<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidens skattefunktion - 4 områden att ha koll på

Man tittar ut genom fönster ‹ Tillbaka till artiklarna

Årets första månader brukar innebära en hektisk tid för företagets skattefunktion. Skatterapportering, skatteberäkningar och betalning av skatt ska ske i rätt tid, nya regler ska efterlevas samtidigt som eventuella förändringar i affärsmodell, leverantörskedjor och försäljningskanaler ska följas upp utifrån ett skatteperspektiv. Detta i en tid då vi ser en global trend av jobb hemifrån och att anamma ett nytt arbetssätt. Här går vi igenom olika åtgärder som företaget behöver vidta för att få en väl fungerande skattefunktion även i framtiden.

Det är svårt att inte märka av den påverkan på samhället som coronapandemin redan har haft och tycks komma att ha under en lång tid framöver. Det är därför viktigt att företag och organisationer ser över sin nuvarande skattefunktion för att säkerställa att denna kan leva upp till de krav och förväntningar som ställs, både vad gäller regelefterlevnad och compliance, och framför allt att skattefunktionen blir en integrerad och viktig del i företagets övergripande affärsmodell och strategi. Därtill ser vi ökade krav och förväntningar på transparens inom skattehanteringen som vi bland annat skrivit om i nedan artiklar.

Läs gärna tidigare artiklar på vår systerblogg Tax matters:
PRI publicerar sin första rapport med fokus på en hållbar skattepolicy
Skatt - fortfarande en punkt som ofta saknas på ESG-agendan

Flera företag har under pandemin behövt lägga fokus på att se till att affärsverksamheten fortlöper, hantera likviditetsfrågor och säkerställa att företaget lever upp till olika krav inom compliance, inte minst inom området skatter och avgifter. Utöver detta har såklart en av de viktigaste frågorna varit att se till att personal och anställda haft möjlighet att arbeta hemifrån på ett säkert och fungerande sätt, vilket omfattar även skattefunktionen.

Viktiga områden för en väl fungerade skattefunktion

Även om hemarbetet initialt sågs som en kortsiktig lösning ser vi nu att allt fler företag anpassar sig till detta arbetssätt även ur ett längre perspektiv. Förutom att tillhandahålla personalen med rätt utrustning och infrastruktur för detta nya arbetssätt, finns det enligt oss på PwC flertalet andra viktiga områden som företag behöver säkerställa för att skattefunktionen ska kunna fungera på ett så bra sätt som möjligt. Här följer ett par exempel:

  • Ansvarsfördelning och processer - För att skattefunktionen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning kring vilka frågor som hanteras av vem, när och hur. Företag bör också ha en tydlig process och kommunikationsplan för att samtliga personer som arbetar med skattefrågor ska veta hur företaget förväntar sig att arbetet med skattefrågor fortlöper. Detta inte minst för att säkerställa att skattefunktionen integrerar med andra funktioner på ett så optimalt sätt som möjligt.

  • Hantering av data, kontrollfunktioner och IT-säkerhet - Eftersom allt fler arbetsuppgifter utförs i hemmiljö är det viktigt att säkerställa att skattefunktionen har rätt verktyg och kunskap för att kunna hantera cyber security risker. Det är därtill av vikt att interna kontrollfunktioner inte förbises och att alla vet hur företagskänslig information ska hanteras (exempelvis delas eller lagras). Dessa delar blir självklart avhängigt hur pass långt företagen har kommit i sin teknologiska utveckling, där flertalet riskområden aktualiseras vid brister.

  • Tax compliance och rapportering - Pandemin till trots kvarstår en mängd olika compliancekrav inom skatteområdet, såsom finansiell rapportering och deklarationsinlämning. Samtidigt kan företag uppleva en brist i resurser och kapacitet att hantera dessa ofta årligen återkommande krav. Företag och organisationer bör därför redan nu se över hur dessa områden ska hanteras framöver.

  • Hantering av skatterisker - Slutligen är det viktigt att säkerställa att skatterisker i verksamheten ses över på löpande basis för att undvika framtida skatteprocesser och att nya regelkrav efterlevs. Detta kan förslagsvis ses över i samband med att ansvarsområden, processer och kommunikationsplanen sätts på plats.

I sviterna av den pågående pandemin tror vi att framtida fokus för företag kommer att ligga på kostnadsreduceringar, riskhantering och översyn av nuvarande governance modeller. Från skattesidan innebär detta att företag kommer behöva se över sin tax operating model (med andra ord hur man arbetar med skattefrågor i dag), effektivisera skatteprocesser och rutiner och börja ta till sig ny teknologi för ett mer agilt och effektiv arbetssätt. Detta leder också till att företag behöver se över hur den framtida skattefunktionen ska se ut och vad den ska fokusera på, inklusive se över eventuell outsourcing och automatisering av interna processer för att frigöra tid för att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.

Ett första steg i en sådan analys är att se över hur skattefunktionen ser ut och agerar i dag och framför allt hur detta står sig mot hur man vill att skattefunktionen ska fungera framöver.

Vill du veta mer om skatt och hur vi kan hjälpa dig? 

Peter Heyne

Peter Heyne

Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kontakt: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lämna en kommentar