Fastighetstaxeringen 2019 – viktiga datum och checklista!

Fastighetstaxering 2019 ‹ Tillbaka till artiklarna

I höst startar den allmänna fastighetstaxeringen 2019. Det innebär att alla hyreshus, industrifastigheter och elproduktionsenheter kommer få nya taxeringsvärden. Är du fastighetsägare väntar alltså en del taxeringsarbete framöver. Här är viktiga datum och checklistan som hjälper dig komma igång med förberedelserna redan idag!

Vad innebär fastighetstaxeringen 2019?

Många fastigheter kommer att få kraftigt höjda taxeringsvärden. Målsättningen är att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Hyreshus taxerades senast 2016 och industrifastigheter 2013. Det innebär att värdeökningen under tre respektive sex år av högkonjunktur, med kraftigt ökade värden på fastigheter, nu kommer slå igenom på fastigheternas taxeringsvärden.

Mot bakgrund av att fastighetsskatten är en allt större kostnad för fastighetsägare och hyresgäster finns det all anledning att ta fastighetstaxeringen på allvar.

Vem berörs av den allmänna fastighetstaxeringen 2019?

Alla ägare till hyreshus, industrifastigheter och elproduktionsenheter. Ägare till skattebefriade specialenheter kan förvänta sig frågor från Skatteverket avseende den verksamhet som motiverar skattefrihet.

Viktiga datum för fastighetstaxeringen 2019:

 • September 2018 - Skatteverket skickar ut deklarationsblanketterna.
 • 1 november 2018 - deklarationen ska vara inlämnad.
 • Feb/mars 2019 (månadsskiftet) – absolut sista inlämningsdatum för de som sökt anstånd och fått det beviljat.
 • Juni/juli 2019 - Skatteverkets taxeringsbeslut kommer.

Börja förbereda dig för fastighetstaxeringen redan nu!

Även om fastighetstaxeringen ska spegla en ögonblicksbild av hur fastigheten är beskaffad 1 januari 2019 så behöver man av praktiska skäl utgå från hyran 2017. I de fall man vet att det kommer ske förändringar på fastigheten fram till 1 januari 2019, exempelvis på grund av ombyggnation, kan man vara tvungen att avvakta årsskiftet innan man kan fastställa fastighetens beskaffenhet. Men för de flesta fastigheter finns all information som behövs för taxeringen tillgänglig redan idag.

Läs också: Direktavdrag för renovering och ombyggnation av fastighet - detta gäller!

Checklista inför fastighetstaxeringen 2019

Om du förbereder taxeringsarbetet genom att redan nu börja ta fram underlag enligt denna checklista – då har du ett försprång när deklarationsblanketten väl kommer!

 • Taxeringsbeslut för 2013 och 2016
  Samt eventuella särskilda taxeringsbeslut därefter
 • Ritningar för den aktuella fastigheten
 • Hyreslängd för 2017
 • Ytuppgifter
 • BTA ovan mark
  Ytor under mark ska inte ingå i Brutto Total Area
 • Vad ingår i hyran?
  Hyra ska endast bestå av lokalhyra, index, värme och fastighetsskatt. Finns det andra poster medräknade i hyran ska dessa inte räknas med, exempelvis:
  - Moms
  - Elektricitet, gas, kyla eller liknande
  - Bevakning, marknadsföring, städning etc.
  - Parkeringsplatser på mark (garage ska dock räknas med)
  - Hyresgästanpassningar
 • Är hyran marknadsmässig?
  Omsättningshyra, internhyra, sale-and-leaseback etc. kan behöva räknas om.
 • Finns det säregna förhållanden som kan sänka värdet på fastigheten? 
  Exempelvis:
  - Byggnationen avviker från ”normal” bebyggelse i området
  - Rivnings- och saneringskostnader
  - Byggskador/konstruktionsfel
  - Kulturhistorisk byggnad
  - Avvikande vakansgrad
  - Tomställning för ombyggnation
  - Markanläggning saknas

  Uppräkningen är inte uttömmande. Det väsentliga är att byggnaden har någon egenskap som har en negativ påverkan på värdet och som Skatteverket inte har beaktat.
 • Har det skett några förändringar på fastigheten sedan 2013/2016?
 • Finns det pågående ombyggnationer eller planeras sådana påbörjas innan årsskiftet?
Tips när deklarationen väl kommer:

Skatteverket har ambitionen att underlätta taxeringen genom att förtrycka stora delar av deklarationen, men ta inte de förtryckta uppgifterna för en sanning. Skatteverket vet inte hur fastigheten verkligen ser ut och vår erfarenhet är att uppgifterna ofta måste korrigeras.

Thomas Almendal och Per-Erik Waller

Thomas Almendal och Per-Erik Waller

Thomas Almendal och Per-Erik Waller arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Thomas arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering. Per-Erik arbetar med fastighetsekonomisk rådgivning och är civilingenjör med fastighetsekonomisk inriktning från sektionen för Lantmäteri vid KTH i Stockholm och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Per-Erik: 010-213 30 85, per-erik.waller@pwc.com
Thomas Almendal and Per-Erik Waller works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Thomas: +46 10 212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Per-Erik: +46 10 213 30 85, per-erik.waller@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln