<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ökad global trend: ESG i incitamentsprogram

Kvinna hand sol ‹ Tillbaka till artiklarna

Med en stigande global medvetenhet kring ESG och hållbarhetsfrågor ser vi hur företag världen över i allt större utsträckning implementerar ESG-inriktade incitamentsprogram, så kallade “Green Incentives”. Genom att belöna nyckelmedarbetares prestationer inom ESG kan företagen hjälpa till att göra skillnad samtidigt som de förbättrar sin egen hållbarhetsprofil. Här har svenska företag möjlighet att anamma trenden.

I samband med samhällets ökade engagemang för ESG (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) ökar likaså andelen företag som identifierat att ESG bör vara en integrerad del av verksamheten. Efterlevnad av regelverk och en tydlig hållbarhetsprofil kan vara en avgörande faktor för ett företags renommé och framtid på en allt mer medveten marknad. Detta gör att vi idag ser ett globalt ökat engagemang för frågorna hos företag och organisationer. 

I undersökningen “Paying well by paying for good” (2022) som PwC gjort i samarbete med London Business School har de 100 största företagen i Storbritannien granskats för att fastställa i vilken utsträckning som ESG-relaterade mål tillämpas i långsiktiga liksom kortsiktiga incitamentsprogram, även kallade Long Term Incentive och Short Term Incentive (LTI och STI) program. Studien visar att 45 procent av företagen hade ESG i sina mål för incitamentsprogram för chefer. Dessa siffror är ännu så länge betydligt lägre i Sverige. 

Enligt PwC:s rapport “Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag” (2023) där studier utförts på 859 noterade bolag (NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm, NGM-börsen och First North), utgör prestationsvillkor kopplade till hållbarhet 14 procent av de totala prestationsvillkoren i bolagens LTI. Detta är en tydlig ökning från föregående år, då dessa siffror uppmättes till nio procent. 

Beskrivning av Green Incentives

Normalt kopplar vi incitamentsprogram till att uppnå finansiella mål, men globalt kan vi se att valen av icke-finansiella prestationer ökar mer och mer. Allt fler företag vill i samma anda belöna nyckelmedarbetares ESG-presentationer och koppla dessa frågor till incitamentsprogram. I Sverige ser vi inte samma utveckling kring intresset av ESG-parametrar, men genom att dela kunskapen så hoppas vi kunna öka intresset härtill. 

Bland dessa icke-finansiella prestationer som målen sätts utifrån finns exempelvis mätning av koldioxidutsläpp, försäljning av varor med hållbarhetsmärkning samt arbete med jämställdhet på arbetsplatsen som initiativ för minska löneskillnader mellan könen, med andra ord typiska ESG- prestationer. 

Som nämnts ovan kan det finnas utmaningar internt som behöver hanteras för att skapa förutsättningar för ESG-baserade mål inom företag. Genom utformandet av en strategi med tydlig input och output så kan det bli enklare att skapa en måttstock för olika prestationer. Vad som är görbart och skapar ett värde för det specifika företaget kan variera, bland annat beroende på vilken industri företaget verkar inom. Varje företag måste därför utifrån egna specifika förutsättningar identifiera och fastställa en metod för hur prestationerna ska mätas. Kommunikation till den breda arbetsstyrkan är även viktig för att skapa ett gemensamt mål för verksamheten i stort. 

Rapporteringsskyldighet om incitamentsprogram

ESG är ett brett område och det finns en del identifierade utmaningar kring hur målsättning och mätning av resultat ska ske både för långsiktiga och kortsiktiga mål. Problemet är att det inte finns några gemensamma mallar för hur mätning ska/kan ske. Det blir därför upp till varje företag att internt ansvara för målsättning och uppföljning. 

Däremot är det en obligatorisk rapporteringsskyldighet för alla bolag som omfattas av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) att rapportera hur/om hållbarhetsrelaterade resultat integreras i eventuella incitamentsprogram. I de fall bolag har identifierat klimat som ett väsentligt område, ska de även upplysa specifikt om huruvida ersättningar till ledning och styrelse är kopplade till mål för exempelvis minskning av växthusgasutsläpp.

Kommentar 

Vi anser att det är positivt att ESG i incitamentsprogram är en uppåtgående trend globalt - ju fler som talar om hållbarhet desto större möjligheter finns det att göra en skillnad. Ett sätt för företag och dess ledningsfunktioner att sätta ESG mer i fokus är just användandet av “Green Incentives”. Istället för att enbart fokusera på finansiella resultat för det specifika företaget, får de icke-finansiella hållbarhetsmålen ett större utrymme. Detta i linje med företagets övergripande hållbarhetsstrategi, där även skattefrågor självklart bör vara i fokus. 

Se hur vi hjälper entreprenörer

Felicia Johansdotter Falk & Michal Herink

Felicia Johansdotter Falk & Michal Herink

Felicia Johansdotter Falk och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare med internationell individbeskattning.

Felicia: 073-860 21 95, felicia.johansdotter.falk@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Lämna en kommentar