Guide till en vinnande SWOT-analys

Kvinna-firar-motesrum ‹ Tillbaka till artiklarna

En SWOT-analys är en ovärderlig karta att navigera efter för dig som driver företag. Här får du den ultimata guiden som visar dig vad, hur och varför!

SWOT-analysen är en nulägesanalys av ditt företag. Den är oerhört användbar när du tar fram en affärsplan eller strategi för hur företagets mål ska nås. En SWOT-analys är inget du gör en gång och aldrig mer – beroende på hur omvärlden förändras kan du behöva göra en ny kontinuerligt. Ett riktmärke är att göra arbetet åtminstone en gång per år.

Vad innebär strategiformulering?

Hur ser en SWOT-analys ut?

En SWOT-analys är en väldigt enkel modell med fyra rutor. En ruta representerar ett område; styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Dessa kan sedan delas upp intern respektive extern påverkan.

  • Styrkor och svagheter är faktorer som utgår från interna frågor som medarbetare, produkter, varumärke, kapacitet med mera.
  • Möjligheter och hot utgår från omvärlden; marknadens utveckling, konkurrenternas förmåga, teknikutveckling och så vidare.

Läs även: Riskanalys - ett första steg i ett lyckat riskhanteringsarbete

När du gör en SWOT-analys ska du utgå från grundtanken att samtliga möjliga och omöjliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot ska komma fram. Ett bra sätt att göra detta är att samla antingen dina närmaste alternativt alla medarbetare och tillsammans brainstorma fram ett antal punkter under respektive område. Arbeta gärna i mindre grupper så att alla kommer till tals, och använd förslagsvis post-it lappar som sedan kan sättas upp i SWOT-modellen (synligt för alla).

swot-analys.png

Är SWOT-analys viktig för alla företag?

Beroende på företagets storlek så kan en SWOT-analys givetvis genomföras på olika sätt och olika strukturerat, men den är en viktig del i allt företagande. Driver du ditt företag ensam utan anställda så kanske du har SWOT-analysen i huvudet och parerar utifrån detta. Men så fort ditt företag har några nyckelpersoner eller många anställda finns det anledning att involvera fler personer för att få fler perspektiv.

Strunta i SWOT-analys?

Den som vet sitt nuläge och känner till sitt företags inre styrkor och svagheter samt de externa möjligheter och hot som finns har alltid bättre förutsättning att agera och vidta åtgärder. Om du struntar i SWOT-analysen riskerar du att ta fel beslut och inte kunna parera för hot och interna svagheter. 

Så använder du SWOT-analysen i verksamheten

  1. När du gjort din SWOT-analys behöver du prioritera vad som är viktigast att fokusera på under respektive område. Välj ut de viktigaste punkterna och lägg ditt fokus där.
  2. Säkerställ att du har satt övergripande mål för verksamheten på ett till tre års sikt samt att dina medarbetare känner till dessa.
  3. Planera och genomför aktiviteter där du nyttjar de styrkor och möjligheter som identifierats och eliminerar eller parerar för de svagheter och hot som identifierats.
  4. Aktiviteterna ska syfta till att företaget och medarbetarna förflyttar sig mot den uppsatta målbilden.
  5. Arbeta för att involvera hela företaget. Planera, genomför, utvärdera och utveckla aktiviteter. Synliggör mål och resultat för medarbetare för att skapa engagemang och känsla av delaktighet.

Är någon del av SWOT-analysen viktigare?

Vilken del av analysen som är viktigast beror på företagets situation. Men tänk så här: Om du väljer att se SWOT-analysen som en plus- och minuslista är det ofta så att det för varje plus också finns en speglande potentiell svaghet på minussidan. Ett exempel kan vara att dina medarbetares kompetens är en av företagets styrkor. Till detta kan kopplas en risk för att andra företag också vill ha dina medarbetare, och att personal väljer att gå vidare till andra anställningar. Mitt tips är att fokusera på aktiviteter som stärker de starka sidorna, då organisationen påverkas positivt av att styrkor och möjligheter lyfts fram. I vissa specifika fall kan det vara så att ett område i SWOT:en måste prioriteras beroende på externa omständigheter. En sådan omständighet kan vara när ditt företag står inför strukturella förändringar i branschen eller motsvarande. Är det så att du och ditt företag står inför en sådan förändring måste detta lyftas fram i SWOT-analysen och få fullt genomslag i målsättningar och aktiviteter. I lägen som dessa måste ett sådant externt hot prioriteras högt.

Fakta/SWOT

Förkortningen SWOT står för engelskans strengths, weaknesses, opportunities och threats, det vill säga styrkor, svagheter, möjligheter och hot på svenska. 

 

Vad innebär strategiformulering?

 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagsstämma på distans - går det?

Många aktiebolag funderar nu på hur de ska lyckas genomföra sina inplanerade  bolagsstämmor i spåren av covid-19. Går det till exempel att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur påverkas tjänstepension och sjukpension av korttidspermittering?

Många arbetsgivare ansöker nu om att korttidspermittera medarbetare för att ta sig igenom coronakrisen. Möjligheten att minska ...

Läs artikeln