<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NextGen 2024: Är AI ett verktyg för tillväxt i familjeföretag?

Kvinna wr-glasögon berg ‹ Tillbaka till artiklarna

Årets NextGen-rapport visar att nästa generations familjeföretagare i Norden ser att AI kan bidra till att öka produktivitet och effektivitet i deras verksamhet. Samtidigt är många tveksamma till om deras företag verkligen är redo att dra nytta av AI och de har även farhågor för fler cyberrisker och ökad desinformation. Men istället för att se hindren bör man ta tillvara på möjligheterna med AI och samtidigt involvera nästa generation i företagets digitala utveckling.

 - De nordiska länderna brukar ligga i framkant för teknikutveckling, därför är det förvånande att deltagarna härifrån är mer avvaktande till hur AI kan påverka och ge deras företag nya möjligheter än det globala snittet, säger Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familjeföretag, PwC Sverige.

Nästa generation i Norden ser färre risker kopplade till generativ AI

Undersökningen visar dock att betydligt färre i nästa generations familjeföretagare i Norden än globalt anser att generativ AI bidrar till ökade cyberrisker, 38 procent jämfört med 48 procent. Dessutom tror endast 18 procent av de nordiska respondenterna att generativ AI kommer leda till ökad desinformation, motsvarande andel globalt är 33 procent. 

Istället ser de att AI kan bidra positivt i verksamheten på många sätt, inte minst för att skapa tillväxt, öka de anställdas produktivitet samt minska kostnaderna i företaget. På det personliga planet uppger nästan sju av tio att de är kunniga på generativ AI och lika många skulle själva vilja engagera sig i generativ AI inom företaget. 

- Det här kan vara en fantastisk brygga in i företaget för nästa generation och en fin möjlighet till fortsatt utveckling av företaget om deras kunskap och engagemang tas tillvara, säger Oscar Warglo.

Styrdokument för AI saknas men bör tas fram

Undersökningen visar att endast fem procent av de nordiska familjeföretagen och sex procent bland de globala idag har styrdokument för ett ansvarsfullt användande av AI i verksamheten. Samtidigt säger 56 procent av de nordiska deltagarna att det finns behov av denna typ av styrdokument, motsvarande andel globalt är 62 procent.

Ett annat viktigt dokument i ett familjeföretag är successionsplanen, det  vill säga vad ska hända då dagens ledare tycker att det är dags att lämna över till nästa generation. Den här undersökningen visar att 59 procent av nästa generation i Norden vet att det finns en successionsplan men samtidigt uppger 31 procent att företaget inte har en plan för generationsskiftet och 10 procent känner inte till om det finns. Globalt ser det i princip likadant ut. 

- Ett skifte tar tid och behöver därför förberedas ett par år i förväg. Då finns det goda förutsättningar för att både själva övergången blir smidig och att det finns en stabil bas för framtida tillväxt och lönsamhet även för kommande generationer, säger Oscar Warglo. 

Om NextGen Survey

Syftet med undersökningen är att få insikter i hur nästa generation i familjeföretag ser på aktuella frågor, vilken roll de själva har idag och hur de ser på sin framtida medverkan i företaget. Intervjuerna till årets NextGen Survey genomfördes 1 november 2023 till 23 januari 2024 bland totalt 917 respondenter från 63 länder. 39 deltagare kom från Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

Ladda ner NextGen Survey

Oscar Warglo

Oscar Warglo

Oscar Warglo arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag.
Kontakt: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar