<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Än hinner du se över ditt löneuttag för 2023

Kvinna klättrar ‹ Tillbaka till artiklarna

För dig som äger andelar i ett fåmansbolag är det hög tid se över om tillräcklig lön har betalats ut till dig under 2023. För att få räkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning år 2024 krävs bland annat att rätt lön betalas ut till dig innan årsskiftet. Här ger vi dig en översikt på hur regelverket fungerar och vad du behöver tänka på.

Du som äger aktier och arbetar i ett onoterat bolag får varje år beräkna ditt gränsbelopp, det vill säga det belopp som vid en utdelning eller kapitalvinst beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10 och det är bara den som äger aktier i ett bolag vid kalenderårets ingång som har möjlighet att beräkna gränsbeloppet. 

Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat kan baseras på bolagets utbetalda löner.

Läs mer om beskattning av utdelning från ett fåmansföretag:
Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

Förenklingsregeln: Schablonbelopp oavsett löneuttag

Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2024 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 204 325 kronor. 

Notera att förenklingsregeln bara kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel. Ditt eget löneuttag påverkar inte gränsbeloppet enligt förenklingsregeln. 

Huvudregeln: Här gäller det att du tar ut rätt lön i tid!

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för aktierna och dels på bolagets och eventuella dotterbolags lönesumma. Du som ägare får, utifrån din ägarandel, tillgodoräkna dig 50 procent av bolagets och dess dotterbolags kontant utbetalda bruttolöner minskat med lönebidrag. En förutsättning är dock att du som ägare eller en närstående till dig tar ut tillräcklig lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (445 800 kronor år 2023) med tillägg för 5 procent av totala löner i bolaget och dess dotterbolag eller 9,6 inkomstbasbelopp (713 280 kronor år 2023). Vid denna beräkning ska du inte minska den totala lönesumman med de lönebidrag som bolaget fått. 

Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2023 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2024. 

Avslutande kommentar och tips

Då gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas ut till 20 procent beskattning är det viktigt för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas och vad du kan göra för att det ska bli så högt som möjligt.

Ett tips är att åtminstone en gång per år, gärna inför årsskiftet, se över hur skattereglerna påverkar dig som ägare och säkerställa att du tagit ut tillräckligt med lön. Detta gör du med fördel tillsammans med din skatterådgivare eller revisor. Tänk också på att din lönenivå bland annat har betydelse för din sjuk- och föräldrapenning samt din allmänna pension.

Är det någon lagändring på gång?

Under 2022 fattade regeringen beslut om att tillsätta en kommitté som ska analysera på vilket sätt reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag kan förenklas samt lämna förslag på lagändringar. Det ursprungliga uppdraget har justerats och förlängts vid två tillfällen. Uppdraget ska nu redovisas senast den 31 maj 2024. 

Se hur vi hjälper entreprenörer

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC i Borås som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Lämna en kommentar