<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tillväxt och ESG i fokus för nästa generations familjeföretagare

Man biltakstält fjälltoppar ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur ser nästa generations familjeföretagare på verksamheten som de ska ta över? Har de samma bild som den nuvarande generationen har på ägarskap och drift? Kommer de att följa i samma fotspår eller ser de andra vägar till framgång? Här sammanfattar vi resultatet i PwC:s globala undersökning NextGen Survey 2022.

Under de närmaste åren väntas många familjeföretag växla över ansvaret till nästa generation. Nu visar en ny rapport på stora skillnader i synen på verksamheten. Framförallt är generationen som tar över betydligt mer inriktad på att kombinera tillväxt med hållbarhet. Rapporten visar också på att det återstår en hel del arbete med jämställdhetsfrågorna.

ESG-frågor i högprioriteras

65 procent av den nya generationens familjeföretagare uppger att tillväxt har högsta prioritet. Samtidigt säger hela 71 procent att deras företag har en skyldighet att motverka klimatförändringarna och dess konsekvenser.

– Här ser vi en tydlig skillnad. Båda generationerna är fokuserade på tillväxt, men endast hälften av den nuvarande generationen ser ett ansvar inom klimatområdet. Vi ser också en klar skillnad i synen på hur den egna verksamheten kan bidra till samhället i stort. 76 procent av efterträdarna ser samhällsaspekterna som viktiga, men bara drygt hälften av dem som styr företaget idag, kommenterar PwC:s Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familjeföretag.

- Vi ser också en klar skillnad i synen på hur den egna verksamheten kan bidra till samhället i stort. 76 procent av efterträdarna ser samhällsaspekterna som viktiga, men bara drygt hälften av dem som styr företaget idag, kommenterar Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familjeföretag, PwC Sverige.

Att kommande generationer är missnöjda med företrädarens klimatinsatser blir tydligt i annan del av undersökningen. Så få som 28 procent tycker att deras bolag är engagerade i hållbarhetsfrågorna i nuläget, men hela 72 procent menar att de kommer att vara involverade i dessa frågor i framtiden. Dessutom tycker endast en fjärdedel att företaget arbetar tillräckligt med att minska sin egen klimatpåverkan.

– Båda generationerna förstår det fundamentala behovet av tillväxt för att skapa värde. Men den nya generationens familjeföretagare menar också att det krävs nya synsätt och lösningar för att lösa komplexa utmaningar, säger Oscar Warglo.

Positiva pandemieffekter men successionen bromsas upp

Närmare hälften av de medverkande i undersökningen uppger att de är mer engagerade i verksamheten nu än innan pandemin drog igång. Dessutom menar 56 procent att kommunikationen mellan familjemedlemmarna i företaget förbättrades under pandemin. Samtidigt finns även en baksida. Pandemin verkar nämligen ha gjort det svårare för nuvarande generation att släppa kontrollen och lämna över ansvar till sina efterträdare.

– Endast 28 procent av de som står på tur att ta över säger att de ges förtroende att styra specifika interna projekt. Den siffran kan jämföras med de 48 procent som gav samma svar i undersökningen 2019. Närmare hälften upplever även svårigheter med att positionera sig som framtida ledare eller styrelsemedlem i företaget, berättar Oscar Warglo.

Gap när det gäller jämställdhet

Resultaten visar även att det finns mer att göra inom familjeföretagen när det gäller jämställdhetsfrågor. Bland nästa generations familjeföretagare så svarar 43 procent av de medverkande kvinnorna att de har en ledarskapsroll. 59 procent av männen ger samma svar.

– När det gäller viktiga prioriteringar så ser vi att kvinnor uppger ett lägre engagemang i tillväxt, däremot är de mer engagerade i investeringar inom hållbarhet, avslutar Oscar Warglo.

Om rapporten

I PwC:s rapport NextGen Survey 2022 medverkar drygt 1 000 av nästa generations familjeföretagare från totalt 68 olika länder. Syftet är att att skapa förståelse för utmaningar och huvudsakliga prioriteringar inom bolagen. Genomförandet ägde rum under oktober till december 2021.


Läs om nästa generationens familjeföretagare och ladda ner rapporten!

Oscar Warglo

Oscar Warglo

Oscar Warglo arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag.
Kontakt: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar