Försenad årsredovisning är ett ekobrott – missa inte att upprätta i tid!

‹ Tillbaka till artiklarna

Årsredovisningar som upprättas för sent är landets allra vanligaste dömda ekobrott. Många företagare anmäls varje år – undvik att bli en av dem!

Enligt Ekobrottsmyndigheten anmäldes under 2014 fler än 17 000 misstänkta bokföringsbrott. Den vanligaste formen av bokföringsbrott är att årsredovisningen upprättas för sent, eller inte upprättas alls. Många företagare blir dömda trots att de bara har slarvat eller inte haft den kunskap som krävs – för att dömas för bokföringsbrott krävs nämligen inte uppsåt, det räcker med oaktsamhet. Mellan dessa två begrepp finns en markant skillnad – och därför är det oerhört viktigt för dig som driver eget att känna till när årsredovisningen eller årsbokslutet senast ska vara upprättat.

Då ska årsredovisningen vara upprättad

Enligt årsredovisningslagen ska den färdiga och underskrivna årsredovisningen lämnas till revisorn inom:

  • Fyra månader och två veckor efter balansdagen, det vill säga dagen då årsredovisningen ska vara klar, för ett aktiebolag.
  • Fem månader från balansdagen för en ekonomisk förening.
  • Fyra månader för övriga företag.

För företag utan revisor ska årsredovisning/årsbokslut vara upprättat inom sex månader från balansdagen.

De flesta företag har räkenskapsår med avslut den 31 december, och då gäller att årsredovisningen och årsbokslutet för exempelvis ett aktiebolag med revisor har deadline den 15 maj efterföljande år. Stiftelser har en något snävare tidsram att röra sig inom – de ska vara klara senast den 30 april.

Tidsbegränsningen skyddar företagets borgenärer

Anledningen till de ovan nämnda tidsramarna är att du måste kunna bevisa att du har kontroll över ditt företag, årsredovisning och årsbokslut är ett kvitto på att du har den överblicken. Företagets borgenärer får ett indirekt skydd genom den här kontrollen. Om ett företag inte upprättar årsredovisning eller årsbokslut i tid är det normalt ett tecken på att företaget har problem, vanligen är de i ekonomisk kris. För att begränsa risken för de skador som kan uppstå vid t.ex. en konkurs är det därför olagligt att inte upprätta årsredovisningen i tid.

Försening vanligaste bokföringsbrottet

2004 dömde Högsta domstolen styrelsen i ett mindre aktiebolag för bokföringsbrott eftersom den inte hade upprättat årsredovisningen i tid. Sedan dess har många styrelser i aktiebolag och andra företag åtalats och dömts för just det här brottet. Faktum är att detta i dag är den typ av ekonomisk brottslighet som oftast leder till åtal, anledningen är att omständigheterna är okomplicerade att utreda och lagföra. Brottet är helt enkelt lätt att bevisa för en domstol. Straffen blir i de flesta fall böter, men straffskalan går från böter upp till fängelse i sex år. Från 2013 åtalas normalt inte förseningar på mindre än tre månader. Undantag är de som varit sena tidigare år. Syftet med ändringen, som initierades av FAR och Advokatsamfundet, är att göra den straffrättsliga regleringen av försenade årsredovisningar och årsbokslut mindre sträng.

Redovisningskonsulten och revisorn är skyldiga att påminna

I en redovisningskonsults eller revisors uppdrag ingår att verka för att kundens årsredovisningar och årsbokslut upprättas i tid. Detta sker genom att hon eller han talar om för dig när handlingarna ska vara klara, och påminner om årsredovisningen riskerar att bli sen. Om årsredovisningen eller årsbokslutet ändå inte blir klara i tid kan din redovisningskonsult/revisor tvingas att avgå från sitt uppdrag.

Främst Skatteverket och konkursförvaltare anmäler försenade årsredovisningar

Både Skatteverket och konkursförvaltare har en skyldighet att anmäla misstänkta ekobrott till åklagare. Revisorn i ett aktiebolag är skyldig att underrätta bolagets styrelse om han eller hon misstänker att en styrelseledamot eller vd, inom ramen för bolagets verksamhet, har gjort sig skyldig till något ekobrott.

Styrelsen får då maximalt fyra veckor på sig att rätta bristen, i det här fallet, att upprätta årsredovisningen. Om den inte är klar även efter den tidsfristen kan revisorn tvingas att anmäla brottsmisstanken till åklagare. Revisorn behöver dock inte anmäla om någon redan anmält brottsmisstanken till åklagare/polis eller om brottsmisstanken är obetydlig. Som nämnts ovan ska en revisor i ett aktiebolag normalt inte anmäla till åklagare om årsredovisningen är mindre än tre månader för sen. Revisorernas agerandeplikt i aktiebolag vid misstanke om brott syftar främst till att rätta bristerna, först när de inte rättas kan de tvingas anmäla.    

Skillnad på att lämna in och upprätta årsredovisning

Till sist vill jag också nämna att det finns en del missuppfattningar om när årsredovisningen är upprättad. En vanlig missuppfattning är att upprättandet av årsredovisning eller årsbokslut hänger samman med när den inlämnas till Bolagsverket – men så är inte fallet. Årsredovisning och årsbokslut är upprättad när samtliga som ska underteckna handlingen har gjort det.  Ekobrottet att upprätta årsredovisning/årsbokslut för sent (det finns även andra former av bokföringsbrott) har med andra ord ingenting att göra med om exempelvis om du lämnar in årsredovisningen för sent till Bolagsverket eller när revisorn skriver under sin revisionsberättelse. Det handlar endast om vid vilket datum styrelsen och vd, om ditt företag har en sådan, undertecknat årsredovisningen och därmed intygat att årsredovisnngen/årsbokslutet är korrekt upprättad.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Sigurd Elofsson

Sigurd Elofsson

Sigurd Elofsson jobbar på PwC:s juristenhet i Stockholm och är specialiserad på bokföringslagen. Han är en av författarna bakom böckerna Bokföringsbrott och bokföringslagen samt Insiderinformation: hantering och kontroll.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln