<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du koll på de nya villkoren för tjänstepensionsavtalet ITP?

Kvinnor i samtal ‹ Tillbaka till artiklarna

Från den 1 januari 2023 införs vissa ändringar i ITP-avtalet. Bland annat kommer tjänstepension för anställda med ITP 1 intjänas till 66 års ålder och det blir ett tak för den lön som ska vara pensionsmedförande inom ITP 1. Beslut har även fattats om att ITP sjukpension ska gälla upp till 66 års ålder, en ändring som träffar både ITP 1 och ITP 2. Den nya åldersgränsen är i linje med beslutet om att sjukersättning i trygghetssystemet ska utbetalas till och med månaden innan personen fyller 66 år.

ITP-avtalet idag

Om ditt företag är medlem i ett av Svenskt Näringslivs arbetsgivarförbund eller om ni tecknat hängavtal med ett PTK-förbund omfattas ni av kollektivavtal. Som arbetsgivare med kollektivavtal och privatanställda tjänstemän finns en skyldighet att teckna tjänstepension i enlighet med ITP-avtalet.
För anställda med ITP 1 och pensionsmedförande årslöner upp till 7,5 inkomstbasbelopp (“IBB”), vilket år 2022 motsvarar 532 500 kronor, ska arbetsgivare betala premier motsvarande 4,5 procent av lönen. För högre löner ska premier motsvarande 30 procent betalas på de lönedelar som överstiger 7,5 IBB. De flesta arbetsgivare betalar en något högre premie med anledning av avtal om deltidspensionspremier eller flexpension.

Det är främst anställda som är födda 1979 eller senare som omfattas av ITP 1. Avtalet ger dock möjlighet för arbetsgivare att överenskomma med högavlönade anställda som vanligtvis omfattas av ITP 2 att välja ITP 1. Det finns även företag som tillämpar ITP 1 för samtliga anställda.

Läs mer om tjänstepension

Vad blir följderna av villkorsändringarna?

Här tar vi upp konsekvenserna av villkorsändringarna:

  • Du som arbetsgivare kommer vara skyldig att betala premier till tjänstepension upp till 66 års ålder (tidigare 65 år) för anställda med ITP 1. Den höjda pensionsåldern gäller dock inte för anställda som omfattas av det förmånsbestämda pensionsavtalet ITP 2.
  • Det införs ett tak om 30 inkomstbasbelopp (“IBB”) för den pensionsmedförande lönen för samtliga anställda. Tidigare har motsvarande lönetak enbart funnits inom ITP 2.
  • Anställda kommer vara berättigade till ITP sjukpension upp till 66 år.

Beslutet om arbetsgivares skyldighet att betala tjänstepensionspremier upp till 66 års ålder var förväntat då pensionsåldrarna inom det allmänna pensionssystemet har höjts. Detsamma gäller den höjda slutåldern för ITP sjukpension.

För företag innebär ändringarna dock sannolikt en ökad kostnad då anställda har incitament att fortsätta arbeta efter 65 år. Majoriteten av anställda som tillhör ITP 1 har lång tid kvar till 65 år, men för arbetsgivare med ITP 1 för samtliga tjänstemän, oavsett ålder, kan den höjda pensionsåldern komma att bli mer kännbar redan inom de närmsta åren. Även företag som verkat för att högavlönade anställda födda 1978 och tidigare istället ska tillhöra ITP 1 kan nu behöva betala pensionspremier under en längre tid än vad som estimerats. Den slutliga kostnaden för denna grupp anställda kommer troligen ändå understiga den kostnad företaget hade haft om ett byte inte skett till ITP 1.

Om en högre pensionsålder innebär en potentiellt ökad kostnad för arbetsgivaren, kan ett inkomsttak för intjänande av pension leda till att arbetsgivare får en minskad pensionskostnad. Sett till den lönenivå som krävs för att nå upp till en årslön om 30 IBB är det relativt få anställda som påverkas av att det införs ett inkomsttak. Enligt vår vetskap finns det inte heller något krav från fackligt håll att arbetsgivare ska kompensera denna grupp anställda för den förlorade pensionsförmånen.

Från ett skatterättsligt perspektiv leder ökade pensionskostnader även till en högre kostnad för särskild löneskatt på pensionskostnader. Omvänt kommer eventuella minskade kostnader mot bakgrund av införandet av ett inkomsttak att minska underlaget för särskild löneskatt. Även andelen ej avdragsgilla kostnader kan komma att minska för företagen då pensionskostnaderna för lönedelar överstigande det nya inkomsttaket hitintills inte kunnat dras av.

Läs också: Avdragsrätt för tjänstepension - så funkar det

Vad behöver jag som arbetsgivare beakta?

Som nämnts ovan ser vi att ändringarna av pensionsåldern inom ITP 1 och ITP sjukpension är en effekt av besluten för den allmänna pensionen och för sjukersättning inom trygghetssystemet och bör därmed ses som naturlig och nödvändig. Vi gör även bedömningen att ändringarna på kort sikt inte kommer innebära några större förändringar för de flesta företag.

När det gäller ändringen av införandet av ett inkomsttak för ITP 1 ser vi att det finns utmaningar. Från ett arbetsgivarperspektiv finns det klara ekonomiska fördelar i form av lägre pensionskostnad, minskad kostnad för särskild löneskatt och minskad andel ej avdragsgilla kostnader. Det finns för arbetsgivare inget hinder att kompensera anställda som drabbas av en lägre pensionsavsättning, men det finns enligt regelverket inte heller något tvång att upprätthålla en motsvarande ersättning. Vi ser därför att det finns en viss utmaning för företag med högavlönade anställda, som påverkas av att inkomsttaket införs, att kommunicera kring vad denna ändring innebär just för dem.

Företagen kommer även behöva fatta beslut om man fortsatt ska betala in pensionspremier på lönedelar över 30 IBB eller inte, alternativt om kompensation ska lämnas på annat sätt. I dessa fall kommer de ekonomiska fördelarna med lägre pensionskostnader, lägre särskild löneskatt och minskade ej avdragsgilla kostnader behöva ställas mot konkurrensen mellan företag om att behålla kompetenta medarbetare.

Alexander Esberg & Hanna Johansson

Alexander Esberg & Hanna Johansson

Alexander Esberg och Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Göteborg.
Alexander: 010-212 87 18, alexander.esberg@pwc.com
Hanna: 010-212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar