<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidssäkra ekonomifunktionen med hjälp av AI

Man använder AI ‹ Tillbaka till artiklarna

Med den snabba teknikutvecklingen är det viktigt att du som CFO är medveten om hur du kan ta hjälp av AI för att optimera ekonomiska processer och fatta bättre beslut. I detta blogginlägg går vi igenom allt från att komma igång till framgångsfaktorer för att lyckas.

Artificiell intelligens (AI) håller på att revolutionera världen och som CFO kan du ta hjälp av AI för att framtidssäkra verksamheten och säkerställa konkurrenskraft. Eftersom teknikutvecklingen går otroligt snabbt kan det vara svårt att förutse alla de användningsområden som ekonomifunktionen kommer att ha av AI framöver, men redan idag finns det många att komma igång med. Först och främst är det viktigt att du får medarbetarna nyfikna och engagerade så att de tar till sig tekniken och att du själv föregår som ett gott föredöme. Tänk redan nu på att inkludera AI som en del i er övergripande strategi.

Läs även: Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Fyra tips på hur du kan använda AI redan idag

Automatisera rutinmässiga uppgifter 

Genom att använda AI-baserade system kan ekonomifunktionen automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter som fakturahantering, bokföring och rapportgenerering. Detta frigör tid för medarbetarna att fokusera på mer strategiska och analytiska arbetsuppgifter.

Optimera kund- och leverantörsdata

AI kan användas för att analysera och förstå kundbeteenden och preferenser, vilket kan hjälpa ekonomifunktionen att skapa mer effektiva och skräddarsydda kunderbjudanden. Med hjälp av maskininlärning kan en prediktiv modell för att estimera framtida efterfrågan på produkter byggas vilket gör att produktion och lager kan stämma bättre överens med efterfrågan och kapitalbindningen därigenom minskas.

Förbättra riskhantering och minska bedrägerier

Med hjälp av AI-baserade system kan ekonomifunktionen förbättra sin förmåga att upptäcka och hantera risker samt identifiera potentiella bedrägerier. AI kan analysera stora datamängder och upptäcka avvikelser och oegentligheter som annars kan vara svåra att upptäcka manuellt.

Bättre insikter och beslut

AI kan analysera stora mängder data och identifiera trender och mönster vilket kan hjälpa ekonomifunktionen att få djupare insikter och förståelse. Genom att använda avancerade algoritmer kan ekonomifunktionen få mer exakta och realistiska prognoser vilket underlättar för bättre beslutsfattande och resursallokering.

AI som digital kollega

När det gäller generativ AI kan det dagliga arbetet underlättas med hjälp av verktyg såsom till exempel Copilot for Finance. Du kan använda generativ AI för att sammanställa information, ta mötesanteckningar, göra analyser och det kan därmed fungera som en digital kollega som ger dig stöd och minskar din tid för administrativa uppgifter. Övriga användningsområden som du kan använda generativ AI till är exempelvis:

  • Analysera och kommentera finansiell rapportering: Omvandla siffror till text, generera kommentarer, skapa nya insikter och upptäcka avvikelser.
  • Bearbeta och sammanfatta texter: Förvandla text till strukturerad data, identifiera relevant information, skriva utkast och gå igenom kontrakt och avtal.
  • Scenariohantering och prognoser: Identifiera underliggande mönster och trender, analysera historisk data, simulera utfall av olika strategier och utkast till prognoser.

Så lyckas ni!

För att ni ska lyckas att nyttja AI är det viktigt med en hög grad av förändringsledning och att ekonomifunktionen har kontroll över er data och masterdatahantering, i annat fall kan detta bidra till en flaskhals i er digitala utveckling. Låg datakvalitet och otillförlitlig data minskar värdet som ni kan få ut av AI och kommer vara avgörande för hur lyckad er AI-implementering blir. Det är därför rekommenderat att ni prioriterar att få kontroll över er data och säkerställer att den är tillförlitlig samt inför processer och ägandeskap för att säkerställa en god kvalitet över tid.

Många av de projekt som misslyckas beror även på processer, människor och kultur och inte AI, då tekniken i sig redan är väldigt mogen. Därför behöver ni se till att ni har processer och en kultur som främjar tillämpningen av AI. 

Sedan är det viktigt att inte se AI som ett separat projekt utan det bör inkluderas som en del i den övergripande strategin för bolaget och som en naturlig del i er verksamhet. Trots en hög nivå av nyfikenhet och engagemang bland era anställda kan det vara svårt att veta vart ni ska börja någonstans. Försök tillsammans inom ekonomifunktionen att identifiera olika användningsområden av AI, bedöm hur lämpliga dessa är och prioritera. Det kan vara lämpligt att börja med en mindre förändring som samtidigt är tillräckligt värdeskapande. Parallellt bör ni utveckla er AI-kompetens och sen är det dags för implementering. Genom att du som CFO omfamnar AI-teknologi kan ni stärka er konkurrenskraft och vara väl rustade för framtiden. 

Återupplev CFO-dagen

Den 24 maj 2024 anordnade PwC CFO-dagen. Se sändningen i efterhand och lär dig mer om AI på passet "Konkreta steg till en framtidssäker ekonomifunktion", 4:12 in i sändningen.  


Läs mer om vårt CFO-erbjudande

Lena Hasselborn & Rebecka Freij

Lena Hasselborn & Rebecka Freij

Lena Hasselborn och Rebecka Freij arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Rebecka är senior konsult inom affärsområdet Finance Strategy och fokuserar på att stödja CFO:er i att utveckla och digitalisera ekonomifunktionen för att bättre kunna möta verksamhetens behov av beslutsstöd och analys.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Rebecka: 073-970 76 43, rebecka.freij@pwc.com

Lämna en kommentar