<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så blir ditt bolag hållbart på riktigt

Kvinna-haller-kaffekopp-kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Familjeägda bolag bygger ofta på en stark värdegrund och hållbart företagande faller sig naturligt för många entreprenörer. Likväl kan ett långsiktigt och lönsamt hållbarhetsarbete vara utmanande och fullt med frågetecken. Så hur blir ditt bolag hållbart på riktigt?

Hållbart företagande handlar om att ta ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet och att bidra positivt till samhället. Det är en självklarhet för alla som vill skapa värde för sig själv, för andra och för samhället. Undersökningen PwC Family Business Survey 2018 visar att ägarledda bolag kan ha stora konkurrensfördelar i takt med att förväntningar kring hållbarhet ökar. Trots det kan det vara utmanande att integrera hållbarhet i företagets strategiska beslut. Vi går igenom hur du kan tillämpa hållbarhet genom olika perspektiv och vilka steg företaget kan ta för att bli hållbart på riktigt.

Läs även: Så blir företagets syfte din viktigaste tillgång

Analysera hållbarhet ur fem olika perspektiv

Hur blir hållbarhet en verklighet? För att ta reda på det kan vi analysera företagets affärsmodell och verksamhetsprocesser ur fem olika perspektiv. Vi tittar då på kunderbjudanden, personal, inköp och produktion, bolagsstyrning samt kommunikation. Hur förhåller sig företaget till hållbarhet inom de här områdena? Hanteras risker, fångas möjligheter och bidrar företaget positivt till samhället och planeten?

Hållbara kunderbjudanden

Hållbara kunderbjudanden ger kunden värde och skapar därmed möjligheter. En förutsättning för hållbarhet är att kunderna betalar för era produkter eller tjänster, och att företagets erbjudande är lönsamt. Grundläggande för att kunderbjudanden ska vara hållbara är att ni tar rätt ansvar och att era produkter eller tjänster inte orsakar onödig skada miljömässigt eller socialt.

Verkligt hållbara kunderbjudanden stannar inte där, utan har en positiv påverkan genom att bidra till att lösa sociala eller miljömässiga problem eller utmaningar. Hållbara kunderbjudanden handlar både om det som ligger inom företagets kontroll, till exempel tillverkning, produktion och leverans, men också om att ta ansvar för hur era produkter/tjänster används och hur de säljs vidare i nästa led.

Hållbar personal

Vad innebär hållbar personal? Jo, till exempel att ni tar ansvar för att era medarbetare mår bra, har givande arbetsuppgifter och inte utsätts för onödiga risker. När det handlar om hur företaget ska behandla sina anställda styrs vissa frågor av Sveriges lagstiftning medan andra följer kollektivavtal. Men hållbar personal handlar också om att ta ansvar utöver vad lagar och regler kräver.

Att verka för hållbara medarbetare skapar affärsnytta genom att stärka er förmåga att attrahera rätt kompetens. Hållbara medarbetare är också mer effektiva och levererar med högre kvalitet. Genom att ni aktivt arbetar med att främja god hälsa och personlig utveckling, undvika diskriminering och motverka arbetsmiljörisker så bygger ni en hållbar och attraktiv arbetsplats.

Hållbar bolagsstyrning

Bolagsstyrning är en viktig del i företagets ansvarstagande. Tydlig styrning byggd på rätt fundament behövs för att säkerställa efterlevnad av lagar, för kontroll och hantering av risker men också för att säkerställa att strategier följs och att möjligheter fångas. Genom hållbar bolagsstyrning säkerställer företag tar de ansvar för påverkan på miljö och samhälle.

En tydlig riktning framåt och ledningens agerande är avgörande för att företaget ska utvecklas hållbart. Ett uttalat förhållningssätt till hållbarhet och definitioner av vad det innebär hjälper till att skapa klarhet. Vad menar just vårt företag med hållbarhet? Vilka värderingar ska gälla hos oss? Det är genom att svara på sådana frågor som vi skapar tydlighet kring var vi står och hur bolaget ska utvecklas i en hållbar riktning.

Hållbara inköp och produktion

När hållbarhet och företagets påverkan ska konkretiseras är ofta inköp och tillverkning områden där påverkan är betydande. I den mån råvaror utvinns i verksamheten kan både miljömässig och social påverkan vara stor. Tillverkning i andra länder kan innebära större risker och minska kontrollen över processerna. Har ni egna fabriker eller utvinner råvaror är kanske påverkan mer uppenbar och delvis enklare att kontrollera.

För tjänsteföretag eller till exempel grossister och återförsäljare kanske inte påverkan sker genom egen produktion, utan mestadels i leverantörsledet eller hos underentreprenörer. Även tillverkande bolag kan ha stor påverkan i leverantörsledet eller via underentreprenörer, och när påverkan ligger där, kan ansvarstagandet vara svårare. Det innebär inte att ansvaret försvinner. Tvärtom ökar idag förväntningar på företag att genomgående ta ansvar genom hela värdekedjan, inte minst då möjligheterna till transparens ökar.

Hållbarhetskommunikation

Extern hållbarhetskommunikation, att ni berättar om era hållbara kunderbjudanden, kan stärka företagets varumärke och hållbarhetsprofilering. Berätta hur ni är som arbetsgivare, vilken miljöpåverkan ni har och så vidare. Genom öppenhet och transparens bygger ni förtroende och driver på er egen utveckling. Hållbarhetskommunikation måste bygga på fakta och ge en ärlig bild. För att kunna åstadkomma det måste ni själva ha god kontroll och tillgång till rätt uppgifter. Hållbarhetsinformation har även interna syften. Medarbetare vill veta hur företaget presterar och i rekryteringar kan hållbarhetsfrågor vara avgörande för att locka rätt personer.

3 steg för att hållbarhet ska bli på riktigt

Hur blir då hållbarhet på riktigt i ett mindre företag? Jo, genom att:

  • Utvärdera vad ni har på plats idag och vad ni saknar. Ta utgångspunkt i ert förhållningssätt till hållbarhet och på vilket sätt ni arbetar med och driver frågor kopplade till exempel till kunderbjudanden och inköp.
  • Prata ihop er inom företaget. Vet ni om ni har samma bild inom ledningsgruppen av hur hållbar verksamheten är idag och hur ni vill utvecklas framåt? Personer med olika roller i företaget har ofta olika kunskap om specifika områden och olika syn på företagets styrkor och svagheter. Värdet av att avsätta tid för att prata ihop sig och nå samsyn kring nuläge, möjligheter och utmaningar är oftast mycket stort. Diskussionen om hållbarhet ger en bra ingång till att enas kring företagets syfte och ambition - vad ni tillsammans vill skapa.
  • Gör det lätt att utvecklas. Enas om ett mindre antal prioriteringar som leder till ökad hållbarhet. Listan över åtgärder kan säkert göras lång, men prioritera det som är viktigast och som ger störst effekt. Börja med att sätta kortsiktiga mål, följ upp hur det går och låt tidsplan och ambition utvecklas med tiden.

Över tid kommer allt fler affärsmodeller bli cirkulära och ingå i en cirkulär ekonomi, där resurser utnyttjas optimalt. Det är en förutsättning för att vi människor på jorden ska fortsätta kunna leva goda liv. För att nå dit måste alla företag sträva efter att utvecklas hållbart. Har ditt företag råd att inte ha prioriteringarna klara?

Jag vill veta mer om hållbar affärsutveckling

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Kontakt: 010-213 28 20, daniel.stattin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Cyberattacker under sommaren - det här bör du som företagare tänka på

Allt fler svenska bolag utsätts för cyberattacker och nu kommer vi in i den period på året då risken för attacker är som störst. Magnus ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitalisera din ekonomifunktion för att möta framtiden

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Enligt en global undersökning från PwC säger 73 procent ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Globala utmaningar – så blir konsekvenserna om ingen gör något

Åtta år till midnatt? Vad behöver företag och andra aktörer i samhället göra för att lösa de stora samhällsutmaningarna, och vad händer om ...

Läs artikeln