<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny rapport: Vårdens recept för storskalig AI-implementering

Kvinna använder AI röntgenbilder ‹ Tillbaka till artiklarna

För att säkerställa och förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och medarbetarnas arbetsmiljö behöver vården fortsätta att effektiviseras. AI kan vara en nyckel för utvecklingen, men utmaningar med det storskaliga införandet gör att det går trögt. I en ny rapport som PwC tagit fram tillsammans med Blackwell Medtech, Sectra Sverige och vår allianspartner Microsoft Sverige, har vi undersökt om och hur såväl invånare som vårdens medarbetare vill använda AI.

Rapporten Vårdens recept för storskalig AI-implementering - hänger Sverige med? bygger på intervjuer med experter, dokumentstudier samt enkätundersökningar bland vårdens medarbetare och invånare i Sverige. Dessa båda grupper har svarat på inom vilka områden de anser att AI kan göra störst nytta, vilka risker de ser och vilket stöd som behövs för att medarbetarna ska bli än mer positiva till och trygga i att nyttja AI. 

Åtta av tio svenskar är positiva till att AI används inom vården, vilket är en dubblering sedan 2017 då knappt fyra av tio gav samma svar i en tidigare rapport. Samtidigt uppger hela 97 procent av de läkare och sjuksköterskor som tillfrågats att AI bör användas i vården.

AI som stöd vid administrativa uppgifter

Sju av tio medarbetare inom vården vill framför allt använda AI till administrativa uppgifter, bland annat journalföring, schemaläggning och resursplanering. Samtidigt är drygt hälften positiva till att använda AI för att analysera information och upptäcka avvikelser, såsom tumörer på röntgenbilder, patientövervakning på sjukhus eller i hemmet, men även för att rekommendera behandling till patienter. Däremot är endast 22 procent positiva till att AI används till förskrivning av exempelvis läkemedel.

Minskade väntetider och förbättrad arbetsmiljö

Som svar på frågan om vilket område AI kan göra mest nytta svarar hälften av invånarna som deltog i undersökningen att AI kan bidra till minskade väntetider. Det näst vanligaste svaret var att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen.

Medarbetarna i vården uppgav att den främsta anledningen till att de vill använda AI är för att förbättra arbetsmiljön, följt av att öka vårdkvaliteten.

Fler intressanta resultat från rapporten

  • 45 procent av medarbetarna i vården är positiva till att AI används för att rekommendera patientbehandling till dem.
  • Sex av tio medarbetare inom vården efterlyser utbildningsinsatser inom AI.
  • 73 procent av invånarna i Sydsverige, jämfört med 52 procent i mellersta Norrland, är positiva till att AI används i vården.

Ta del av seminariet från Almedalsveckan

I seminariet "AI i vården: Dags att maxa potentialen – vårdens recept för storskalig implementering" presenterar PwC:s rådgivare Alex Johnston och Cecilia Fornstedt resultatet i rapporten och diskuterar med en expertpanel om vad som behöver göras för att säkerställa en storskalig implementering av AI. Sändningen är 1 timme.

 

Läs mer och ladda ner rapporten här: Vårdens recept för storskalig AI-implementering - hänger Sverige med?

Mer om Artificiell Intelligens

Alex Johnston & Cecilia Fornstedt

Alex Johnston & Cecilia Fornstedt

Alex Johnston och Cecilia Fornstedt arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Alex och Cecilia är rådgivare till regioner, myndigheter, privata bolag och idéburen verksamhet och har gedigen erfarenhet inom såväl hälso- och vårdsektorn som läkemedelsindustrins olika delar. Uppdragen kan handla om styrning och ledning, förändringsarbete som till exempel digitalisering.
Alex: 0728-80 94 75, alex.johnston@pwc.com
Cecilia: 0728-80 92 16, cecilia.fornstedt@pwc.com

Lämna en kommentar