<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekrytering av extern vd - vad är framgångsreceptet?

Kvinna man laptop ‹ Tillbaka till artiklarna

Att äga och driva företag i en tid med snabba förändringar, osäker framtid och tuff konkurrens från såväl befintliga som nya aktörer är komplext och ställer höga krav. För ägare och företag med tydliga mål och ambitioner om utveckling och tillväxt leder detta ofta till behov av nya kompetenser till exempel styrelse och företagsledningen. Här berättar vi när det är klokt att ta in en extern vd och hur du och övriga involverade parter förbereder er på bästa sätt.

Varför ska företaget ta in en extern vd?

Handen på hjärtat - är du som ägare och entreprenör rätt person som vd på företaget eller är det dags att göra en förändring? Befinner sig företaget i en tillväxt- och utvecklingsfas där den dagliga operativa verksamheten kräver en ökad arbetsinsats som flyttar fokus från det du egentligen vill göra? Med en kompetent extern vd öppnas det upp möjligheter för dig att få en ny stimulerande roll samtidigt som verksamheten, med hjälp av en ny operativ ledare kan fortsätta att utvecklas i linje med ägarnas vilja och styrelsens strategiska plan.

Vad är viktigt att tänka på allra först?

Att ta in en extern vd kräver planering och förberedelser av samtliga involverade parter. Inte minst av ägarna och styrelsen men också av den nya vd:n. I företag där ägarna arbetar i styrelsen, innehar rollen som vd samt innehar andra viktiga operativa roller krävs det extra planering samt ökad tydlighet och transparens. Att som ägare och entreprenör ta in extern hjälp är en utmaning där den största utmaningen ofta ligger i det känslomässiga snarare än det praktiska. Med rätt förberedelse och förutsättningar kan det dock bli ett lyft för alla parter, inte minst för verksamheten som genom en ny vd får in ny kompetens, erfarenhet, energi och nya synsätt.

Så lyckas du med en extern vd - några grundläggande rekommendationer

När det kommer in en extern person som ska leda verksamheten är det avgörande att det bland ägarna och i styrelsen finns en tydlig målbild kring företaget och dess framtid. Det är även viktigt att ägare och styrelse är överens om hur verksamheten ska ledas och styras, det vill säga hur ska styrningen av företaget se ut och vem har ansvar för vad. För att förändringen med en extern vd ska vara lyckosam bör flera fundamentala förutsättningar vara på plats. Här kommer en checklista:

 • Ägarna måste vara överens om målbilden med sitt ägande och ambitionen med företaget och dess verksamhet. Detta tydliggörs genom ett skriftlig ägardirektiv.
 • Ägarna måste vara överens om hur bolagsstyrningen ska fungera, att företaget ska gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt företag samt tydliggöra vad detta innebär för företaget och involverade bolagsorgan (ägare - styrelse - vd). Läs även tidigare blogginlägg Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt
 • Baserat på ägardirektivet ska styrelsen ha tagit fram en strategisk plan och målbild för företaget som sträcker sig några år framåt i tiden.
 • En tydlig uppdragsbeskrivning från ägarna där det tydligt framgår vilka förväntningarna är på den nya vd:n. Genom en tydlig och genomarbetad uppdragsbeskrivning skapas rätt förutsättningar för vd:n att lyckas i sitt arbete.
 • I det fall ägaren/ägarna även fortsättningsvis är verksamma i företaget rekommenderar vi även att det finns en tydlig plan kring ägaren/ägarnas framtida roll och ansvar.
 • Vd-instruktion från styrelsen som reglerar ansvar mellan styrelsen och vd.
 • Styrelsen och primärt ordförande har sedan ansvaret att coacha och stötta vd i det operativa arbetet.

För att lyckas med vd-bytet är det viktigt att ovan punkter finns på plats innan tillsättning sker och att samtliga involverade parter har diskuterat igenom detta så att det inte finns några oklarheter eller avvikande tolkningar. Efter tillsättningen av vd måste samtliga parter, det vill säga ägarna, styrelsen och vd följa och agera enligt ovan överenskomna villkor. Otydlighet och osäkerhet i vem som gör vad och vem som ansvarar för vad kommer inte att gynna företaget och dess verksamhet och brukar allt för ofta leda till missnöje och konflikter mellan bolagsorganen och mellan ledande befattningshavare.

Vad är viktigt att ta hänsyn till för att rekrytera rätt vd?

Att rekrytera rätt person är självklart avgörande för hur lyckat vd-bytet blir. Även här är det centralt att ägare och styrelse har en klar och tydlig målbild och plan för företaget och dess verksamhet. Att förstå företagets nuläge och målbild är avgörande för att förstå vilken kompetens och erfarenhet som krävs hos en ny vd för att han/hon ska ha förutsättningarna att lyckas ta företaget dit ägare och styrelse vill.

Att förbereda sig på en ny roll

Om det är aktuellt med att ta in en extern vd behöver du som ägare och entreprenör fundera igenom vad din framtida roll i företaget ska vara och hur du ska bidra till företagets utveckling på bästa sätt. Vilka frågor/områden brinner du för? Var passar din erfarenhet och kompetens bäst in och hur bidrar du på lämpligaste sätt?

Här följer några tips på hur du enklare kan komma vidare:

 • Reflektera över vad det kommer att innebära att släppa vd-rollen
 • Definiera din nya roll tydligt. Kommer den att vara tillräckligt stimulerande?
 • Skapa ett professionellt och värdeskapande styrelsearbete
 • Skapa ett ägarforum där du utövar ett aktivt ägande och tar upp ägarfrågor

Att lyckas med omställningen att ta in en extern vd kräver en hel del av den tillträdande vd:n, men även en hel del känslomässiga funderingar och mod från dig som ägare. Modet handlar till stor del om att möta dig själv och utgå från vad som är bäst för företaget och verksamheten. Med insikter, kunskap och noga förberedelser kan en extern vd vara den viktiga pusselbiten som behövs för att företaget ska lyckas med sin tillväxtresa och därigenom ägarnas förväntningar och mål.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Borås som auktoriserad revisor, rådgivare och coach till ägare och styrelser på främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Lena: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Anders: +46 (0)10 213 11 25, anders.bryngelsson@pwc.com

Lämna en kommentar