<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bra krishantering? Det här är nyckeln

krishanteringsarbete-640x360-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

En del företag och varumärken stärks efter en kris medan andra går under. Så vad är hemligheten bakom en väl genomförd krishantering? Vi bad 2000 företagsledare att dela med sig av sina erfarenheter. De som kommit ut starkare på andra sidan har flera saker gemensamt.

PwC har i sin första globala undersökning kring företagskriser frågat ledande befattningshavare om deras syn och erfarenhet från kriser och hur de arbetar med krishantering. I stort sett alla svarande förväntar sig en kommande kris. Samtidigt anger många att de är dåligt eller inte alls förberedda för att hantera en kris. 

Läs hela PwC Global Crisis Survey 2019 >>

Vad är framgångsreceptet enligt de som själva upplevt en kris och kommit ut starkare på andra sidan? Vi har identifierat fem gemensamma saker hos de som hanterade krisen väl:

  • Allokera krisbudget

41 procent av de som kommit ur krisen starkare har allokerat budget till krishantering - före krisen inträffade. Nästan lika många, 39 procent, såg sina intäkter öka som en följd av krisen. Det här understryker vikten av proaktivitet och att investera i en tydligt krishanteringsplan och governance-struktur.

  • Förbered och testa krisplan

När en kris slår till finns det inget som ersätter muskelminnet. Nästan dubbelt så många (54 procent kontra 30 procent) av de som hade en krishanteringsplan klarade sig bättre än de som inte hade en. Och de som höll sin plan uppdaterad och implementerade lärdomar är fyra gånger mer sannolika att klara av en kris. Men att vara förberedd innebär inte att du kan förutspå varenda händelse. Att vara medveten om potentiella risker är smart, men häng inte upp hela planen på att kunna hantera specifika scenarion. Tänk istället holistiskt och flexibelt samtidigt som du testar och förbättrar. Då ökar chansen att du agerar med självförtroende och lugn under krisen snarare än stressar fram beslut i stundens hetta.

Läs även: Riskanalys - ett första steg i ett lyckat riskhanteringsarbete

  • Kommunicera med stakeholders

Inkludera alla stakeholders i din kommunikationsstrategi. Tre fjärdedelar av de som klarat en kris betonar vikten av att snabbt ta reda på fakta och kommunicera den. När krisen kom samlade de in fakta snabbt och korrekt, och de använde faktan till att bygga sin försvarsstrategi. Genom att vara transparent mot dina stakeholders kan externa intressenter bli goda ambassadörer i en tid av kris. 

  • Genomför en rotorsaksanalys

De företag som hanterade krisen väl genomförde en rotorsaksanalys, och 8 av 10 justerade sina rutiner efteråt. Det innebar bland annat att identifiera orsaker till krisen för att minimera eller förhindra att samma eller en liknande kris uppstår igen. De flesta såg även att de skulle genomföra ändringar i sin krisplan och dokumentera sina lärdomar.

  • Håll hårt i värderingarna

Det finns en stark koppling mellan bra teamwork och bra resultat. 93 procent av företagen som anger att de är “bättre efter krisen” bekräftar att de mötte krisen som ett team, och ungefär lika många anger att de har agerat med integritet. Av de som inte hade framgångsrik krishantering anger bara 39 procent att de arbetat som ett team. Använd krisen som en möjlighet att stärka den interna kulturen. Erfarenheten kan ta fram både det bästa och det sämsta hos medarbetare men att ta sig igenom den tillsammans kan stärka banden mellan medarbetare och företag.

Läs även: Värderingar och visioner är nycken till framgång för familjeföretagare

Den viktigaste insikten från PwC:s krisrapport är inte hur många företag som klarat av en kris. Det är snarare det faktum att kris inte bara är ett hot utan även en möjlighet. En väl hanterad kris ger dig en chans att utveckla företagets immunsystem. Du vågar ta fler riskfyllda möjligheter med vissheten att framtida hot upptäcks och hanteras. Det är nyckeln till bra krishantering.

Läs hela PwC Global Crisis Survey 2019 >>

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Cecilia är ansvarig för avdelningen Forensic Services som hjälper organisationer i kris, samlar in fakta och kartlägger händelseförloppet vid utredningar om ekonomisk eller IT-relaterad brottslighet.
Kontakt: 010-213 33 20, cecilia.cederberg@pwc.com

Lämna en kommentar