<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det svenska pensionssystemet halkar efter - fem tips till arbetsgivare

Man tittar på laptop ‹ Tillbaka till artiklarna

En global studie visar att det svenska pensionssystemet tappar i ranking och nu ligger lägst i Norden. Sverige som tidigare placerat sig i toppen har nu plats åtta av de 44 undersökta länderna. Studien visar att det främst är systemets tillräcklighet “Adequacy” som försvagats. Tillräckligheten kan förenklat beskrivas som möjligheten att ge en tillfredsställande pensionsförmån.

I studien lämnas förslag på hur det svenska pensionssystemet i stort ska kunna förbättras. Förutom att pensionsåldern för den allmänna pensionen bättre bör spegla den förväntade livslängden, visar studien att ett återinförande av skattelättnader för privat sparande och anställdas möjlighet att bidra till arbetsgivarägda tjänstepensionsplaner skulle kunna ge positiva effekter. Ur ett globalt perspektiv framhåller rapporten bland annat att fokus bör läggas på ett ökat privat sparande och arbete högre upp i åldrarna. 

Läs om pension för företag

Det svenska pensionssystemet

Likt många andra länder bygger det svenska pensionssystemet på tre pelare; det allmänna pensionssystemet, tjänstepension och eget sparande. Sammantaget bildar dessa den så kallade pensionspyramiden. För att skapa en rimlig tillvaro för pensionärer behöver de tre pelarna samspela, så att om en pelare försvagas behöver en eller de båda andra förstärkas och vice versa.

För de flesta är den allmänna pensionen den största delen av pensionspyramiden men det allmänna pensionssystemet har försvagats över tid. Detta gör att tjänstepensionen eller det egna sparandet behöver ökas för att balansera upp.

Redan idag har pensionsåldern inom det allmänna systemet höjts vilket kan bidra till högre pensionsförmåner. Även i det så kallade “Tidöavtalet”, kan vi utläsa ett antal punkter som skulle kunna påverka pensionsförmånerna i en positiv riktning. Trots att det uttryckligen inte anges att punkten om ett “breddat ägande” kopplat till bland annat pension avser ett skattegynnat sparande så är tolkningen att denna skrivning kan syfta på detta. I avtalet finns också ambitioner om sänkt skatt på annat sparande, inklusive för investeringssparkonto (ISK), samt sänkt skatt på pensionsinkomster.

Nedan kommer vi fokusera på arbetsgivarens bidrag till bättre pensionsinkomster, och då inte enbart utifrån ersättningsnivåer i tjänstepensionsplaner utan även arbetsgivares möjligheter att skapa förutsättningar för anställda till bland annat ett eget sparande och ett långt arbetsliv.

Så kan arbetsgivare bidra till högre pensionsinkomster

Flera initiativ har gjorts för att öka privatanställda tjänstemäns pension. För några år sedan infördes flexpension/deltidspension som syftar till att successivt stärka den kollektivavtalade pensionen, ge ett flexiblare arbetsliv åren innan pension och förhoppningsvis skapa möjlighet att jobba längre. Sommaren 2022 kommunicerade parterna PTK och Svenskt Näringsliv nya villkor avseende åldersgränsen för tjänstepension. I pensionsplanen ITP 1 har den höjts till 66 år, vilket är ett resultat av att allt fler tjänstemän väljer att arbeta högre upp i åldrarna och att pensionsåldern höjts i det allmänna systemet. Även pensionsavtalet SAF-LO för privatanställda arbetare har ändrats avseende ålder för intjänande. Från 2023 tjänas pension in från 22 års ålder, istället för tidigare 25 år.

Det som i viss mån står i motsats till ovan är beslutet att införa ett tak för att begränsa avsättningen till den avgiftsbestämda ITP 1. Det nya taket som slår igenom på månadsbasis, kommer att få betydligt större konsekvenser för vissa individer än det verkar vid en första anblick. 

Vi kan även konstatera att med det höjda inkomstbasbeloppet för 2023 har färre möjlighet att löneväxla till pension utan att samtidigt förlora förmåner i den allmänna pensionen. Därmed blir löneväxling en mindre attraktiv anställningsförmån. Fram till dess att man från myndighetshåll skapar förutsättningar och alternativ för att en större andel löntagare ska få möjlighet till ett frivilligt pensionssparande som är skattegynnat kan arbetsgivare se över andra erbjudanden om sparformer till anställda som inte påverkar avdragsrätt eller inkomsttak, men underlättar för den anställde.

Vägen framåt - fem tips

Från ett arbetsgivarperspektiv skapar detta dock inte bara huvudbry utan även möjligheter. Genom att se pensionen som en integrerad del av den totala ersättningen samt tydligare knyta frågor om pension till företagets hållbarhetsvision och sociala ansvar kan man profilera sig och stärka sitt medarbetarerbjudande. Vi har listat fem konkreta exempel på sätt för att skapa värde både för dig som arbetsgivare, dina anställda och för samhället. 

  1. Erbjud och synliggör tjänstepension - det är ett viktigt sätt för arbetsgivare att ta ansvar. I dagsläget erbjuder cirka 90 procent av svenska företag tjänstepension. Tyvärr kommer denna förmån ofta i skymundan, men genom att synliggöra och lyfta fram den som en integrerad del av det totala erbjudandet kan arbetsgivaren få ut maximalt värde av investeringen.

  2. Säkerställ jämlika ersättningsnivåer - i dagens samhälle är det ibland stora ojämlikheter mellan avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner, som dessutom ökar med det nya intjänandetaket i ITP 1. Om en anställd är berättigad till en förmånsbestämd pension beror oftast på ålder, det vill säga när den anställde är född. Som ett led i företagets jämlikhetsarbete kan man utjämna detta, genom till exempel kompletterande tjänstepensionsplaner, direktpensionslösningar eller ett förhöjt tak för pensionsgrundande lön.

  3. Fortsätt med pensionsinbetalningar under föräldraledighet och sjukskrivning - ett sätt att spegla en ambition om att vara ett jämlikt bolag och säkerställa att man är attraktiv som arbetsgivare i olika livsskeden, är att erbjuda inbetalning till tjänstepension under föräldraledighet och sjukskrivning. Behovet är lika centralt vid dessa händelser och effekten är inte obetydlig på lång sikt.

  4. Möjliggör ett långt arbetsliv - när vi lever allt längre och det allmänna pensionssystemet försvagas ställs det krav på att arbetstagare fortsätter att arbeta högre upp i åldrarna för att tjäna in pension. Genom att skapa en arbetsmiljö som även passar äldre medarbetare kan arbetsgivare bidra till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som man får ut större nytta av sin arbetskraft. 

  5. Skapa förutsättningar för anställda att ta ansvar - dagens pensionssystem ställer krav på att individer tar eget ansvar för sin ekonomiska situation som pensionär. Men det ligger i både arbetstagarens och arbetsgivarens intresse att anställda har tillräckligt med kapital när det är dags att gå i pension. Som arbetsgivare kan man skapa förutsättningar för detta genom att bistå med stöd och information, samtidigt som man synliggör värdet av tjänstepensionen. 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan säkerställa att ni har en uppdaterad pensionspolicy som är i linje med företagets värderingar och mål? Tveka inte att höra av dig till PwC:s rådgivare.

Läs om pension för företag

Lillianne Harrysson & Hanna Johansson

Lillianne Harrysson & Hanna Johansson

Lillianne Harrysson och Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Lillianne: 070-796 13 67, lillianne.harrysson@pwc.com

Hanna: 010-212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar