Vad innebär diskrimineringslagen?

Personer-runt-bord-mote ‹ Tillbaka till artiklarna

Sedan 2017 finns en ny diskrimineringslag i Sverige som ställer tydliga krav på företag: alla arbetsgivare ska jobba aktivt mot diskriminering och främja inkludering. Här berättar vi vad som gäller och hur du kan komma igång med arbetet.

Människors lika rättigheter och möjligheter ligger högt uppe på den globala agendan - arbetet med inkludering finns med i Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Hur kan man som företagare i Sverige jobba med social hållbarhet och mångfald?

Första steget är att säkerställa att företaget följer diskrimineringslagens tredje kapitel, paragraf 1-13. Den trädde i kraft 2017 och har som syfte att arbetsgivare aktivt och på ett strukturerat sätt bedriver åtgärder som ska motverka diskriminering och främja inkludering och likabehandling.

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att bryta mot diskrimineringslagen kan leda till att du som företagare får vite eller blir skadeståndsskyldig. 

Läs också: Därför satsar allt fler företag på hållbarhetsarbete

Vad innebär lagen för företagare?

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare jobba med aktiva åtgärder. Dels handlar det om att förebygga att någon diskrimineras eller på något sätt får sämre möjligheter på arbetsplatsen, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett diskrimineringsgrund. Har du 25 anställda eller fler i företaget krävs även att åtgärderna dokumenteras. Redan från 10 anställda krävs en lönekartläggning mellan könen.

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg inom fem områden.

Diskrimineringslagens fem områden:

Arbetsförhållanden

Hur är företagskulturen och attityderna på arbetsplatsen? Kommer normer eller fördomar om kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning till uttryck på sätt som kan leda till diskriminering? Är utformningen av lokaler, kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov?

• Bestämmelser och praxis

Hur ser era policys och riktlinjer för löner och förmåner ut? Finns risk för diskriminering där?

• Rekrytering och befordran

Hur ser rekryteringsannonserna ut? Hur går urvalet till? Får och uppmuntras alla att söka tjänster vid intern rekrytering?

• Utbildning och kompetensutveckling

Vilka möjligheter till kompetensutveckling finns och är det till exempel någon skillnad på vilka som får och inte får gå utbildningar? Råder en jämn fördelning mellan könen?

• Arbete och föräldraskap

Finns möjligheter att kombinera arbete och föräldraskap hos er? Förläggs möten och konferenser så att alla kan delta? Kan era medarbetare påverka var och när de arbetar?

Jag vill veta mer om hållbar affärsutveckling

De fyra stegen:

  1. Undersök. Gör en inventering av riktlinjer, policys och rutiner. Undersök även jargong och normer i er verksamhet för att identifiera eventuella hinder som kan finnas för lika rättigheter och möjligheter, och för att se om det förekommer diskriminering.

  2. Analysera. Gör en riskanalys baserat på er inventering och analysera varför det ser ut som det gör.

  3. Åtgärda. Vidta åtgärder för att hantera brister, det kan till exempel handla om att utveckla rutiner och policys, utbildningsinsatser, initiera samtal kring normer och attityder eller att göra arbetsplatsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

  4. Följ upp och utvärdera. Följ upp vidtagna åtgärder och utvärdera om ni åstadkommit det ni ville med åtgärderna. Behövs det andra åtgärder? Hur har arbetet fungerat? Hur ska ni gå vidare?

En trygghet för ledning och medarbetare

Många företagare tycker att social hållbarhet är ett viktigt område men vet inte var de ska börja eller har kanske inte de interna resurser som krävs för att arbeta med dessa frågor. En god idé kan då vara att söka stöd externt för att komma igång med strategier och åtgärder. Händer det något i företaget som har sin grund i misstänkt diskriminering är det en trygghet för ledning och medarbetare att ha policys och åtgärdsplaner på plats och veta att man jobbar aktivt med dessa frågor.

Affärsmässiga fördelar

Företag som investerar i en inkluderande kultur fattar bättre beslut, attraherar talang och är mer innovativa (No holding back: Breaking down the barriers to diversity). Ett företag präglat av mångfald och inkludering innebär i praktiken att de människor som arbetar inom företaget har olika bakgrund, kompetenser och erfarenheter. Det kan ge konkurrensfördelar genom förståelse för olika människors behov och efterfrågan, samt förståelse för olika marknader. Att företaget präglas av mångfald kan även vara ett säljande argument.

Så börja med efterlevnad av diskrimineringslagstiftningen, men stanna inte där. Låt mångfald och inkludering bli en konkurrensfördel och en del i er utveckling som ett långsiktigt hållbart företag.

Jag vill veta mer om hållbar affärsutveckling

 

Arbetsgivarens ansvar - DO 


Nasim Khosravi

Nasim Khosravi

Nasim Khosravi är rådgivare inom hållbarhet på PwC. Tel: 010- 212 43 24.

Lämna en kommentar