<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Språket som den totala ersättningen talar - tänk så här!

Man sitter och ser ut över sjö ‹ Tillbaka till artiklarna

Att pengar talar sitt tydliga språk är det ingen som ifrågasätter. Investeringar och kostnadsminskningar återspeglar på ett konkret sätt en organisations strategi, framtidstro och tillväxtambitioner. Eftersom personalkostnader utgör den största kostnadsposten för många bolag blir det extra viktigt att ni ser över budskapet ni förmedlar. Ett sätt att stärka ert budskap samtidigt som ni optimerar era kostnader är att ompröva er totala ersättningsmodell.

Det här är den tredje artikeln i vår serie om Intelligent Rightsizing, ett holistiskt och datadrivet tillvägagångssätt för att nå optimal dimensionering av personalstyrkan utifrån företagets långsiktiga strategi. Ta del av våra tips som denna gång handlar om den totala ersättningen till personalen.

Säkerställ rätt budskap

I tider av kostnadsnedskärningar och omställning är det extra viktigt att vara skarp i ersättningen till anställda för att säkerställa maximal utdelning av investeringen som det innebär. Budskapet om hur ni ersätter er personal bör vara väl balanserat så det ger företaget förutsättningar för att attrahera och behålla talanger inom områden där ni vill växa, samtidigt som nödvändiga nedskärningar genomförs och hanteras på ett sätt som minimerar oro och minskad motivation. Här får du som arbetar med HR-frågor tips på hur du lyckas med det.

Vem vill ni vara som arbetsgivare?

Ett sätt att säkerställa att investeringar kopplat till kompensation och förmåner stöttar bolagets övergripande strategiska mål, kultur och image är att skapa en tydlig bild av vem ni vill vara som arbetsgivare. En tydlig formulering kan hjälpa till med att skapa mening och riktning för strategiska beslut. Avvägningar kring komposition av incitamentsprogram och fast ersättning kan till exempel vägledas av en ambition om att vara “en dörröppnare” respektive “en omhändertagande” arbetsgivare. Ett företag som tar socialt ansvar på allvar kan med fördel koppla förmånserbjudandet till initiativ som stärker hållbarhet och samhälle. Desto tydligare koppling till företagets övergripande syfte desto mer optimeras investeringarna eftersom de bidrar till att stärka budskapet och attrahera och behålla de talanger som organisationen eftersträvar.

Vad efterfrågas av talangerna?

Ett annat sätt att säkerställa avkastning på företagets investering i kompensation och förmåner är att skapa en god förståelse för vad som faktiskt efterfrågas hos de talanger som företaget önskar attrahera och behålla, och skräddarsy förmåner efter individuella preferenser. Dagens finansiella klimat sätter press på många hushåll, och det går inte att underskatta att ett konkurrenskraftigt erbjudande är viktigt för att säkerställa att kompetens kan behållas. Detta visar PwC:s globala undersökning Workforce Hopes and Fears 2023. Därtill kan individuella preferenser vara av stor betydelse. Till exempel kan livsskedet ha en dramatisk påverkan på hur en individ värdesätter finansiell ersättning respektive flexibla arbetstider. Ett annat exempel är den personliga inställningen till risk som kan påverka huruvida ett välment incitamentsprogram hjälper eller stjälper en individs motivation. Ett framåtblickande perspektiv är också av vikt för att säkerställa att avvägningar som görs tar hänsyn till både nutidens och framtidens behov av kompetens.

Hårda siffror och mjuka värden

Sist men inte minst är det en god idé att ibland lyfta blicken från hårda siffror och inse att belöningsinsatsen behöver ta hänsyn till ett helhetsperspektiv där individens välbefinnande sätts i centrum. PwC:s undersökning visar att frågor kopplat till finansiell belöning och adekvat ersättning är av större vikt än någonsin för många, men att ha ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där man känner sig trygg är minst lika viktigt för de flesta. Det totala erbjudandet sträcker sig bortom lön och förmåner, och en individs beslut kring val av arbetsgivare kan likväl vara kopplat till karriärmöjligheter, inkluderande ledarskap eller en tillåtande kultur. I tider av omställning och nedskärning är det lätt att dessa perspektiv kommer i skymundan, vilket kan skada motivationen hos nuvarande medarbetare och minska företagets möjlighet att attrahera nya talanger.

Sammanfattningsvis kan sägas att för att säkerställa att företaget kan fortsätta att attrahera och behålla talanger i tider av nedskärningar och kostnadsminskningar gäller det att kompensations- och förmånspaketet förmedlar rätt budskap, är i linje med arbetskraftens önskemål och behov samt tar hänsyn till ett holistiskt perspektiv med individens välbefinnande i centrum.

Följ vår artikelserie om Intelligent Rightsizing

I kommande blogginlägg kommer vi att titta närmare på Intelligent Rightsizing utifrån perspektiven, anställningsrätt samt skatt och pension. Se redan publicerade inlägg nedan.

Så här fungerar Intelligent Rightsizing 

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst arbetar på PwC i Malmö. Alexandra är ansvarig för People & Organisation på Consulting och arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen. People & Organisation stöttar även våra kunder med förändringsledning och organisationsutveckling.

Kontakt: 072-584 92 55, alexandra.furst@pwc.com

Lämna en kommentar