<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så får vi fler tillväxtföretag i Sverige!

Almedalen.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Almedalen.jpgHur kan vi skapa förutsättningar för fler tillväxtföretag i Sverige? Vilka är hindren och vilka lösningar krävs i lagstiftning, av myndigheter och näringsliv? Dessa frågor tar Entreprenörskapsforum och PwC upp i ett gemensamt seminarium under Almedalsveckan.

Diskussionen tar utgångspunkt i att ett framgångsrikt klimat för entreprenörskap och innovation är avgörande för att stärka det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. 

Ökat entreprenörskap

Oavsett om vi ses i Visby eller inte kan du redan nu ta del av Global Entrepreurship Monitor (GEM) som årligen tar tempen på aktiviteter, attityder och ambitioner kring entreprenörskap. Enligt årets svenska GEM-rapport har entreprenörskapet ökat i Sverige under 2016 – 7,6 procent av den svenska befolkningen uppger att de håller på att starta eller driver ett ungt företag.

Vad har entreprenörerna för ambitioner med företagandet vad gäller förväntad sysselsättningstillväxt? Enligt studien har svenska entreprenörers tillväxtförväntningar minskat under 2016. De som planerar att anställa fler än 20 personer, så kallade gaseller, inom den närmaste femårsperioden uppgår till åtta procent jämfört med tio procent 2015. I de anglosaxiska länderna har dessa ambitioner ökat.

Färre tillväxtbolag

I förhållande till befolkningsmängden har Sverige färre tillväxtbolag än ett flertal andra jämförbara länder. Vi ligger efter Nederländerna, Irland och Schweiz, men före exempelvis Belgien och Portugal. Marknadsstorlek tycks spela en betydande roll för snabbväxande företag. Europas stora länder – Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien – har samtliga fler tillväxtföretag i förhållande till sin befolkningsstorlek än flertalet övriga länder. För ett relativt litet land som Sverige gäller det därför att underlätta för företag att nå ut på den globala marknaden för att därigenom bättre kunna utnyttja potentiella skalfördelar.

Mot den bakgrunden, vad är önskvärt ur ett policyperspektiv?

I den nationella GEM-rapporten föreslås fyra åtgärder:

  1. Det behövs förändringar för att entreprenörer ska få möjlighet till en andra chans, främst genom att rekonstruktionslagstiftningen förenklas och förbilligas. En mer gäldenärsvänlig lagstiftning har visat sig bidra till att fler tillväxtorienterade företag etableras. Det signalerar också hur samhället värderar risktagande och entreprenörskap.
  2. Förutsättningarna gällande personaloptioner bör förbättras utöver det förslag som nyligen lagts. Personaloptioner är ett effektivt sätt att till rimliga kostnader för företagen locka till sig relevant kompetens för att bygga och utveckla företag. Därför måste skatten på personaloptioner, precis som bolagsskatten, ses i ett globalt perspektiv. Sverige bör sträva efter att ha ett system som mäter sig med våra konkurrentländer.
  3. En mer flexibel arbetsmarknad skulle gynna såväl innovation som företagstillväxt genom förbättrad matchning och starkare kunskapsnätverk. Som visats i nyare forskning har en ökad rörlighet av vissa yrkeskategorier en starkt positiv effekt på företagens innovationer samtidigt som innovationer bidrar till företagens sysselsättningsmässiga tillväxt. En mer rörlig arbetsmarknad skulle därför kunna bidra till att fler tillväxtorienterade företag kommer fram.
  4. Institutioner – lagar, regelverk och normer – styr hur entreprenörskapet kanaliseras. Ett stramare regelverk och ett finmaskigare socialt skyddsnät för anställda leder till större inslag av intraprenörskap.

Dessa förslag utgör några nycklar till framgång för fler tillväxtföretag i Sverige. Kom till PwC:s trädgård i Visby under Almedalsveckan så lyfter vi fler!

Johan Eklund

Johan Eklund

Johan Eklund är vd på Entreprenörskapsforum och gästbloggar här på Företagarbloggen. Johan är professor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Jönköpings International Business School (JIBS).

Lämna en kommentar