<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Än hinner du se över ditt löneuttag för 2022

Kvinnor och män på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Innan vi ringer in det nya året behöver du som äger andelar i ett fåmansbolag se över hur mycket lön du har tagit ut under 2022. För att få räkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning 2023 krävs bland annat att rätt lön betalas ut till dig innan årsskiftet. Här ger vi dig en översikt på hur regelverket fungerar och vad du behöver tänka på.

För dig som äger andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för beskattning av utdelning som lämnas från bolaget. Utdelning upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Om du som ägare får en utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas den som inkomst av tjänst. Beloppet som beskattas som tjänst ska inte överstiga 6,4 miljoner kronor. Utdelning över detta belopp beskattas med 30 procent skatt.

Då gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas ut till 20 procent beskattning är det viktigt för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas och vad du kan göra för att det ska bli så högt som möjligt.

Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat kan baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln: Schablonbelopp oavsett löneuttag

Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Notera att förenklingsregeln bara kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Huvudregeln: Stäm av ditt löneuttag innan årsskiftet!

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för andelarna och dels på bolagets lönesumma. Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontantutbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag förutsatt att ägaren tar ut tillräcklig lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget och dess dotterbolag eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022). Vid denna beräkning ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag som företaget fått. Lönekravet kan även uppfyllas av någon närstående till ägaren.

Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2022 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2023.

Bilda aktiebolag innan årsskiftet

Utifrån ovan tjänar man alltså på att bilda bolag innan årsskiftet och på motsatt vis kan det finnas fördelar med att avvakta med en eventuell avyttring till precis efter årsskiftet.

Sammanfattande kommentarer

Det är en bra idé att åtminstone en gång per år, gärna inför årsskiftet, se över hur skattereglerna påverkar dig som ägare och säkerställa att du tagit ut tillräckligt med lön. Detta gör du med fördel tillsammans med din skatterådgivare eller revisor. Tänk också på att för att få tillgång till förmånerna i socialförsäkringssystemet (till exempel allmän pension, sjuk- och föräldrapenning) ska du ta ut lön, det baseras inte på utdelning.

Det särskilt beräknade gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10 och det är enbart den som äger aktier i ett företag vid kalenderårets ingång som har möjlighet att beräkna gränsbelopp.

Är det någon lagändring på gång?

I våras fattade regeringen beslut om att tillsätta en kommitté som ska analysera på vilket sätt och i vilken omfattning de beskrivna reglerna kan förenklas samt lämna förslag på lagändringar. Bland annat ska kommittén överväga om en justerad skattesats på utdelningar skulle möjliggöra en förenkling av reglerna. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

I Tidöavtalet, det vill säga den överenskommelse som tecknats mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, omnämns regelverket för delägare till fåmansföretag. I avtalet anges att villkoren för små och medelstora företag att växa, anställa och attrahera kapital ska förbättras, exempelvis genom förändringar i regelverket för beskattningen av ägare till fåmansföretag. Dessutom ska möjligheten till ägarskiften inom familjeföretag och till personal förenklas och underlättas. Vad detta innebär vet vi inte i dagsläget utan det får framtiden utvisa.Se hur vi hjälper entreprenörer

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC i Borås som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Lämna en kommentar