<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så skapar du som CFO en effektiv rapporteringsprocess

Man pekar på skärm med data ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi närmar oss med stormsteg årsbokslutstider och därmed aktualiseras ett antal frågor som hänger samman med insamling och strukturering av företagets data – mer specifikt den data du som CFO behöver för ditt bolags rapporter. I det här blogginlägget går vi igenom vanliga hinder för effektiv rapportering och ger tips om vad du bör tänka på.

Du har säkert stött på flera av de hinder som står i vägen för en mer effektiv rapporteringsprocess. Det kan till exempel handla om att det är tidskrävande att förbereda den data du behöver. Kanske måste också en stor del av arbetet utföras manuellt, vilket i sig innebär risk för fel och att företaget blir beroende av en specifik person.

Utspridd data kan skapa tillitsproblem

Andra utmaningar kan vara att datan är utspridd i flera olika system och att den inte hänger ihop mellan systemen, vilket skapar tillitsproblem. En annan situation är att varje region i ett större bolag sätter ihop sin egen rapport (ofta manuellt), baserat på data från samma system. Dessa måste sedan aggregeras till gruppnivå, vilket tar ytterligare tid.  

Det finns också kunder som har problem med ineffektiva processer för avstämning av att datan är korrekt, och likaså med att delningen av ledningsrapporter inte sker på ett effektivt sätt. Det senare kan resultera i en sämre uppföljnings- eller “business review”-process. 

Sist, men inte minst, kan det ibland finnas ett glapp mellan bolagets strategi och det man faktiskt rapporterar på. CFO:erna kan behöva be controlling-funktionen om ad hoc-rapporter och analyser för specifika syften för att kunna besvara frågor från ägarna, eftersom rapporteringen sällan är dynamisk.

Behöver du hjälp med din rapportering?

Fyra tips för bättre rapportering

Det finns således ett antal knutar som du som CFO behöver lösa upp för att automatisera månadsrapporteringen och skapa dashboards för att därigenom frigöra mer tid för insiktsfull analys. Här ger vi dig några tips på vägen. 

Tips 1: Koppla ihop Business control, Financial control och IT genom att säkerställa datan och få ett helhetsgrepp på din verksamhet

Genom att kombinera dessa aspekter av din verksamhet kan du skapa en effektiv rapporteringsprocess som tar ett helhetsgrepp på din verksamhet. För att nå dit behöver du säkerställa tillgången till relevant data och strukturera den med datamodellering. Du behöver också se till att det som rapporterats in i systemen överensstämmer med ekonomiska standarder och att det resulterar i värdeskapande och bolagsspecifika analyser.  

Tips 2: Kartlägg alla rapporteringsflöden, harmonisera datakällor och skapa dashboards i PowerBI

PowerBI möjliggör automatiska uppdateringar av managementrapporter genom direktanslutningar till datalager, affärssystem (ERP), kundrelationssystem (CRM) och andra datakällor. Detta eliminerar behovet av att manuellt hämta och konsolidera data från olika system i Excel. I slutändan innebär det att finansfunktionen behöver lägga mindre tid på manuellt arbete och kan frigöra mer tid för värdeskapande analys.

Tips 3: Kombinera specialistkunskap inom datahantering med expertis inom finansiell rapportering för att lyckas med din automatisering

För att effektivt hantera aspekter som automatisering av IFRS 16-justeringar, koncernelimineringar, pro forma (refererar till justerade finansiella siffror som inkluderar förändringar för att ge en mer representativ bild, exempelvis efter ett förvärv eller andra betydande händelser) och valutapåverkan krävs gedigen rapporteringsexpertis. Dessa experter kan ge rekommendationer om hur en rapport bör utformas. Innehållet i en rapport kan variera markant beroende på målgruppen.

I nästa steg får dataexperterna en specifikation med vilken typ av data som krävs för rapporterna, utifrån målgruppens behov. Med denna information skapas en teknisk lösning för att automatisera datainsamlingen, samtidigt som man tar hänsyn till eventuella manuella inslag i processen.

Tips 4: Skapa en skalbar datastruktur

Att ha en flexibel datastruktur för finansiell rapportering är av yttersta vikt för företag som vill växa och anpassa sig snabbt till föränderliga affärslandskap. När nya bolag integreras eller ny data behöver inkluderas, kan detta ske med minimal ansträngning och utan att omstrukturera hela systemet. Detta sparar inte bara tid och resurser, utan säkerställer också kvalitet i rapporteringen. Genom att ha en flexibel och skalbar datainfrastruktur kan organisationer enkelt absorbera ny information och bibehålla en effektiv rapporteringsprocess.

Vi på PwC hjälper dig som CFO att automatisera management-rapporteringen och frigöra tid för ekonomifunktionen, så att den kan ta en roll som strategisk partner som bidrar till insikter och driver lönsamhet.

Behöver du hjälp med din rapportering?

Du kanske också är intresserad av

Nazli Persson & Mikael Hultén

Nazli Persson & Mikael Hultén

Nazli Persson och Mikael Hultén arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. De leder teamet som bygger automatiserade management-rapporter i PowerBI. Nazli är managementkonsult med gedigen erfarenhet av att effektivisera ekonomifunktioner och har tidigare arbetat som CFO. Mikael är managementkonsult och har huvudsakligen arbetat med Private Equity-bolag. Mikaels fokusområden är automatisering och datahantering.
Nazli: 070-143 52 14, nazli.persson@pwc.com
Mikael: 073-860 18 29, mikael.hulten@pwc.com

Lämna en kommentar