<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utmaningar med stora överskott i små pensionsstiftelser - tänk på det här

Glad man och kvinna på arbetsplats ‹ Tillbaka till artiklarna

Många små pensionsstiftelser i Sverige har skapat en överkonsolidering, det vill säga att tillgångarna i stiftelserna kraftigt överstiger pensionsskulden för de utfästelser som den tryggar. För arbetsgivare är det självklart positivt när det finns tillräckliga medel för att finansiera kostnad för pension. Ett stort överskott kan dock skapa utmaningar i framtiden då det finns begränsningar i lagstiftningen kring möjligheter att nyttja medlen för gottgörelse. Här tar vi upp möjliga lösningar som passar de flesta situationer.

Vad är en pensionsstiftelse, och vad är dess funktion?

Historiskt har pensionsstiftelser i mindre bolag oftast satts upp för att hantera ägarfamiljens pension. En pensionsstiftelse grundas av en arbetsgivare och är en egen juridisk person där kapitalet är avskilt från arbetsgivaren. Tillgångarna i en stiftelse fungerar som en pantsäkerhet för utfästelser om pension som arbetsgivaren lämnat till arbetstagare eller deras efterlevande. Det är alltid arbetsgivaren som är ansvarig för pensionsutfästelserna.

I stiftelsens stadgar finns det en ändamålsparagraf där det framgår vad som är stiftelsens ändamål och för vilka personer stiftelsen får trygga pension, den så kallade destinatärskretsen. Stiftelsens ändamål styr även arbetsgivarens möjlighet att få gottgörelse för pensionskostnader som bolaget haft, då gottgörelse endast kan lämnas för kostnader som är hänförliga till personer som omfattas av stiftelsens ändamål.

Utöver kostnad för utbetalning av pension, kan gottgörelse ur många stiftelser begäras för exempelvis premier till pensionsförsäkring och andra utgifter i samband med pensionering. Gottgörelse kan begäras för pensionskostnad hänförlig till innevarande år eller föregående år. För att synliggöra stiftelsers storlek delas de vanligtvis in i tre kategorier: små, mellanstora och stora pensionsstiftelser. Definitionen av små stiftelser är att de tryggar pension till färre än 16 personer. I kommande avsnitt kommer vi fokusera på just små stiftelser och hanteringen kring dessa.

Utmaningar som kan uppstå i små pensionsstiftelser

Flertalet av stiftelserna som vi kommer i kontakt med bildades under 1980- och 1990-talen, eller tidigare än så. Det var under den perioden ett mer vanligt förfarande att bilda pensionsstiftelser för att trygga pensionsutfästelser. Idag är förutsättningarna inte längre lika gynnsamma, vilket gör att mindre bolag väljer andra alternativ för att trygga pension för sina arbetstagare.

Mot bakgrund av den historiska utvecklingen på aktiemarknaden har många stiftelser haft en gynnsam avkastning på tillgångarna. Samtidigt har avsättningarna för pensionerna inte ökat i samma utsträckning.

Detta har i sin tur lett till att stiftelserna ofta har skapat en överkonsolidering, det vill säga att tillgångarna i stiftelserna kraftigt överstiger pensionsskulden för de utfästelser som den tryggar. Självklart förekommer även det omvända, det vill säga att medlen i stiftelserna understiger arbetsgivarens beräknade skuld för lämnade pensionsutfästelser. Vi ser dock att detta är mindre vanligt och innebär en helt annan problematik för arbetsgivaren.

Läs också: Nettoskuld på grund av sjunkande tillgångsvärde i pensionsstiftelser

För arbetsgivare är det självklart positivt när det finns tillräckliga medel för att finansiera kostnad för pension. Ett stort överskott kan dock skapa utmaningar i framtiden då det finns begränsningar i lagstiftningen kring möjligheter att nyttja medlen för gottgörelse. Som tidigare beskrivits kan gottgörelse enbart lämnas för kostnader hänförliga till arbetstagare eller deras efterlevande som omfattas av stiftelsens ändamål. Det är därmed inte möjligt att återföra tillgångarna till bolaget utan att gottgörelse beviljats på korrekta grunder. Vidare finns det begränsningar som gör gällande att pension som tryggas i stiftelsen inte får överstiga vad som kan anses sedvanligt för personer med bestämmande inflytande. Det senare kan begränsa möjligheten för arbetsgivaren att lämna nya pensionsutfästelser eller att utöka redan befintliga.

Vad finns det för möjliga lösningar?

Vi har i tidigare avsnitt belyst vilka utmaningar som kan uppstå i små pensionsstiftelser. Beskrivningen är på intet sätt heltäckande, utan det finns många fler aspekter att beakta vid hantering av stiftelser. Men om vi fortsatt fokuserar på den på ett sätt angenäma problematiken kring ett överskott och hur detta ska hanteras vid en likvidation av stiftelsen så finns det tydliga regelverk som styr tillvägagångssättet.

Det är vanligt att aktörer lämnar råd att köpa pensionsförsäkring för stiftelsens medel för att på så sätt åtnjuta dess kapital. Det är dock långt ifrån säkert att ett sådant förfarande är korrekt ur ett legalt eller skattemässigt perspektiv. Vidare leder det ofta till att medlen låses in i en försäkring med risk för hög beskattning vid uttag, vilket även måste ske under minst fem år och tidigast från 55 års ålder. Det finns dock andra lösningar för att likvidera och avregistrera en pensionsstiftelse med en mer gynnsam utgång.

Vi på PwC har i närtid fått allt fler frågor kopplat till pensionsstiftelser där den vanligaste frågan är hur man kan ”bli av med den”. Detta mot bakgrund av att arbetsgivare inte längre önskar stå för kostnaden och den tid det krävs att administrera en pensionsstiftelse, så som exempelvis beräkning av pensionsskuld, kontroll av pensionsutfästelser, utbetalning av pension, revision samt skatte- och redovisningsrelaterade frågor. Vidare kan en pensionsstiftelse innebära utmaningar vid en försäljning eller avveckling av ett bolag.

Välkommen att kontakta oss!

Alexander Esberg & Hanna Johansson

Alexander Esberg & Hanna Johansson

Alexander Esberg och Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Göteborg.
Alexander: 010-212 87 18, alexander.esberg@pwc.com
Hanna: 010-212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar