<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fem vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Styrelse samtalar ‹ Tillbaka till artiklarna

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och bolagets vd? Hur ska det beskattas? PwC:s årliga rapport om styrelsens ersättningar och sammansättning är här. Utifrån resultaten i undersökningen svarar vi på fem vanliga frågor om styrelsearvoden.

Varje år undersöker vi ersättningsnivåer och sammansättning i styrelserna genom att titta på årsredovisningar och kallelser till bolagsstämma. I årets underlag ingår 292 svenska bolag listade på börsens Small, Mid och Large Cap per den 1 januari 2020.

Ladda ner rapporten Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt

Vad är skäligt arvode för en styrelseledamot?

Genomsnittsarvodet för en styrelseledamot, som sitter i ett noterat bolag i Sverige, är drygt 290 000 kronor. Snittarvode skiljer sig beroende på vilken lista bolaget är noterat på. Genomsnittsarvodet är cirka 185 000 kronor, 249 000 kronor och 490 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

Vem beslutar om styrelseledamöternas ersättning?

Ersättningsnivå till styrelsen beslutas formellt på bolagsstämman. Där beslutas om arvode och andra typer av ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Det kan vara bra att förankra ersättningsnivåerna innan val av ledamöter görs på stämman, så att alla är medvetna om de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget. I vissa bolag utgår ersättning även i form av värdepapper såsom aktier och många knyter arvodet till prisbasbeloppet för för att slippa förhandla om höjningar med jämna mellanrum.

Hur mycket tid förväntas en styrelseledamot lägga ner?

Styrelsens arbetsformer fastställs av styrelsen. Detta kan gälla antal styrelsemöten per år och om styrelsen ska inrätta utskott. Hur förväntansbilden ser ut för en ledamot skiljer sig såklart från bolag till bolag. Vissa bolag har relativt få styrelsemöten medan vissa bolag har fler än ett styrelsemöte i månaden. I genomsnitt har noterade svenska bolag 15 styrelsemöten per år.

Vill du veta mer om styrelsearbete? Läs om PwC:s samarbete med StyrelseAkademien och beställ handboken "Vägledning till god styrelsesed"

Hur ser en styrelse ut?

Den genomsnittliga styrelsen för ett bolag noterat i Sverige har

  • 6 ledamöter
  • en medelålder på 57 år
  • 36 procent kvinnor och 64 procent män
  • sammanträden i genomsnitt 15 gånger per år.

Hur beskattas styrelsearvode?

Styrelsearvode som utbetalas av ett svensk aktiebolag eller annan svensk juridisk person ska beskattas som inkomst av tjänst. Frågan har tidigare varit väldigt omdiskuterad och var uppe i högsta förvaltningsdomstolen under 2019. Domen fastställde då att styrelsearvoden i normalfallet även fortsättningsvis beskattas som inkomst av tjänst. Sedan fastställandet i HFD har opinionen fortsatt drivits för att få till stånd en lagändring som möjliggör styrelseledamöters rätt att fakturera sina arvoden. Enligt nya uppgifter från föreningen Styrelseakademien ställer sig nu fyra riksdagspartier bakom lagförslaget. Enligt utsago från föreningen fortsätter arbetet med att driva igenom lagförslaget och man har en god tillförsikt att detta ska resultera i en ändrad lagstiftning.

Läs även: Styrelsearvode fortsätter beskattas som inkomst av tjänst

Ladda ner rapporten Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt

Anna Gustring Boman & Hanna Johansson

Anna Gustring Boman & Hanna Johansson

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet. Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg.

Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar