. Exempelvis kan de sänkta kostnaderna genom energieffektiviseringar användas till innovation för att göra företagets produkter och tjänster mer klimatvänliga.

3. Strategisk bemanningsplanering

Det finns prognoser om att GenAI kommer påverka 40 procent av jobben globalt,  
vilket inte enbart ska ses som ett hot. En undersökning från PwC visar nämligen att anställda, framförallt de yngre, är intresserade av att utveckla nya kompetenser. Så, för att kunna dra nytta av potentialen i GenAI behöver företag säkerställa att de har rätt kompetens och kunskap. Börja med att identifiera gapet mellan dagens kompetens på företaget och framtida behov samt utifrån det sätta en strategisk plan för såväl kompetensutveckling som nyrekrytering. Med en bra bemanningsplanering och åtgärder kan företag skapa fördelar och nyttja GenAI till att effektivisera och kompetensutveckla medarbetare som stöd för en förändring mot en mer klimatdriven affärsmodell.

4. Nya sätt för finansiering

Även 2024 kommer präglas av ekonomiska utmaningar för många företag. Enligt PwC:s CEO Survey uppger endast 26 procent av vd:arna i svenska privatägda företag att intäkterna i det egna bolaget kommer öka under 2024. Samtidigt planerar nästan fyra av tio av dem att köpa minst ett annat bolag under de kommande tre åren. Detta kommer leda till ett växande  behov av kapital och som företag kan man då behöva se över nya finansieringsmöjligheter, till exempel via private equity (PE). Historiskt har många familjeföretag tvekat inför detta men det börjar förändras då PE-investerare idag bland annat är betydligt mer villiga att acceptera minoritetsinnehav.

5. Öka riskmedvetandet - speciellt om de kortsiktiga riskerna

Vår sista punkt handlar om att man som företagsledare måste kunna hantera risker. Att till exempel jobba strategiskt med långsiktiga hot mot verksamheten kan bidra till att företag vågar testa nya sätt att utveckla sin verksamhet för att skapa tillväxt. Parallellt behöver man även agera och ta fram åtgärder för de mer närliggande utmaningarna runt exempelvis cybersäkerhet och generativ AI.

- Vi tror att det är mer viktigt än någonsin att företagsledare i dagens komplexa värld har förmågan att både kunna fokusera på lönsamhet och tillväxt här och samtidigt kunna jobba med mer långsiktig scenarioplanering för företaget. Detta är en förmåga som vi ser är djupt rotad i många av de entreprenörer vi möter, säger Andreas Stranne, skatterådgivare till entreprenörsledda och privatägda bolag.

Läs mer: How private businesses can deliver on five key priorities in 2024

Se hur vi hjälper entreprenörer

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar