<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Från K2 till K3 - när ska jag byta?

TM_illis_revisor ‹ Tillbaka till artiklarna

K3 är standardregelverket för redovisning men för att underlätta för mindre bolag finns ett enklare regelverk som kallas för K2. Så snart ditt bolag klassas som större  måste du byta från K2, vanligtvis till K3. Men ibland finns det skäl att byta tidigare. Vi förklarar när och varför K3 kan vara ett alternativ även för mindre bolag.

Vad är fördelarna med att redovisa enligt K2?

Väljer man att tillämpa K2 är fördelarna att det är standardiserat och enkelt samt att kraven på upplysningar i årsredovisningen är mycket begränsade. Det finns inte så många undantag eller möjligheter till branschanpassningar i K2. K2 är till stor del anpassat för att följa svensk skattelagstiftning så en årsredovisning upprättad enligt K2 är vanligen lätt att deklarera. Det kan också finnas kostnadsfördelar för bolaget då mer detaljerad redovisning vanligen kostar mer tid och pengar.

När kan bolaget inte längre redovisa enligt K2?

Så snart ditt bolag uppfyller kraven för att klassificeras som ett större bolag kan du inte längre välja att redovisa enligt K2 utan måste tillämpa ett annat regelverk, vanligen K3. Större företag är de som under två år uppfyller minst samma två av nedan gränsvärden. Företaget räknas därefter som stort från det tredje året.

Gränsvärden för att klassificeras som större bolag:
 • Bolaget har en omsättning som överstiger 80 miljoner kronor per år.
 • Bolaget har en balansomslutning som överstiger 40 miljoner kronor.
 • Bolaget har ett medeltal på över 50 anställda.

Läs även: K2 eller K3 - så väljer du rätt regelverk

Varför väljer vissa mindre bolag att redovisa enligt K3?

Ibland kan enkelheten i K2 göra att regelverket upplevs som trubbigt och inte särskilt väl anpassat efter företagets unika förutsättningar. Många företag väljer därför att redovisa enligt K3 långt innan de uppfyller kraven för stora bolag. Anledningarna varierar men bytet beror vanligen på något av följande:

 • Det finns en plan på att bolaget ska växa och bedöms bli ett större bolag. Bolaget kan då förbereda sig genom att kliva in i K3-regelverket tidigare.
 • Det finns planer på att ta in fler delägare eller på att sälja bolaget.
 • Inom K3 finns det möjligheter att redovisa egenutvecklade immateriella tillgångar i balansräkningen istället för att kostnadsföra dem löpande. Det kan vara en fördel när man tänkt sälja sitt bolag eller är i behov av extern finansiering eftersom den verkliga tillgångsmassan i bolaget redovisas. När det gäller fastigheter är det enligt K2 däremot okej att skriva av dem i enlighet med skattemässig avskrivning, ingen uppdelning i komponenter behöver ske och inga skattemässiga justeringar av bokförda belopp behöver göras överhuvudtaget.
 • Om bolaget har många externa intressenter, till exempel långivare eller anställda, som är intresserade av bolagets redovisning kan det vara en fördel att redovisa i enlighet med K3 då det ger en mer rättvisande bild av bolagets ställning.
 • Om bolaget har immateriella eller materiella anläggningstillgångar. Just inom detta område upplever många att K2 inte alls ger möjlighet att redovisa en rättvisande bild.
 • Om bolaget har ett varulager som det själv producerat. Just i det fallet kan man enligt K3 räkna med indirekta utgifter i lagervärdet vilket inte är tillåtet i K2 utan där måste indirekta utgifter kostnadsföras löpande.
 • Inom K3 finns utrymme för bedömningar men det ställer också krav på kompetensen hos den som upprättar årsredovisningen.
 • Bolaget har vanligen lättare att följa sin utveckling eftersom K3 i många fall ger en mer rättvisande bild av bolagets prestation.
 • Bolaget tillhör en koncern där redovisning sker enligt K3. För att slippa hålla koll på justeringar sidoordnat mellan regelverken är det enklast om alla bolag i koncernen tillämpar samma regler.

Kan ett företag byta tillbaka från K3 till K2?

Tänk noga igenom ett eventuellt frivilligt byte från K2 till K3 eftersom det krävs särskilda skäl att återgå till K2 efter att bolaget bytt till K3. Man måste tillämpa regelverket i sin helhet, det finns med andra ord ingen möjlighet att plocka delar ur K2 och K3. Om du överväger ett byte bör du diskutera frågan grundligt med bolagets revisor.

Allt om revision och affärsrådgivning

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya regler avseende gränsöverskridande fusioner - tänk på det här

Med anledning av ett nytt regelverk om bolags rörlighet inom EU har regeringen presenterat ett paket med lagändringar som föreslås träda i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny EU-förordning reglerar användning av AI - så här förbereder du dig

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning rörande harmoniserade regler för utveckling och användning av artificiell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Har företaget skänkt pengar? Så här redovisar du gåvorna

Många företag ger pengar och gåvor till hjälporganisationer för att stötta personer som är drabbade av olika katastrofer. Inte minst sedan ...

Läs artikeln