9 punkter du bör ta upp på företagets årsstämma

‹ Tillbaka till artiklarna

kvinna-glasogon.jpg

Vår och säsong för årsstämmor. Måste ditt företag ha en årsstämma? Och framför allt – vad ska ni diskutera? Här ger jag dig tips på hur du ska tänka.  

Du som äger ett aktiebolag är skyldig att sammanställa den ekonomiska informationen för det gångna året i en årsredovisning. Om ditt företag har en revisor ska hon eller han lämna en revisionsberättelse som uttalar sig om årsredovisningen. Årsstämman är tiden och platsen då den ekonomiska påsen ska knytas ihop – där ska årsredovisningen och revisionsberättelsen fastställas av ägaren eller ägarna. Årstämman måste hållas inom sex månader från och med räkenskapsårets slut.

Läs också: 5 vanliga fallgropar för styrelsen

Vad är en årsstämma? 

En bolagsstämma, det vill säga aktieägarna, är aktiebolagets högsta beslutande organ. Årsstämman är den obligatoriska bolagsstämma som måste hållas årligen, där fattar aktieägarna beslut enligt de regler som finns kring årsstämmor i aktiebolagslagen, och det som framgår av bolagsordningen (samling med företagets regler).

Läs också: Suppleantens roll i styrelsen – viktigare än du tror

Ett forum för aktieägare att göra sin röst hörd

Vid omröstningar i samband med årsstämman så är det normala att varje aktie har en röst. Hur stor majoritet som behövs för ett giltigt beslut varierar beroende på vilket beslut som ska tas. I teorin är det tillräckligt att en enda aktie finns företrädd vid årsstämman för att kunna fatta giltiga beslut. Det kan dock finnas all anledning att, om ditt företag har flera ägare och framför allt en extern styrelse, att närvara vid årsstämman. Det är i detta forum som aktieägarna har möjlighet att påverka och få sina röst hörd. Ett exempel på beslut kan vara om styrelsen och VD ska få ansvarsfrihet eller inte. Vilket arvode styrelsen ska få för sitt arbete är också ett beslut som tas under årsstämman, vilket man också som aktieägare har att ta ställning till.

Läs också: Kontrollbalansräkning – när behövs den?

Under årsstämman bör ni minst ta upp dessa punkter:

  1. Val av ordförande på stämman – det vill säga vem som ska leda stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd – en lista med namn på de aktieägare som är med på stämman där också hur många aktier och röster vardera person/företag företräder.
  3. Val av en eller två justerare – det är inte nödvändigt om det bara finns endast en fysisk aktieägare ägare som också är ende ledamot i styrelsen.
  4. Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning – om kallelse skett på det sätt som regleras i bolagsordningen ska stämman besluta om det.
  5. Godkännande av dagordningen – ägarna ska godkänna att den dagordning som skickats med kallelsen är i sin ordning.
  6. Årsredovisningen och i förekommande fall revisionsberättelsen läggs fram.
  7. Beslut om; fastställelse av resultat- och balansräkningen, hur vinsten eller förlusten ska disponeras samt om styrelsens ledamöter och vd ska få ansvarsfrihet.
  8. Val av styrelse för kommande året och i förekommande fall revisor.
  9. Arvodena till styrelsen och revisorerna måste fastställas.

Här hittar du en mall för årsstämma hos Bolagsverket.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagsstämma på distans - går det?

Många aktiebolag funderar nu på hur de ska lyckas genomföra sina inplanerade  bolagsstämmor i spåren av covid-19. Går det till exempel att ...

Läs artikeln