<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Medarbetare med laptop och dokument ‹ Tillbaka till artiklarna

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ser det som ett värdefullt tillfälle att samla insikter till företagets planering. Med den ekonomiska osäkerheten som råder påverkas värdet av företagets tillgångar i större utsträckning och risken för nedskrivning blir större.

Nedskrivningstestets roll

Syftet med nedskrivningstest är att säkerställa att finansiella rapporter återspeglar tillgångarnas och skuldernas verkliga värde – med andra ord ska företagets finansiella rapporter reflektera en rättvisande bild av företaget. Reglerna för nedskrivningstest skiljer sig åt beroende på vilket regelverk du omfattas av.

Vilka regler och metoder tillämpas?

K2-regelverket är anpassat för mindre företag och innehåller inga explicita krav på årliga nedskrivningstester. K2 har förenklade avskrivningsregler vilket tillåter avskrivning av goodwill och enklare hantering av immateriella tillgångar och leder till att tillgångarna ofta skrivs av snabbare och därmed är risken för nedskrivningar generellt mindre. Trots detta är det viktigt att regelbundet granska tillgångar för eventuella värdeminskningar. Om det finns behov för nedskrivning kan man använda sig av samma metoder som inom K3 för att beräkna det nya bokförda värdet på tillgången.

K3-regelverket är avsett för större icke-börsnoterade företag och kräver årliga nedskrivningstester för särskilda tillgångar, såsom goodwill och immateriella tillgångar med obestämd livslängd. För övriga tillgångar krävs nedskrivningstest bara om det finns indikationer på värdeminskning. Under K3-regelverket jämför du återvinningsvärdet – som är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet – med det bokförda värdet.

  • Nettoförsäljningsvärdet avser det pris som tillgången skulle kunna säljas för mellan två oberoende parter, med avdrag för kostnader som är kopplade till försäljningen. 

  • Nyttjandevärdet avser nuvärdet av framtida kassaflöden som tillgången förväntas att generera. Nuvärdet beräknas genom att de framtida kassaflödena från tillgången diskonteras med en ränta som återspeglar marknadens prissättning av de risker och osäkerhetsfaktorer som finns i tillgången.  

Många företag, som behöver genomföra årliga nedskrivningsprövningar, underskattar att det är en tidskrävande process som ofta kräver specialiserad kompetens. Genom att strukturera processen och använda ett proaktivt synsätt – kan du som ekonomi- och redovisningsansvarig undvika ekonomiska överraskningar.

Nyckeln: En robust process

Det första steget för dig och ditt företag är att etablera en robust process. Se till att utveckla tydliga interna riktlinjer och säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig. Kvalitetssäkra analyser genom att formalisera insamlingen av data och validera finansiella modeller. Se till att dina antaganden om kassaflöde, tillväxt, marginaler och diskonteringsränta är realistiska och stäms av regelbundet mot marknadsförhållanden. 

Kom ihåg att sätta igång processen i god tid för att undvika ändringar eller överraskningar i sista minuten. Genom en väl fungerande process kan du istället fokusera på att använda insikterna från dina analyser till att skapa starkare förståelse för företagets finansiella hälsa, marknadens förhållanden och hur företaget påverkas av dessa. 

Djupare insikter för bättre beslut

Här är några tips om hur du kan utnyttja insikterna från nedskrivningstestets analys för stärka företagets underlag till både långsiktigt och kortsiktigt beslutsfattande:

  • Scenarioanalys: Utveckla en scenarioanalys för att få en bättre förståelse för hur olika förändringar på marknaden påverkar värdet på tillgångarna och företaget. Det ger dig utrymme att förebygga risker och omfördela resurser. Dessutom ger det dig insikter om vilka parametrar i din prognos som är kritiska och har en väsentlig påverkan på värderingen. 

  • Förbättrad riskhantering: Regelbundna nedskrivningstest avslöjar trender och förändringar över tid, vilket ger dig en möjlighet att se över företagets exponering mot specifika risker. 

  • Marknadsinsikter: Använd insikter från marknadsanalysen för att stärka underlaget för företagets strategi. Identifiera möjligheter och hot baserat på marknadens trender och justera dina strategier för att optimera din marknadsposition.

  • Ökat förtroende hos intressenter: Regelbundna nedskrivningar kan stärka förtroendet hos investerare och långivare genom att visa att företaget har en realistisk syn på sina tillgångar.

Sammanfattning

Att effektivt hantera nedskrivningsprövningar är avgörande för att säkerställa företagets finansiella stabilitet och långsiktiga värdeskapande. Genom en strukturerad process och noggrann analys kan nedskrivningstestet dessutom bli mer än bara ett måste. Det kan bli ett verktyg för strategisk planering och riskhantering och göra ditt företag mer flexibelt och robust i en snabbt föränderlig omvärld.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Du kanske också är intresserad av

Filip Dahlman

Filip Dahlman

Filip Dahlman är värderingsspecialist på PwC i Malmö och arbetar med företagsvärderingar.
Kontakt: 070-073-545 38 31, filip.dahlman@pwc.com

Lämna en kommentar