Läs artikeln

Beslut om förlängd tidsperiod avseende skattelättnader för utländska experter

Finansdepartementet lämnade tidigare i år ett förslag om att förlänga tidsperioden för den så kallade expertskatten från tre till fem år. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Besked om beskattning för Öresundspendlarna

Skatteverket har nu kommit med besked om vad som gäller för de Öresundspendlare som normalt beskattas i enlighet med Öresundsavtalet men ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sjukskrivning i coronatider – nya regler och belopp

Coronaviruset, covid-19, har fått regeringen att föreslå flera ändringar i reglerna kring socialförsäkring. Karensdagen är slopad och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Öresundpendlarnas försäkringstillhörighet ska inte påverkas av hemarbete

Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens om ett undantag för reglerna kring försäkringstillhörighet för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Två nya avgöranden från HFD om stadigvarande vistelse

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde den 30 oktober 2019 två överklagade förhandsbesked om stadigvarande vistelse för utlandsbosatta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kompletterande förslag rörande beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige

Vi har tidigare publicerat artiklar avseende regeringens förslag att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige. Lagrådsremissen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige

Regeringen lämnade igår en lagrådsremiss med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Marginell deltidsanställning i annat land påverkar inte företagares socialförsäkringstillhörighet

EU-domstolen har beslutat att marginellt arbete i annat land som anställd inte ska påverka socialförsäkringstillhörigheten för den som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket föreslår att begreppet ekonomisk arbetsgivare införs i Sverige

Skatteverket har presenterat en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning. Detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Sydkorea har trätt i kraft

Regeringen har fattat beslut om ikraftträdande av det socialförsäkringsavtal som tecknats mellan Sverige och Sydkorea. Avtalet började ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt EU-direktiv förenklar företagsinterna förflyttningar av tredjelandsmedborgare

EU antog i maj 2014 ett nytt direktiv som ska underlätta för företag utanför EU att sända anställda till sina koncernbolag eller filialer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högre arbetsgivaravgifter för utsända till USA och Kanada

Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket ska arbetsgivare som sänder ut anställda alltid betala den allmänna löneavgiften ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förmånsbeskattning av fri telefon och annan elektronisk utrustning

Skatteverkets nya ställningstagande avseende förmånsbeskattning av elektronisk utrustning/abonnemang mot fast avgift ger arbetsgivare ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Indien - nya riktlinjer

I juni skrev vi i Tax matters om socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Indien som trädde ikraft den 1 augusti 2014. Nu har riktlinjer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Indien

Regeringen har beslutat att socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Indien ska träda ikraft den 1 augusti 2014. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Äntligen - Förslag om att slopa registrering av uppehållsrätt för EU/EES-medborgare

Regeringen har föreslagit ändringar med anledning av rörlighetdirektivet och dess genomförande i svensk rätt. Bland annat föreslås att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrättsdom - fler anställda med nettolön kan få skattelättnad

Nu har även kammarrätten underkänt Forskarskattenämndens inställning att anställda med nettolöneavtal måste ha en månadslön brutto som ...

Läs artikeln
Dela