<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trender på transaktionsmarknaden i en turbulent omvärld

PwC:s rådgivare David Ringmar, Magnus Karlsson och Elin Kock på Kunskapsdagen. ‹ Tillbaka till artiklarna

Marknaden för företagstransaktioner har utvecklats oerhört starkt under de senaste åren. Men hur påverkas den framåt i Sverige och internationellt, inte minst utifrån den turbulenta omvärlden och vad blir effekterna? Och hur ska köpare och säljare förhålla sig till ESG-relaterade områden i samband med en affär? Det tar vi upp här.

Många saker påverkar utvecklingen på transaktionsmarknaden och det är något man behöver tänka på innan man går in på den. Transaktionsmarknaden har utvecklats starkt under lång tid och har lyckats stå emot yttre påverkan och kriser såsom Eurokrisen och covid-19-pandemin på ett bra sätt, med undantag för finanskrisen 2008 som gav ett hack i kurvan för transaktionsvolymerna som sedan återhämtade sig snabbt. 

Läs mer om företagstransaktioner

Transaktionsvolymerna har ökat över tid

En delförklaring till att transaktionsvolymerna har ökat över tid är det finns mer tillgängligt kapital hos riskkapitalbolagen, i Europa har det fördubblats sedan 2013. Sverige är bland de ledande marknaderna i världen vad gäller tillgång på riskkapital, efter USA och Storbritannien.

Osäkerhet har lett till färre transaktioner

Under 2022 har transaktionsmarknaden påverkats av osäkerhet från bland annat inflation och Rysslands krig i Ukraina vilket har reducerat antalet transaktioner från toppen 2021. Enligt PwC:s senaste globala undersökning M&A Industry Trends Outlook genomfördes cirka 54 000 affärer, jämfört med 65 000 under 2021. 

Samtidigt uppger 60 procent av vd:arna i CEO Survey att de, trots påverkan av bland annat makroekonomiska svängningar, stigande räntor och geopolitiska spänningar, inte planerar att skjuta på företagstransaktioner under 2023. Under andra halvåret av 2023 väntas förvärvstakten öka igen, dock är det stora variationer mellan branscher där teknik, media och telekom står för en fjärdedel av såväl antal affärer som volym.

– Osäkra tider innebär också möjligheter till att göra riktigt bra företagsaffärer. För de bolag som har en välfylld kassa finns det därför all anledning att agera under 2023, säger Johan Rosenberg som är ansvarig för M&A på PwC.

Viktigt med noggranna förberedelser i affärsprocessen

Det är idag extra viktigt med noggranna förberedelser för att underbygga den underliggande lönsamheten justerad för eventuell påverkan från omvärldsfaktorer, bland annat:

 • Inflation
 • Leverantörskedjorna, med både förseningar och ökande kostnader
 • Covid-19 (plus eller minus beroende på verksamhet)
 • Valutaeffekter (plus eller minus beroende på verksamhet)

Denna analys är viktig för att dels köpare och säljare ska kunna mötas kring värderingen, dels för att köpare ska kunna säkerställa finansiering från banken. För branscher där osäkerheten kring dessa faktorer är större, exempelvis inom konsumentprodukter och byggbolag, har transaktionsvolymerna påverkats mer negativt än marknaden som helhet. 

Vem är köparen?

Två tredjedelar är industriella köpare och en tredjedel är finansiella aktörer. Andelen finansiella köpare har ökat något under senare år bland annat drivet av så kallade serieförvärvare med affärsidén att förvärva många bolag för att sedan sikta på en börsnotering. Cirka 40 procent av företagen som säljs i Sverige går internationellt, framförallt är Europa och USA stora köparmarknader.

Det finns många goda underliggande trender som bäddar för att det kommer vara fortsatt hög transaktionsaktivitet, till exempel 

 • Stora årskullar företagare som närmar sig pensionsålder medan allt färre i nästa generation är intresserade av att ta över vilket driver fram en extern försäljning. Det är även idag vanligt med yngre företagare som säljer för att de vill göra annat.  
 • Digital transformation driver transaktioner, dels vill köpare få tillgång till nya produkter och ny teknik men även för att kunna nyttja skalbarheten i de digitala affärsmodellerna. 
 • Ett växande antal finansiella investerare med mycket tillgängligt kapital. 
 • Ökat intresse från internationella industriella köpare från Europa, USA och Asien. 

Sammanfattande trendanalys

- Vi ser en underliggande bra transaktionsmarknad, dock med mindre volymer just nu och en ökad konkurrens om välskötta bolag bland köparna, säger Magnus Karlsson, rådgivare på PwC inom M&A.

Han sammanfattar dessa trender i att

 • Förvärvsaktiviteten är fortsatt hög bland små och medelstora företag
 • Köparna är mer selektiva
 • Mer fokus på lönsamma växande bolag på bekostnad av förhoppningsbolag
 • Mer omfattande due diligence processer görs för att förstå underliggande lönsamhet

Transaktionsmarknaden och ESG

Det finns ett antal trender på transaktionsmarknaden som är kopplade till ESG och som man som både köpare och säljare bör beakta hur man ska förhålla sig till:

 • Klimatkriser - framtidens vinnare är de företag som ser vilka dessa kriser är, tar fram lösningar på dem och identifierar hur affärsidén kan se ut för att vara med och bidra. 

 • Som köpare behöver man i en due diligence identifiera hur dessa företag står i ESG för att avgöra om de är relevanta även framåt, 

  - Materialitetsanalys, - innefattar vilka viktiga ESG-relaterade frågor företaget och branschen står inför, hur hanterar företaget det och hur ser riskerna som kommer fram av analysen ut. Även klimatsimuleringar görs, till exempel om företaget har en komplex leverantörskedja.

  - Konkurrenter - positionera förvärvet mot marknaden vad gäller kommande regleringar samt ESG-risker och hur man kan adressera dem.

  - Transformation roadmap - hur kan man hantera identifierade ESG-risker och vad kan detta företag bidra med utifrån kända ramverk, vilka värdeskapande möjligheter finns och hur kan man mäta och kommunicera runt detta.

 • Som säljare kan ett bra säljargument vara att med hjälp av en value due diligence kunna påvisa att de är bra på att hantera sina ESG-risker och har idéer om hur man kan öka värdet på olika sätt. 

 • Impact-tillgångar - som köpare kan man behöva förhålla sig till vad denna investering gör för att skapa värde/bidra till i samhället utöver det som redan finns och hur man skulle kunna mäta det.

- Sammanfattningsvis är det bra om man som företagare funderar på vad är det jag gör och på vilket sätt kan jag bidra till samhället där jag verkar, alltså konkretisera utifrån min vardag och utifrån det agera och berätta en sann story, säger David Ringmar, rådgivare på PwC inom ESG och hållbarhet.

Vill du veta mer?

Magnus Karlsson & David Ringmar

Magnus Karlsson & David Ringmar

Magnus Karlsson och David Ringmar jobbar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Magnus är rådgivare inom M&A. David är rådgivare inom området ESG-strategier, deals och transformationer.

Magnus: 072-584 93 34, magnus.karlsson@pwc.com
David: 070-206 31 69, david.ringmar@pwc.com

Lämna en kommentar