<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur vet man vad ett företag är värt?

Kvinna-firar-motesrum ‹ Tillbaka till artiklarna

Att veta vad ett företag är värt kan vara svårt. Här ger vi tips på vad som kan vara bra att tänka på vid en värdering och förklarar skillnaden mellan en fullständig företagsvärdering och en värdesimulering.

Vad tittar man på när man gör en företagsvärdering?

Det finns väldigt många parametrar att beakta när man värderar ett företag. Här är några av de vanligaste man brukar gå igenom och analysera:

Intjäningsförmåga – historiskt och framtida

Historisk intjäningsförmåga är ett viktigt mått att utgå ifrån när det gäller att värdera ett företag. Här finns en faktisk prestation att värdera som utgår från verkliga händelser. Utifrån historisk intjäningsförmåga upprättas en prognos för de kommande årens finansiella utveckling. Här tittar man på framtida potential att utveckla affären i bolaget.

Vid en värdering utgår man i många fall från ett framtida beräknat kassaflöde. Kassaflödet tar utgångspunkt i det resultat som företaget beräknas generera. Detta justeras sedan för kostnader som inte medför kassaflöde (till exempel avskrivningar), förändringar i rörelsekapitalet, investeringar (medför utflöde av resurser), samt ny lånefinansiering och amorteringar.

Kapitalbindning/rörelsekapital

Beroende på verksamhetens art så kan behovet av finansiering och rörelsekapital variera mycket. Verksamheter med kapitaltung produktionsutrustning, eller med behov att lagerhålla stora volymer eller har dyra komponenter, kräver generellt större finansiering och/eller mer rörelsekapital. I många verksamheter är dessa tillgångar finansierade med eget kapital, det vill säga genom åren upparbetade vinster som man låtit stanna kvar i företaget. Företag med stort behov av finansiering och/eller rörelsekapital är oftast svårare att sälja eller köpa, då dessa kräver att en köpare har större finansiella muskler.

Strukturkapital

Strukturkapitalet i bolaget består i huvudsak av två delar. Den första är de anställdas kunskaper och kompetenser som gör att de utifrån sina roller och arbetsuppgifter ser till att bolagets olika funktioner fungerar, till exempel produktion, inköp, ekonomi, marknad, försäljning. Den andra delen är hur väl de olika kunskaperna och kompetenserna har strukturerats och inarbetats i verksamheten. Låt mig ge ett exempel: Om det finns tydliga arbetsbeskrivningar för olika roller och beskrivningar av de viktigaste processerna i företaget – då blir det betydligt lättare att ersätta en person som slutar med en ny person med rätt kompetens. Den nya personen får också betydligt lättare att sätta sig in i arbetsuppgifter och processer om dessa är dokumenterade. Ju mer strukturkapital, desto större värde.

Beroende av nuvarande ägare

I motsats till bolag med väl inarbetade processer och roller finns företag som har ett stort beroende av ägaren. Ägaren kan sitta på flera av de viktigaste rollerna och de mest affärskritiska processerna finns kanske bara i ägarens eget huvud.

Bransch – traditionell eller ”framtidsbransch”

I en mogen, mer traditionell bransch är det oftast lättare att spå framtiden och därmed göra tillförlitliga prognoser. I branscher av utvecklingskaraktär blir den framtida utvecklingen i många fall väldigt svår att prognostisera. En framtida osäkerhet gör att risken ökar, samtidigt som det ofta även innebär att potentialen ökar.

Det är också viktigt att försöka se var i livscykeln ett företag befinner sig. Är produkter och tjänster relevanta även i framtiden? 

Andra saker som kan vara bra att titta på vid en företagsvärdering:

  • Marknads- och konkurrensanalys: Är företaget rätt positionerat på marknaden i förhållande till konkurrenterna?
  • Personalstruktur och kompetenser: Har företaget rätt anställda för att möta framtida utmaningar?

Hur beräknas värdet på företaget?

Värdet på företaget kan beräknas med olika värderingsmodeller. Här är några av de vanligaste:

  • Avkastningsvärdering
  • Substansvärdering
  • P/E-tal

Risken är väldigt väsentlig vid en företagsvärdering och har stor påverkan på det avkastningskrav som en potentiell köpare har. Ju större risken är desto högre blir avkastningskravet. När avkastningskravet blir högre blir värdet/priset på företaget lägre.

Ett exempel: Om en säljare av ett företag gör en prognos för den framtida försäljningen som är väldigt positiv (för att öka värdet på företaget) kommer en köpare att identifiera den kraftiga försäljningsökningen som en risk i sin besiktning av företaget. Med en förhöjd risk kommer köparen att öka sitt avkastningskrav, vilket leder till att värdet/priset återigen sjunker till ”rätt nivå”.

En företagsvärdering kan göras med olika stor insats. Mitt tips är att anpassa värderingens omfattning till bolagets storlek och komplexitet. För att bli så rättvisande som möjligt är det en fördel om en värdering beaktar konkurrenssituationen, marknadens utveckling, trender i branschen, strukturkapitalet i företaget samt eventuella beroende av gamla ägaren, enskilda leverantörer eller kunder. I många fall görs en avkastningsvärdering som sedan jämförs med P/E-tal för liknande företag.

Som absolut lägsta värde brukar också det justerade substansvärdet anges, eftersom det avspeglar vad företagaren skulle få kvar om verksamheten avvecklades, det vill säga om alla tillgångar såldes och alla skulder betalades.

Värdesimulering - en översiktlig uppskattning av företagets värde

En företagsvärdering kan behövas i många olika situationer men det finns tillfällen då det är tillräckligt med en översiktlig uppskattning av värdet, en så kallad värdesimulering. Syftet med värdesimulering är att illustrera möjliga värdenivåer baserat på givna förutsättningar. Till skillnad från en fullständig företagsvärdering är värdesimulering inte en bedömning avseende värdet på företaget; det är en exempelberäkning baserat på en avkastningsvärdering. En värdesimulering är med andra ord perfekt som redskap vid interna diskussionsunderlag inför kommande ägarförändringar, när företaget vill förstå vad som driver värde eller när företaget aktivt vill jobba med att öka värdet.

Funderar du över värdet på ditt företag? Kontakta en erfaren företagsvärderare, revisor eller rådgivare för att ta en inledande diskussion. Du får hjälp med att strukturera upp vad som är viktigt att titta på även om du väljer att göra mycket av analysen själv.

Läs mer om företagsvärdering

Sofie Gyllenwaldt

Sofie Gyllenwaldt

Sofie Gyllenwaldt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Sofie fokuserar på företagsvärderingar och transaktionsrådgivning.

Kontakt: 010-212 94 40, sofie.gyllenwaldt@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Implementering av EU-direktiv om lönetransparens i svensk lagstiftning

Den 29:e maj 2024 publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2024:40) “Genomförande av lönetransparensdirektivet” som är det första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-reglerna – den ultimata guiden för företagare

Funderar du på om du ska ta ut lön och hur stor skatten kommer att bli? Många viktiga frågor för företagare styrs av de så kallade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Svenska företag vill arbeta mer för ökad inkludering

Rapporten ”Näringslivet: Mångfald & inkludering”, som PwC Sverige tagit fram i samarbete med Järvaveckan Research, visar att hälften av ...

Läs artikeln