<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidssäkra företaget med digital transformation

Kvinnor vr glada ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi befinner oss i en värld som går allt snabbare och blir alltmer sammankopplat, uppkopplad, global och komplex. Det leder till stora möjligheter men även till en hel del utmaningar. Oavsett om du är entreprenör, styrelseledamot eller sitter i ledningsgruppen behöver du känna till hur ni kan säkerställa att företagets affärsmodell och strategi fortsatt är relevant. Vi kommer i en bloggserie att beskriva tre perspektiv som är viktiga att beakta. I detta blogginlägg, det första, kommer vi att fokusera på den digitala transformationen.

Värdet av digital mognad ej längre ifrågasatt

Innan covid-19 bröt ut fanns det en hel del tveksamma röster kring vilken avkastning som kunde förväntas på digitala investeringar. Så här i efterhand kan det konstateras att de som klarade sig bäst var de företag som var mest digitalt mogna och vars ledning hade en stark övertygelse om att deras bransch kunde snabbt förändras och därför troligtvis var mer modiga och aggressiva i sin digitala investering. Idag är det därför ingen som ifrågasätter värdet på digital mognad och att företag som inte kommit så långt behöver flytta fram sina positioner.

Pandemin har lett till en digital explosion där företag mer eller mindre har blivit tvingade in i den digitala utvecklingen. Den utveckling som skedde under tre månader hade utan pandemin troligtvis tagit över tre år. Den digitala transformationen är inte något som enbart händer här och nu utan den är här för att stanna och ingår som en del i det nya normala. Teknologin finns tillgänglig för alla - men förmågan att använda den är en framgångsfaktor.

4 möjligheter med digital transformation

Digitaliseringen skapar nya och ändrade möjligheter både ur ett kundperspektiv och ett företagsperspektiv. Här följer några exempel:

  • Under pandemin har människor lärt sig att interagera digitalt och genom tekniska hjälpmedel har avstånden i världen och mellan människor minskat.
  • Digitaliseringen innebär även att mängden data som finns tillgänglig ökar i en explosionsartad takt. Med hjälp av business intelligence (BI) går det att nyttja datan för att skapa värdefulla insikter som sedan går att använda för att optimera kundupplevelsen vilket skapar konkurrensfördelar.
  • Det går även att nå ut till fler kunder på nya sätt vilket gör att företagets målgrupp kan öka.
  • Genom att nyttja teknik såsom artificial intelligence (AI) går det att effektivisera processer och genom att bygga in teknik i tjänster och produkter går det att göra dem smarta.

Som en följd av digitaliseringen finns även en positiv miljöaspekt. Det är tydligt inom delningsekonomin där aktörer delar på tillgångar och därmed hushåller med resurser. På så sätt finns det ett stort samband mellan den transformation som nu pågår inom både digitalisering och hållbarhet.

Fundera på vilka möjligheter som finns för ditt företag?

Sätt att möta utmaningarna

Många nystartade entreprenörsdrivna företag är agila, de är inte tyngda av tunga investeringar i tillgångar eller av gammal historik. Digitaliseringen genomsyrar hela affärsmodellen redan från början vilket gör att de kan ge kunden vad den behöver och inte bara vad den vill ha. Digitaliseringen leder dock inte bara till möjligheter. För de företag som inte anammar förändringen tillräckligt snabbt kan följden bli en olycklig lärdom. De senaste åren har flera branscher drastiskt förändrats och många av de företag som då inte haft mod, kraft och resurser för att utvecklas har istället fått se sin verksamhet avvecklas. För många företag försvåras även situationen av att konkurrensen ökat. Att investera i digitalisering innebär därför att investera i framtiden.

För att lyckas med transformationen är förmågan att ha rätt kompetenser avgörande. Dels behöver företagen anställa nya kompetenser och dels behöver befintliga medarbetare kompetensutvecklas. Det kan finnas behov av en funktion som chief digital officer (CDO) i företaget vilket är en person som är ytterst ansvarig för digitaliseringsarbetet. Förutom digital kompetens är det viktigt att den personen även har branscherfarenhet så att den förstår vilken nytta företaget kan få av digitaliseringen. Konkurrensen om arbetskraften har hårdnat och talangmarknaden är överhettad, både ur ett nationellt och ett globalt perspektiv, vilket gör att företagen aktivt behöver arbeta för att attrahera framtidens arbetskraft. PwC genomför årligen CEO Survey där drygt 2000 företagsledare världen över deltar. Vi kan se att frågor kopplat till talang den senaste tiden dykt upp som ett av de mest prioriterade områdena.

En ytterligare aspekt är betydelsen av ekosystem och partnerskap. Med allt komplexare behov kan partnerskap vara ett sätt att komma åt innovationskraft och/eller förmågor företaget inte har möjlighet att attrahera eller investera i själv. Detta ställer stora och delvis nya krav på ledarskapet: det gäller att förstå sitt ekosystem, ha ett öppet förhållningssätt och vara duktig på att teama med partners som traditionellt inte varit relevanta tidigare som exempelvis konkurrenter eller helt nya aktörer.

Trots att många företag har mycket att göra gällande både optimering och automatisering behöver de även blicka framåt och göra långsiktiga investeringar där avkastningen är mer otydlig. Ett sådant område är cybersäkerhet. En följd av digitaliseringen är att cyberhoten har ökat markant, inte minst under pandemin då många har jobbat hemifrån. Företagen behöver därför göra kraftiga investeringar för att skapa en tillräckligt stark IT-miljö och på så sätt minimera riskerna. I annat fall kan konsekvensen av en framtida attack få ödesdigra följder.

Styrelsens uppgift mer komplex

Styrelsen behöver ha tillräcklig kompetens för att säkerställa att både möjligheter och utmaningar beaktas. De behöver förstå vilka scenarioanalyser som ledningen gjort, hur utfallet ser ut för dessa scenarier och hur agerandet ser ut idag. De behöver även vetskap om vilka slags talanger som ses som helt kritiska och på vilket sätt organisatorisk transformation kan ge bättre förutsättningar. Det är därför viktigt att involvera ledning och specialister i verksamheten i tillräcklig omfattning, till exempel låta CDO delta vid styrelsemöte. För att kunna fatta välgrundade beslut inför framtiden är det av största vikt att styrelsen får tillräcklig information och underlag, troligtvis som även tar upp andra aspekter än tidigare. Styrelsen behöver dessutom hålla sig uppdaterad om vad som händer i omvärlden och justera strategin vid behov. För att lyckas med det är det bra att till exempel följa med i nyhetsflödet, nätverka, diskutera med andra styrelser och delta vid relevanta utbildningar och seminarier.

Sammantaget för att lyckas förbli relevanta även i framtiden ser vi att det är viktigt att vara förändringsbenägen, att ha modet att omfamna både möjligheterna och utmaningarna, att experimentera och våga testa nya saker samt att våga misslyckas.

Vill du får mer information och inspiration? Ta i så fall gärna del av webbinariet om digital transformation i tillväxtföretag som Styrelsekraft har tagit fram i samarbete med PwC.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserade revisorer. Lena arbetar även med rådgivning inom bland annat ägar- och bolagsstyrning åt främst entreprenörsdrivna och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Gabriella: 010-213 36 25, gabriella.hermansson@pwc.com

Lämna en kommentar