<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ekonomisk brottslighet - techbranschen allt mer utsatt

Kvinna och bekymrad man ‹ Tillbaka till artiklarna

Den ekonomiska brottsligheten inom näringslivet är kvar på samma nivå som för två år sedan. Bland bolag inom teknik-, media- och kommunikationsbranscherna så har den ekonomiska brottsligheten däremot ökat markant sedan 2020. Det här visar en ny undersökning från PwC, som också konstaterar att den organiserade brottsligheten växer sig allt starkare, samt att gärningsmannen allt oftare finns på utsidan av den egna organisationen.

Ekonomisk brottslighet inom näringslivet tycks befinna sig på en platå. 46 procent av de medverkande företagen uppger att de upplevt någon form av bedrägeri eller ekonomisk brottslighet under de senaste 24 månaderna, vilket i princip är på samma nivå som i den senaste undersökningen som genomfördes 2020. Även om den totala utvecklingen är kvar på samma nivå, så ser det väldigt olika ut inom de olika kartlagda branscherna. Bland bolag inom teknik, media och kommunikation ser vi en ökning och här rapporterar närmare två av tre bolag någon form av ekonomisk brottslighet. Men sedan finns det förstås även risk för mörkertal som inte rapporteras.

Läs också: Ta kontroll över ditt företags IT-säkerhet

Gärningsmannaprofilen - en extern förövare

Resultaten visar även på en trend när det gäller de kriminella aktörerna. Allt fler brott begås nämligen från utsidan av organisation. Närmare 70 procent av bolagen som utsatts för ekonomiska brott med stor påverkan, säger att incidenterna ägde rum via en extern attack eller samröre mellan externa och interna aktörer. Det här är en tydlig ökning med sju procentenheter i jämförelse med undersökningen från 2020. Samtidigt är de interna förövarna färre och ligger nu bakom cirka en tredjedel av incidenterna.

Den organiserade brottsligheten växer sig starkare

Enligt de medverkande i undersökningen så har påverkan från hackare och organiserad brottslighet ökat avsevärt under de senaste två åren. Nästan en tredjedel av fallen där externa gärningsmän var inblandade utfördes av hackare och 28 procent har kategoriserats som organiserad brottslighet. Det här är ökningar med sju respektive nio procentenheter sedan 2020.

Den organiserade brottsligheten blir allt mer strukturerad och specialiserad med tydliga mål och incitament. Det är ofta svårare att skapa skydd mot externa aktörer, eftersom den egna organisationen inte har tillräckliga förebyggande åtgärder med interna verktyg som uppförandekoder, utbildningar och utredningar. Cecilia Cederberg, specialist inom Forensic Services på PwC

Fler slutsatser i rapporten om ekonomisk brottslighet:

  • Cyberbrotten hot mot såväl små som stora bolag. Inom både stora, medelstora och små organisationer utgör cyberbrott det största hotet. Därefter följer kundbedrägerier och förskingring av tillgångar.
  • Digitala plattformar bjuder in till brott. 40 procent av de organisationer som råkat ut för ekonomiska oegentligheter under de senaste två åren, kan koppla händelsen till de digitala plattformar som verksamheten använder.
  • ESG-rapportering - en potentiell framtida risk. När frågor som handlar om miljö, samhälle och styrning ökar i betydelse, blir det även allt mer viktigt med kvalitet vid ESG-rapportering.

Om rapporten

Global Economic Crime and Fraud Survey har tagits fram i över 20 år, med syfte att undersöka företags syn på bedrägerier och ekonomisk brottslighet. I årets undersökning medverkar 1 296 respondenter från 53 länder. Läs mer och ladda ner rapporten.

Vi hjälper dig att förebygga och utreda incidenter om ekonomisk brottslighet

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Cecilia är ansvarig för avdelningen Forensic Services som hjälper organisationer i kris, samlar in fakta och kartlägger händelseförloppet vid utredningar om ekonomisk eller IT-relaterad brottslighet.
Kontakt: 010-213 33 20, cecilia.cederberg@pwc.com

Lämna en kommentar