<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidssäkra företaget med hållbar transformation

Kvinna företagare ‹ Tillbaka till artiklarna

De senaste åren har hållbarhetsfrågor kommit allt högre upp på företagens agenda. Faktorer som överhängande klimathot, sociala orättvisor, ökade regulatoriska krav, stora förändringar i konsumenters köpbeteenden och kraftiga framsteg i den teknologiska utvecklingen har aktualiserat utvecklingen. I vår bloggserie om att framtidssäkra företaget ger vi tre perspektiv som är viktiga att beakta. I detta blogginlägg, det andra, kommer vi att fokusera på den hållbara transformationen.

Inkludera hållbarhet i affärsmodellen

Vi befinner oss i en utmanande värld som är sammankopplad, uppkopplad, global och komplex. Det leder till stora möjligheter men även till en hel del utmaningar. Oavsett om du är entreprenör, styrelseledamot eller sitter i ledningsgruppen behöver du känna till hur ni kan säkerställa att företagets affärsmodell och strategi fortsatt är relevant. För att företaget ska vara framgångsrikt i ett längre perspektiv bör hållbarhet bli en inkluderad del i er affärsmodell. Anledningarna är många inte minst möjligheten att skaffa kapital då finansmarknaden under de senaste åren har ökat sina investeringar i företag med en tydlig hållbarhetsagenda.

Utvecklingen bör inte ses som en belastning utan snarare som en kommersiell möjlighet, en möjlighet till att göra skillnad. Flera studier visar att företag som har en hög ESG-profil värderas högre än andra företag. Så om ni inte redan arbetar aktivt med att utveckla affärsmodellen är det hög tid att göra det nu.

Läs också: Hållbarhetsredovisning - allt du behöver veta!

Vad är ESG?

Att ESG handlar om hållbarhet förstår de flesta, men det är långt ifrån alla som känner till begreppets betydelse. De tre bokstäverna står för Environmental, Social och Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Företagen behöver arbeta med ett bredare perspektiv och inte begränsa sig till någon av aspekterna. Tillsammans möjliggör de för ett hållbart värdeskapande.

Tre steg i värdebryggan

Vi ser att företag som beaktar ESG i sin affärsmodell kan skapa ökade värden. Nedan beskriver vi tre olika faser i värdebryggan som är bra för dig att känna till.

Fas 1 - Värdeerosion: Företag som inte investerar i ESG riskerar att tappa värde genom att de inte förändras i den takt som krävs utifrån ökad reglering och förändrade förväntningar från bland annat konsumenter, anställda och investerare. De här företagen kan tappa sin relevans och bli omsprungna av konkurrenter.

Fas 2 - Värdebevarande: För företag som inser vikten att prioritera ESG för att fortsatt behålla sitt värde är det lämpligt att integrera hållbarhetsrisker och övriga affärsrisker i företagets riskkartläggning. Med hjälp av riskanalysen kan företaget bedöma sannolikheter och konsekvenser för olika oönskade händelser. Med det som underlag kan beslut tas och åtgärder vidtas i syfte att minimera dessa risker. Dessa företag fokuserar inte enbart på riskerna utan ser även möjligheterna. För att uppnå full effekt bör företagen även sätta en rapporteringsstrategi för kommunikationen kring hållbarhetsarbetet. Genom att ha en tydlig, transparent information skapas trovärdighet. Vissa företag har lagstadgade krav gällande rapportering men alla företag kan självklart frivilligt välja att föra in ytterligare information.

Fas 3 - Värdeskapande: För att företagen ska lyckas skapa ökade värden behöver ESG-initiativen skräddarsys genom att till exempel anpassa produkter eller tjänster, se över och anpassa sin verksamhetsmodell eller utveckla verktyg som kan hjälpa andra företag att hantera ESG-faktorerna.

Värdet kan uppstå på flera olika sätt:

  • Ökade intäkter genom ett starkare varumärke, fler kunder, nya produkter/tjänster eller tillgång till nya marknader.
  • Lägre kostnader genom resurseffektivitet, ökad motivation hos anställda, möjligheten att nyttja statliga subventioner eller undvika regulatoriska begränsningar/böter.
  • Mer långsiktig och hållbar syn på kapital- och resursallokering kan minska risken för inkuranta varor och tillgångar längre fram.
  • Lägre kapitalkostnader genom en minskad exponering av risker för finansiärerna ökar utbudet av tillgänglig finansiering och tillgång till bättre villkor.
  • Proaktiv trovärdig rapportering om det företaget gör, där mer information framgår än de aktuella lagstadgade kraven på hållbarhetsrapportering.

Styrelsens roll

Den föränderliga, komplexa värld vi befinner oss leder till högre krav på styrelsen och fler riskfyllda beslut. Styrelsen behöver säkerställa att ledamöterna har rätt kunskaper för att kunna verka för ett mer hållbart företag och därigenom en bättre värld. ESG bör därför få tillräckligt fokus på styrelseagendan. Många företag har inte hållbarhet som en integrerad del i strategin idag och där kan styrelsen med fördel vara med och driva på den utvecklingen. Utifrån företagets syfte och värdegrund bör styrelsen bestämma vad företaget ska fokusera på. Självklart ska interna faktorer beaktas men även externa faktorer såsom megatrender och politiska beslut i framtagandet av en hållbar affärsstrategi. Därefter behöver styrelsen med hjälp av ledningen konkretisera hur strategin ska nås genom att i affärsplanen sätta mål, bestämma aktiviteter samt ta fram en tydlig plan för till exempel uppföljning, rapportering och kommunikation. Nyttja något av de ramverk som finns och beskriv vad ni har gjort hittills och vilka ambitioner ni har för framtiden. Detta arbete är utmanande men möjligheten finns att ta hjälp genom att tillföra nya kompetenser till exempel genom advisory boards, konsulter och samarbetspartners.

Genom att sätta fokus på ESG kan ni vända utmaningar till möjligheter, skapa bestående avtryck och göra skillnad inte minst för samhället. Att inkludera ESG som en integrerad del i företagets affärsmodell kommer på sikt inte att vara en konkurrensfördel utan en självklarhet för att fortsatt kunna vara relevant och möta kunders, anställdas och finansiärers förväntningar.

Vill du veta mer?

Ta del av seminarieserien “Vad driver dagens tillväxtbolag?” som Styrelsekraft har tagit fram i samarbete med PwC. Här hittar du avsnitten om Digital transformation och Hållbar transformation. Läs också vårt tidigare blogginlägg i serien om att framtidssäkra företaget: Framtidssäkra företaget med digital transformation

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig med er transformation? Välkommen att kontakta oss på PwC!

Se hur vi hjälper entreprenörer

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserade revisorer. Lena arbetar även med rådgivning inom bland annat ägar- och bolagsstyrning åt främst entreprenörsdrivna och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Gabriella: 010-213 36 25, gabriella.hermansson@pwc.com

Lämna en kommentar